Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DAUGIAKULTŪRINIO TAPATUMO IŠSAUGOJIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja tautinėms bendrijoms priklausančių asmenų teises ir pareigas, teisių ir laisvių apsaugą bei valstybės įsipareigojimus sudaryti sąlygas išlaikyti ir puoselėti tautinių bendrijų ir tautinių mažumų papročius, kultūrinį ir kalbinį identitetą. 

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Daugiakultūrinis tapatumas tautinis, kultūrinis identitetas, asmens priskyrimas tam tikrai tautinei bendrijai ar tautinei mažumai.

2. Tautinė bendrija organizuota tautinei mažumai priklausančių asmenų grupė, atstovaujanti tautinei bendrijai priklausančių asmenų interesams, susijusiems su tautinių bendrijų integracija į Lietuvos visuomenę, siekianti išsaugoti savo tapatybę.

3. Tautinė mažuma – grupė asmenų, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai, kuriuos vienija tautinės tapatybės išsaugojimo tikslas, turintys ilgalaikius ryšius su Lietuvos Respublika.

4. Tautinei mažumai priklausantis asmuo – Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantis Lietuvos Respublikos pilietis, laisva valia pasirinkęs priklausomybę kuriai nors tautinei mažumai dėl savo tautybės.

5. Tautinė tapatybė yra subjektyvus asmens laisvai pasirenkamas tapatinimasis su kuria nors tautybe, grindžiamas jai būdingų savybių – bendros kilmės, kultūros, kalbos, papročių.

6. Tautinės bendrijos kalba – tautinei bendrijai priklausančio asmens vartojama kalba, kuria jis laiko gimtąja kalba.

 

3 straipsnis. Tautinėms mažumoms ir bendrijoms priklausančių asmenų teisių ir laisvių apsaugos principai

Siekiant užtikrinti tautinėms mažumoms ir bendrijoms priklausančių asmenų teises ir laisves, vadovaujamasi šiais principais:

1) žmogaus teisių ir laisvių apsaugos –tautinių mažumų atstovams suteikiamos teisės ir laisvės, kurias nustato Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, įstatymai bei kiti teisės aktai;

2) teisių neišskaidymo – tautinių mažumų atstovams vienodai suteikiamos visos visuomenėje įtvirtintos kultūrinės, pilietinės, politinės, socialinės, ekonominės ir kitos teisės;

3) kultūrinės įvairovės puoselėjimo – užtikrinama pagarba tautinių mažumų kultūriniam ir kalbiniam savitumui, skatinant supratimo ir bendradarbiavimo atmosferą tarp kultūrų bei sudarant galimybes kiekvienam tautinei mažumai priklausančiam asmeniui išsaugoti ir plėtoti savo tautinę tapatybę;

4) teisės aktų derinimo– svarstant, priimant ar keičiant Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su tautinių mažumų teisėmis, atsižvelgiama į tautinių mažumų interesus;

5) bendradarbiavimo -  priimant sprendimus, kurie gali apriboti ar kitaip pažeisti tautinių mažumų teises konsultuojamasi su tautinių mažumų atstovais.

 

 

ANTRASIS SKIRSNIS

TEISĖ PRIKLAUSYTI TAUTINEI MAŽUMAI

 

4 straipsnis. Teisė pasirinkti priklausyti tautinei mažumai

1.       Asmuo laisvai pasirenka, kuriai tautinei mažumai turi priklausyti. Tautinei mažumai priklausančio asmens teisės negali būti varžomos.

2.       Draudžiama persekioti asmenį dėl asmens priklausomumo tautinei mažumai ar tautinės tapatybės.

3.       Asmuo turi  teisę prašyti panaikinti, pakeisti ar nenurodyti valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose nurodytą savo tautybę, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

TAUTINIŲ MAŽUMŲ KALBŲ VARTOJIMAS

 

5 straipsnis. Teisė vartoti gimtąją tautinės mažumos kalbą

1.       Kiekvienas tautinei mažumai priklausantis asmuo turi teisę laisvai ir nevaržomai vartoti savo gimtąją kalbą. Šia teise naudojamasi nepažeidžiant įstatymų nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą.

2.       Persekiojimas dėl gimtosios kalbos draudžiamas.

 

6 straipsnis. Teisė bendrauti tautinės bendrijos kalba su viešojo administravimo subjektais

1.       Savivaldybėje, kurioje tautinė bendrija sudaro ne mažiau nei 15 procentų nuo bendrojo savivaldybės gyventojų skaičiaus, asmuo turi teisę kreiptis žodžiu arba raštu (teikdamas prašymus, pareiškimus, skundus) tos tautinės bendrijos kalba į šios savivaldybės teritorijoje esančius savivaldos viešojo administravimo subjektus ir (ar) jų padalinius. Savivaldos ar valstybės viešojo administravimo subjektai, kurių teritorijoje yra tautinė bendrija garantuoja tautinei mažumai priklausantiems asmenims vienodas teises. Viešųjų paslaugų suteikimą tautinės bendrijos kalba valstybės viešojo administravimo subjektuose užtikrina savivaldos viešojo administravimo subjektai.

2.       Savivaldybė, savivaldybės tarybos sprendimu, gali nesilaikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto 15 procentų nuo bendrojo gyventojų skaičiaus reikalavimo.

3.       Kreipimosi tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

7 straipsnis. Teisė rašyti gyvenamųjų vietovių, gatvių pavadinimus tautinės mažumos kalba

1.       Savivaldybėje, kurioje gyvenanti tautinė bendrija sudaro ne mažiau nei 15 procentus nuo bendrojo savivaldybės gyventojų skaičiaus, esantys tradiciniai gyvenamųjų vietovių, gatvių pavadinimai, greta valstybinės kalbos atitinkamos savivaldybės atstovaujamosios institucijos sprendimu gali būti užrašomi ir tos tautinės bendrijos kalba.

2.       Savivaldybė, savivaldybės tarybos sprendimu, gali nesilaikyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyto 15 procentų nuo bendrojo gyventojų skaičiaus reikalavimo.

3.       Šia teise naudojamasi nepažeidžiant įstatymų nuostatų, reglamentuojančių valstybinės kalbos vartojimą. Pavadinimų tautinės bendrijos kalba suteikimo ir užrašymo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija.

 

8 straipsnis. Teisė savo pavardę ir vardą vartoti tautinės bendrijos kalba

4.       Tautinei bendrijai priklausantis asmuo turi teisę asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, civilinės būklės aktuose greta pagrindinio užrašo valstybine kalba (lietuvių kalba) užrašytų vardo ir pavardės, vardą ir pavardę užrašyti tautinės bendrijos kalba lotyniškos abėcėlės rašmenimis.

5.       Tautinių bendrijų vardų ir pavardžių įrašus asmens tapatybės dokumentuose reglamentuoja Lietuvos Respublikos teisės aktai.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS

 

9 straipsnis. Teisė į švietimą tautinės bendrijos kalba

Tautinei bendrijai priklausantis asmuo turi teisę mokytis šios tautinės bendrijos kalba arba tautinės bendrijos kalbos bendrojo ugdymo ar (ir) neformaliojo švietimo mokyklose pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytą tvarką.

 

10 straipsnis. Valstybės įsipareigojimai tautinių bendrijoms švietimo srityje

1Švietimo, mokslo ir sporto ministerija įsteigia Tautinių bendrijų švietimo tarybą, sudarytą iš tautinių bendrijų atstovų.

2.  Valstybės ir savivaldybės institucijos, įgyvendindamos ugdymo turinio ir plano atnaujinimą, švietimo tinklo pertvarką, optimizavimą, bendrojo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų uždarymą, restruktūrizavimą, susijusius su tautinių bendrijų atstovų ugdymu, šiuos sprendimus priima  atsižvelgiant į Tautinių bendrijų švietimo tarybos prie Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas.

3.  Valstybės institucijos užtikrina pedagogų ir vadovėlių tautinių bendrijų kalba, būtinų tautinių bendrijų mokyklų programoms įgyvendinti, rengimą ir leidybą.

4Valstybės ir savivaldybės institucijos gali taikyti specialias laikinąsias priemones, siekdamos užtikrinti tautinėms bendrijoms teisę į švietimą tautinės bendrijos kalba ar suvienodinti tautinių bendrijų kalba ugdomų mokinių galimybes su lietuvių kalba ugdomais mokiniais.

5Valstybė užtikrina vienodas sąlygas tautinių bendrijų vaikams mokytis valstybinės ir tautinių bendrijų kalbos.

6.   Valstybė ir savivaldybės, iš biudžeto lėšų finansuodamos švietimo projektus, gali suformuoti atskirą finansavimo priemonę tautinių bendrijų integracijai į Lietuvos visuomenę, kultūrai, tradicijoms, kalbai.

PENKTASIS SKIRSNIS

KULTŪROS IR INFORMACIJOS SKLAIDA

 

11 straipsnis. Teisė puoselėti kultūrą, tradicijas ir kalbą

1.  Tautinei mažumai priklausantis asmuo ir tautinės bendrijos turi teisę puoselėti savo kultūrą, tradicijas ir kalbą. 

2.  Valstybė ir savivaldybės iš biudžeto lėšų finansuodamos kultūros projektus, gali teikti finansavimą projektams tautinių bendrijų ir tautinių mažumų integracijai į Lietuvos visuomenę.

3. Valstybė užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybei pavaldžios įstaigos ir jos savininko / dalininko teisėmis valdomų įstaigų, veikiančių tautinių mažumų srityje, veiklą, finansavimą.

 

12 straipsnis. Tautinių mažumų visuomenės informavimo priemonės

1.  Visuomenės informavimo priemonės gali skleisti informaciją tautinės bendrijų kalba.

2.  Valstybė įstatymų nustatyta tvarka remia tautinių bendrijų visuomenės informavimo priemones skirdama finansavimą.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

TAUTINIŲ MAŽUMŲ ATSTOVAVIMAS

 

13 straipsnis. Tautinių bendrijų taryba

1.  Tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teisę spręsti kultūrinius, socialinius, ekonominius, švietimo ir kitus klausimus užtikrina prie Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės veikianti Tautinių bendrijų taryba.

2.  Tautinių bendrijų taryba atstovauja tautinių mažumų interesams viešojo administravimo subjektuose, teikia pasiūlymus Tautinių mažumų departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl tautinių mažumų politikos tobulinimo ir veiklos organizavimo.

3.  Tautinių bendrijų tarybos nuostatus ir sudėtį tvirtina Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14 straipsnis. Tautinei mažumai priklausančių asmenų teisės ir pareigos

1.  Tautinei mažumai priklausantis asmuo gali naudotis šiame įstatyme numatytomis teisėmis individualiai arba kartu su kitais tautinių mažumų atstovais.

2.  Tautinei mažumai priklausantys asmenys, turi laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų ir kitų teisės aktų.

 

15 straipsnis. Valstybės politikos tautinių mažumų srityje įgyvendinimas

1.  Valstybės ir savivaldybės institucijos, numato priemones, kurios skatintų tautinių mažumų integraciją į Lietuvos visuomenę, kultūrą, tradicijas, kalbą.

2.  Šio įstatymo vykdymą kontroliuoja Vyriausybės įgaliotos institucijos.

 

16 straipsnis. Tarptautinis bendradarbiavimas

Lietuvos Respublika, siekdama užtikrinti tautinėms mažumoms priklausančių asmenų teises, bendradarbiauja su užsienio valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, prižiūri tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą.

 

17 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai

Ieva Kačinskaitė - Urbonienė

Vaida Giraitytė

Vytautas Gapšys