Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1797DĖL VERSLO LIUDIJIMŲ IŠDAVIMO GYVENTOJAMS TAISYKLIŲ IR VEIKLŲ, KURIOMIS GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ SĄRAŠO“ PAKEITIMO

 

2019 m.                d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“:

1.1. Pakeisti 2.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4.1. nuo gyventojų, įsigijusių paslaugų ir gamybos verslo liudijimus, pajamų, kurios gautos iš juridinių asmenų ir kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos iš juridinių asmenų gautos visuose paslaugų ir gamybos verslo liudijimuose nurodytų rūšių veiklos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos veiklos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;“.

1.2. Pakeisti 2.4.2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4.2.1. parduodant prekes juridiniams asmenims ir gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais, kurios viršija 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį (į 4 500 eurų sumą įskaičiuojamos visos iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, ir visos iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų gautos pajamos); jeigu šios gyventojo iš juridiniams asmenims parduotų prekių ir suteiktų paslaugų, taip pat iš gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotų prekių, išskyrus savo gamybos prekes, gautos pajamos yra didesnės kaip 4 500 eurų per mokestinį laikotarpį, pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų sumą, apmokestinama kaip individualios veiklos pajamos, kurioms taikomas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje nustatytas pajamų mokesčio tarifas;“.

1.3. Papildyti 2.8. papunkčiu:

2.8. Atskiras fiksuoto dydžio pajamų mokestis įsigyjant verslo liudijimą  gyvenamosios paskirties patalpų nuomai mokamas už kiekvieną gyvenamosios paskirties objektą, įregistruotą (registruotiną) Nekilnojamojo turto registre.“

1.4. Pakeisti 4.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.2.2. duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka teikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba), Užimtumo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir kitoms atitinkamą veiklą kontroliuojančioms institucijoms informaciją apie gyventojus, įsigijusius verslo liudijimus, ir gyventojus, kurie nutraukė verslo liudijime įrašytos rūšies veiklą ar kurių vykdyta verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta;“.

1.5. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisykles:

1.5.1. Pakeisti 16 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

16. Verslo liudijimus įsigiję gyventojai veiklos vykdymo vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą. Išskyrus šių taisyklių 161 punkte nurodytus atvejus, gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje privalo turėti šių taisyklių 4.2 papunktyje nurodytą dokumentą ir šiuos prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus:“.

1.5.2. Papildyti 161 punktu :

161. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, – prekybos vietoje, o gamybos verslo liudijimus, – gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų tais atvejais, kai jie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi Valstybinės mokesčių inspekcijos valdomos Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos, kurios nuostatai patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Nuotolinių apskaitos paslaugų smulkiajam verslui posistemiu (toliau – i.APS) ir prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai arba jų skaitmeninės kopijos saugomi i.APS.“

1.5.3. Papildyti 162 punktu:

162. Kai šių taisyklių 16 punkte nurodyti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentai yra elektroniniai, verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo užtikrinti Valstybinei mokesčių inspekcijai ir kitoms kontrolės institucijoms visišką prieigą prie šių dokumentų elektroninėmis priemonėmis, juos skaityti ar kitaip naudoti.“

1.6. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašą:

1.6.1. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

29. Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas) (įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 96.01)“.

1.6.2. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip.

44. Pastatų valymo po statybų darbai

(įeina į EVRK klasę 43.39)“.

1.6.3. Pripažinti netekusiu galios 45 punktą.

1.6.4. Pakeisti 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

46. Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma**

(įeina į EVRK klasę 68.20)“.

1.6.5. Pakeisti 46 punkto išnašą ir ją išdėstyti taip:

„** Gyvenamosios paskirties patalpos gali būti nuomojamos gyventojo pasirinktam laikotarpiui. Apgyvendinimo paslaugos gali būti teikiamos tik įsigijus atitinkamą verslo liudijimą (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos).“

1.6.6. Pakeisti 52 punktą ir jį išdėstyti taip:

52. Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas), išskyrus pastatų ir kitų statinių apdailos ir remonto darbus

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)“.

1.6.7. Pripažinti netekusiu galios 54 punktą.

1.6.8. Pripažinti netekusiu galios 58 punktą.

1.6.9. Pakeisti 87 punktą ir jį išdėstyti taip:

87. Neįgalių, įskaitant nepilnamečius neįgalius asmenis, ir kitų asmenų (išskyrus nepilnamečius asmenis) priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)“.

2. Šio nutarimo 1.3 ir 1.6 papunkčiai įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

Finansų ministras