Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL ILGALAIKIO TVARAUS VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO FINANSAVIMO IKI 2025 METŲ STRATEGIJOS PATVIRTINIMO

 

2019 m.                  d. Nr.

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į

-    Lietuvos Respublikos Konstitucijos 48 straipsnyje įtvirtintą konstitucinio teisingumo principą, pagal kurį kiekvienas žmogus turi teisę gauti teisingą apmokėjimą už darbą,

-    viešojo sektoriaus darbuotojų svarbą užtikrinant valstybės saugumą, gerovę, pažangą ir efektyvumą ir aukštos kvalifikacijos bei kompetencijų poreikį, viešajame sektoriuje teikiant viešąsias paslaugas ir atliekant gyvybiškai svarbias visuomenei funkcijas,

-    santykinai mažėjantį viešojo sektoriaus darbuotojų gaunamo darbo užmokesčio konkurencingumą, palyginti su privačiame sektoriuje mokamo darbo užmokesčio augimo tempais, ir su tuo susijusią darbuotojų trūkumo ir kompetencijos problemą,

-    šalies ekonomikos raidą, finansines galimybes ir būtinumą laikytis fiskalinės drausmės reikalavimų,

siekdamas

-    vykdyti nuoseklią viešojo sektoriaus efektyvumo didinimo, viešųjų paslaugų kokybės gerinimo ir viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimo politiką,

-    mažinti viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio netolygumus ir disbalansą, atsirandantį dėl darbo užmokesčio reglamentavimo atskiruose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir nesisteminių šių įstatymų pakeitimų,

-    konstruktyvaus bendradarbiavimo su socialiniais partneriais, ieškant sprendimų ir kompromisų, derantis dėl nacionalinės kolektyvinės sutarties dėl viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo,

n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti pridedamą Ilgalaikio tvaraus viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategiją (toliau – Strategija).

2 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   rengiant Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektus, atsižvelgti į Strategijos nuostatas; parengti ir pateikti Seimui atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų, kurių reikia Strategijos nuostatoms įgyvendinti, projektus; 

2)   koordinuoti Strategijos nuostatų įgyvendinimą ir paskirti vieną ministeriją, atsakingą už viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimo klausimų koordinavimą;

3)   kasmet Vyriausybės metinėje veiklos ataskaitoje pateikti Strategijos nuostatų įgyvendinimo stebėsenos rezultatus, prieš tai aptarus su socialiniais partneriais;

4)   rengiant ir teikiant Seimui Lietuvos Respublikos įstatymų, susijusių su viešojo sektoriaus darbuotojų darbo apmokėjimu, projektus, atsižvelgti į Strategijos nuostatas.

 

 

Seimo Pirmininkas