Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS  2019 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T3-87 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario    d. Nr.

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 3 punktu ir 26 straipsnio 3 dalimi, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašą, patvirtintą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T3-87 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas Prienų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildyti nauju IV skyriumi:                                                  

IV SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGĄ

 

20. Teikiant laikino atokvėpio paslaugą taikomos pagalbos į namus, dienos socialinės globos, teikiamos asmens namuose, bei trumpalaikės socialinės globos paslaugų kainos. Savivaldybei nepavaldžiose įstaigose laikino atokvėpio paslaugos teikimo kainą nustato jos teikėjas.

21. Neįgaliajam (-iesiems), kaip jis (jie) apibrėžtas (-i) Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme, kuriam (-iems) nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (toliau – Tikslinės grupės asmuo), mokėjimo už laikino atokvėpio paslaugą dydis ir tvarka nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo VII skirsnio nuostatomis.

22. Jei Tikslinės grupės asmuo laikino atokvėpio paslaugos, organizuojant trumpalaikę socialinę globą, teikimo metu gauna dienos socialinę globą ar kitas mokamas paslaugas, kurias teikiant užtikrinama jo priežiūra ar globa, valandos, praleistos teikiant dienos socialinės globos ar kitas paslaugas, neįskaičiuojamos nustatant mokesčio už laikino atokvėpio paslaugą dydį ir laikino atokvėpio paslaugos teikimo trukmę.“

2. Buvusius IV–IX skyrius laikyti atitinkamai V–X skyriais.

3. Buvusius 20–39 punktus laikyti atitinkamai 23–42 punktais.

 

 

Savivaldybės meras