Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. birželio    d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 23 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu ir atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos opozicijos 2023-05-04 raštą „Dėl kandidatų siūlymo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba                        n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023–2027 metų kadencijai šią Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisiją:

Irina Barabanova – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Gediminas Beržinis Beržinskas – Šiaulių  miesto savivaldybės tarybos narys;

Diana Cibulskienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Roma Janušonienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Rima Juškienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Vytautas Juškus – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Virginijus Kinčinaitis – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Zakiras Medžidovas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Pranas Nainys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Juozas Pabrėža – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Gintautas Sitnikas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Saulius Stasiūnas – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys;

Jovita Vičienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Irena Vidžiūnienė – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narė;

Aurimas Žvinys – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narys.

2. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatus (pridedama).

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 6 d. sprendimą Nr. T-271 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Savivaldybės meras