.

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJA

 

Biudžetinė įstaiga,   Gedimino pr. 17, LT-01505 Vilnius,   tel. (8 5) 261 2363,

faks. (8 5) 212 4335, el. p. [email protected].

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,   kodas 188620589


 

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

 

2017-05-             Nr.      

 

 

 

 

 

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO

 

 

Susisiekimo ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo 2013 m. birželio    18 d. nutarimu Nr. XII-381 „Dėl Rytų–Vakarų transporto koridoriaus Lietuvos dalies projekto (Klaipėdos valstybinio jūrų uosto, kelių, geležinkelių infrastruktūros komplekso) pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projektu“ (toliau – Seimo nutarimas) ir Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo
4 straipsniu, parengė ir įvertinusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento 2017 m. balandžio 27 d. išvadoje Nr. NV-1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros pradžios“ projekto (Nr. TAP-17-280; TAIS Nr. 17-205(3))“ pateiktas pastabas, pakartotinai teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl žemės paėmimo visuomenės poreikiams valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapas) 7,9–17,4 km ruožui tiesti procedūros pradžios“ projektą (toliau – nutarimo projektas). Į vieną Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos Teisės departamento pastabą atsižvelgta, dėl kitos pastabos,

į kurią neatsižvelgta, argumentai pateikti derinimo pažymoje.

Nutarimo projekto tikslas – pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrą valstybinės reikšmės magistralinio kelio A19 (Vilniaus pietinio aplinkkelio tiesimo II etapo) 7,9–17,4 km ruožui tiesti pagal Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių Al Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,60–27,26 km ruožo tiesimo specialųjį planą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 20 d. sprendimu Nr. T3-160 „Dėl Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių Al Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,60–27,26 km ruožo tiesimo specialaus plano patvirtinimo“, įgyvendinant ypatingos svarbos projektą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant valstybinės svarbos projektus įstatymu. Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių Al Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,60–27,26 km ruožo tiesimo specialusis planas buvo patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimu, todėl tvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybei neteikiamas.

Teigiamos pasekmės. Priėmus teikiamą nutarimo projektą, bus pradėta žemės, reikalingos Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio tarp magistralinių kelių Al Vilnius–Kaunas–Klaipėda ir A3 Vilnius–Minskas 7,9–17,4 km ruožui tiesti, paėmimo visuomenės poreikiams procedūra taikant Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo nuostatas.

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Nutarimo projektas buvo paskelbtas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje. Pastabų ir pasiūlymų iš visuomenės negauta.

Nutarimo projektas buvo pateiktas išvadoms gauti Aplinkos ministerijai, Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybei, Vilniaus rajono savivaldybei ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos. Atsižvelgiant į tai, kad teikiamas nutarimo projektas yra nenorminio pobūdžio teisės aktas, nutarimo projektas Teisingumo ministerijai išvadoms gauti pateiktas nebuvo.

Aplinkos ministerija, Žemės ūkio ministerija ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos pastabų ir pasiūlymų dėl nutarimo projekto neturėjo, Vilniaus miesto savivaldybė ir Vilniaus rajono savivaldybė išvadų nustatytu laiku nepateikė. Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pateikto pasiūlymo parengta derinimo pažyma.

Nutarimo projektą parengė Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių departamento (direktorius Vladislavas Kondratovičius, tel. 239 3840, el. p. [email protected]) Plėtros ir inovacijų skyriaus (vedėjas Vytautas Palevičius, tel. 239 3665, el. p. [email protected]) vyriausiasis specialistas Stanislavas Mamčicas (tel. 239 3835, el. p. [email protected]).

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas, 1 lapas.

2. Nutarimo projekto derinimo pažyma, 26 lapai.

3. Žemės sklypų, kurių visą plotą arba jų dalis numatoma paimti visuomenės poreikiams  (Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio ruožui nuo Vilniaus miesto ribos iki magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda tiesti), sąrašas, 5 lapai.

4. Visuomenės poreikiams (Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio ruožui nuo Vilniaus miesto ribos iki magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda tiesti) reikalingų valstybinės žemės sklypų, kurių naudojimo teisę, valstybinės žemės nuomos ar panaudos sutartis numatoma nutraukti, sąrašas, 1 lapas.

5. Visuomenės poreikiams (Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio ruožui nuo Vilniaus miesto ribos iki magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda tiesti) reikalingų valstybinės žemės sklypų sąrašas, 1 lapas.

6. Vilniaus miesto pietinio aplinkkelio ruožo nuo Vilniaus miesto ribos iki magistralinio kelio A15 Vilnius–Lyda ruožo planai, 2 lapai.

7. Institucijų išvadų kopijos, 5 lapai.

 

 

Susisiekimo ministras

 

 

 

Rokas Masiulis

 

 

 

 

 

 

 

 

S. Mamčic, tel. (8 5) 239 3835, el. p. [email protected]