Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO NR. I-1240

27 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m. d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 27 straipsnio 5 dalies pakeitimas

Papildyti 27 straipsnio 5 dalį nauju 18 punktu:

18) dokumentas, patvirtinantis atlyginimo už teisės statyti valstybinėje žemėje sumokėjimą į valstybės biudžetą, kai toks mokėjimas numatytas Žemės įstatymo 9¹ straipsnio 3 ir 4 dalyje.“

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai

Petras Čimbaras

Kazys Starkevičius (pasirašė 2020-12-03)