Projektas  Nr. TSP-307

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARTIES PROJEKTUI IR SUTARTIES PASIRAŠYMUI

 

2018 m. gruodžio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 12 punktu, Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 6 d. sprendimu Nr. TS-123 „Dėl Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.2 papunkčiu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti bendradarbiavimo sutarties įgyvendinant projektą „Lyderių laikas 3“  Savivaldybėje (2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonė „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“) projektui ir sutarties pasirašymui (pridedama).

2. Įgalioti Savivaldybės merą pasirašyti sutartį ir kitus susijusius dokumentus.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                

 

 

Parengė                                                 

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėja

 

Jurgita Trifeldienė

 

 

Dokumentas suderintas DVS