Projektas Nr. TSP-253

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU SAVIVALDYBĖS POREIKIAMS IR JO NUOMOS

 

2021 m. rugsėjo      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 4 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos patvirtinimo“, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio                  18 d. sprendimu Nr. TS-334 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punktu ir 7.1.1 papunkčiu,  Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. TS-121  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktu ir atsižvelgdama į Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros 2021 m. rugsėjo 14 d. pažymą                Nr. E14-27, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti nereikalingu Kupiškio rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą – 184,53 kv. m  patalpas kultūros namų pastate (patalpų indeksai: nuo 1-39 iki 1-44; pastatas kadastrinių matavimų byloje pažymėtas 1C1p, unikalus              Nr. 5798-5017-0014, statybos metai – 1985), Kaštonų g. 28, Laičių k., Skapiškio sen., Kupiškio r. sav.

2. Skelbti negyvenamųjų patalpų, nurodytų šio sprendimo 1 punkte, viešą nuomos konkursą.

3.   Nustatyti pradinį nuompinigių dydį – 0,30 euro per mėnesį už vieną kv. metrą, nuomos terminas penkeri metai, negyvenamosios patalpos nuomojamos visuomeninei veiklai.

4. Pavesti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui organizuoti šio sprendimo 1 punkte nurodyto nekilnojamojo turto nuomos konkursą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės  meras                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas