Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS
DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO NR. I-798 11 STRAIPSNIO PAKEITIMO

įSTATYMAS

 

2022 m.                      d. Nr.

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Visuotinius susirinkimus šaukia bendrijos pirmininkas arba bendrijos valdyba bendrijos įstatuose nustatyta tvarka. Visuotinis susirinkimas turi būti sušauktas ir tais atvejais, kai to reikalauja revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai). Visuotinis susirinkimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas bendrijos įstatų nustatyta tvarka arba šio straipsnio 3 dalyje nustatytu atveju ir dėl to į teismą kreipėsi bendrijos narys. Jeigu bendrijos valdymo organas per mėnesį nuo reikalavimo sušaukti visuotinį susirinkimą pateikimo dienos susirinkimo nesušaukia, jį gali sušaukti revizijos komisija (revizorius) arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių (jeigu bendrija jungia kelis daugiabučius namus, – daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių kiekviename pastate arba daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių bent viename pastate, jeigu visuotinis susirinkimas šaukiamas pasibaigus valdymo organų kadencijai).“.

2. Papildyti 11 straipsnį nauja 21 dalimi ir ją išdėstyti taip:

21. Bendrijos nario prašymu jam gali būti suteikta galimybė dalyvauti ir balsuoti visuotiniame susirinkime realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis (toliau – nuotolinis būdas). Visuotinis susirinkimas gali vykti nuotoliniu būdu arba daliai bendrijos narių fiziškai dalyvaujant visuotiniame susirinkime, o kitai daliai bendrijos narių dalyvaujant nuotoliniu būdu (toliau – mišrus būdas) tik tokiu atveju, jeigu galima užtikrinti bendrijos narių, dalyvaujančių nuotoliniu būdu, tapatybės ir jų balsavimo rezultatų nustatymą. Nuotoliniu būdu ar mišriu būdu organizuojamas visuotinis susirinkimas vyksta laikantis visų šiame straipsnyje nustatytų reikalavimų. Nuotoliniu ar mišriu būdu vykstančiame visuotiniame susirinkime sprendimai, dėl kurių šis įstatymas nustato slaptą balsavimą, nepriimami.“.

3. Pakeisti 11 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Visuotiniame susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše, išskyrus narius, kurie dalyvauja visuotiniame susirinkime nuotoliniu būdu. Visuotinio susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo visuotinio susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Bendrijos nariai bendrijos įstatuose nustatyta tvarka gali iš anksto raštu pareikšti savo nuomonę dėl susirinkime svarstomų klausimų. Iš anksto raštu pareiškę nuomonę bendrijos nariai yra laikomi dalyvaujančiais visuotiniame susirinkime, registruojami visuotinio susirinkimo dalyvių sąraše ir jų balsai įskaitomi į balsavimo rezultatus.“.

4. Pakeisti 11 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Visuotinio susirinkimo sprendimai dėl bendrijos įstatų pakeitimo, dėl bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo yra teisėti, jeigu už juos balsavo daugiau kaip du trečdaliai visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių (trys penktadaliai visų įgaliotinių šio įstatymo 13 straipsnyje nustatytais atvejais).“.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai:                                                                                                    

Mindaugas Skritulskas

Andrius Kupčinskas

Virginijus Alekna

Andrius Vyšniauskas

Eugenijus Gentvilas

Viktoras Fiodorovas

Jonas Jarutis

Lukas Savickas

Stasys Tumėnas

Andrius Palionis

Paulė Kuzmickienė

Audrius Petrošius

Laurynas Kasčiūnas

Jonas Gudauskas

Antanas Vinkus