Projektas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 15 d.  Nr. T-

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 15 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 21 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi ir 26 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, atsižvelgdama į Joniškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų veiklos planą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-      , Joniškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti:

1.1. Joniškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžetą (pridedama):

1.1.1. pajamas –  21218,2 tūkst. Eur, piniginių lėšų (2018-01-01) likutį – 701,6 tūkst. Eur, paskolų lėšas investicijų projektams finansuoti – 801,8 tūkst. Eur;

1.1.2. asignavimus – 22721,6 tūkst. Eur;

1.2. Joniškio rajono savivaldybės biudžeto piniginių lėšų likučio 2018 m. sausio 1 d. paskirstymą (pridedama).

2. Nustatyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervą – 10 tūkst. Eur.

3. Įpareigoti asignavimų valdytojus:

3.1. sudarant ir tvirtinant 2018 metų išlaidų sąmatas, numatyti reikiamų asignavimų dalį 2018 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti;

3.2. iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia dengti įsiskolinimus;

3.3. biudžeto asignavimus naudoti taip, kad 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimas už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes būtų ne didesnis už įsiskolinimą  2018 m. sausio 1 d.

4. Nustatyti, kad biudžetinės įstaigos savo vardu negali skolintis lėšų ir prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų (įskaitant pagal kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus ir finansinės nuomos (lizingo) sutartis).

 

 

Savivaldybės meras                                                                              

 

 

 

 

 

 

Projekto derinti su kitomis institucijomis nereikia

Parengė

 

Stefanija Šniukienė

2018-01-24