Projektas

XIVP-2406(2)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

UŽIMTUMO ĮSTATYMO NR. XII-2470 2, 16, 20, 24, 25, 302, 35, 38, 41, 42, 43, 44, 45 IR 47 STRAIPSNIŲ pakeitimo įstatymo nr. XIV-1390 15 STRAIPSNIO pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Darbdavių pasiūlymai (paraiškos, prašymai) dėl remiamojo įdarbinimo priemonių, darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo arba įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį, pateikti iki 2022 m. gruodžio 31 d., baigiami nagrinėti, sprendimai dėl subsidijų skyrimo priimami vadovaujantis iki 2022 m. gruodžio 31 d. galiojusiomis Užimtumo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis, o darbo vietų steigimo (pritaikymo), įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo, darbo įgūdžių įgijimo rėmimo ir finansavimo sutartims, sudarytoms iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos Užimtumo įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatos, galiojusios sudarant sutartis, išskyrus atvejį, kai įdarbinimo subsidijuojant vykdymo ir finansavimo sutartyje numatyta nutraukti subsidijos darbo užmokesčiui mokėjimą įdarbintam asmeniui pradėjus dirbti savarankiškai, – tokiu atveju šios subsidijos mokėjimas nenutraukiamas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto vardu

komiteto pirmininkas Justas Džiugelis