Projektas

                                                                                                            2020 m.                              d.

                                                                                                            Nr. TP-

                                                                                                                 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI IR JOS PASIRAŠYMUI

 

2020 m.                      d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo, patvirtinto 2018 m. sausio 25 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-19 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2. ir 5.1. papunkčiais, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pritarti Raseinių rajono savivaldybės ir VšĮ Kauno kolegijos bendradarbiavimo sutarties projektui (pridedama).

2. Įgalioti Raseinių rajono savivaldybės merą pasirašyti bendradarbiavimo sutartį tarp Raseinių rajono savivaldybės ir VšĮ Kauno kolegijos.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras