Projektas

PRIENŲ RAJONO savivaldybės TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL nekilnojamojo turto NUOMOS viešo KONKURSO BŪDU

 

2020 m.  balandžio 3 d. Nr. T1-73

Prienai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 8 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. T3-41 Dėl Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Nuompinigių už Prienų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punktu ir atsižvelgdama į Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro 2020-03-18 raštą Nr. S-58, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1 Išnuomoti viešo konkurso būdu 5 metams (su galimybe pratęsti 5 metams) Prienų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą turtą pagal priedą.

2.                         Nustatyti pradinį turto nuompinigių dydį pagal priedą.

3.  Nustatyti, kad turtas išnuomojamas konkursų dalyvių įstatuose (nuostatuose) nurodytoms veikloms vykdyti.

4. Pavesti:

4.1. Prienų rajono savivaldybės administracijos Statybos ir ekonominės plėtros skyriui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti sprendimo priedo 1–11 punktuose nurodyto turto viešus nuomos konkursus;

4.2. Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centrui teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti sprendimo priedo 12 punkte nurodyto turto viešą nuomos konkursą.

5 Įgalioti Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorių ir Prienų rajono Jiezno paramos šeimai centro direktorių pasirašyti Savivaldybės turto nuomos sutartis ir turto perdavimo–priėmimo aktus su konkursų laimėtojais.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras