Projektas

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. T-288 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS ŠIAULIŲ MIESTO VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                 d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 132  straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 6 d. sprendimo Nr. T-288 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Šiaulių miesto viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1. Pakeisti 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatyme nustatytais vietinės rinkliavos grąžinimo atvejais.“

2. Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Vietinė rinkliava ar jos dalis grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rinkliavos mokėtojo Savivaldybės administracijai pateikto rašytinio prašymo, jame nurodžius grąžinimo priežastį, gavimo dienos. Vietinė rinkliava gali būti grąžinta, jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir praėjusius vienerius kalendorinius metus.“

 

 

 

Savivaldybės meras