Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

Nr.

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 26 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 109 straipsnio 2 dalimi, įgyvendindamas Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl Lietuvos valstybės paramos užsieniečių integracijai teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktį ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 892 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 7.11 papunktį:

1. T v i r t i n u  Užsieniečių integracijos paslaugų teikimo organizavimo savivaldybėse tvarkos aprašą (pridedama).

2. R e k o m e n d u o j u savivaldybių administracijoms, bendradarbiaujant su bendruomeninėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, aktyviai dalyvauti koordinavimo veikloje, įgyvendinant užsieniečių integracijos  paslaugų teikimo organizavimą. 

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                           

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m.               d. įsakymu Nr.

 

 

UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO

ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖSE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Užsieniečių integracijos paslaugų teikimo organizavimo savivaldybėse tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja paraiškų ir dokumentų, reikalingų užsieniečių integracijos paslaugų teikimui (toliau – integracijos paslaugos) organizuoti, pateikimą integracijos paslaugas organizuojančių organizacijų (toliau – pareiškėjai) atrankos konkursui, nagrinėjimą, jų vertinimą, savivaldybių, kuriose vyksta integracijos paslaugų organizavimas, administracijų įgaliojimus bei funkcijas, integracijos paslaugų organizavimo įgyvendinimo, finansavimo, ir kontrolės tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos įstatyme „Dėl užsieniečių teisinės padėties“, Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Socialinės aprėpties didinimo 2020 – 2023 metų veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-791 „Dėl socialinės aprėpties didinimo 2020 – 2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“.

3. Integracijos paslaugų teikimo organizavimą koordinuoja savivaldybės administracija, paskelbdama pareiškėjų atrankos konkursą (toliau – konkursas) ir vykdanti pareiškėjų atranką.

4. Pareiškėjai, galintys teikti integracijos paslaugas:

4.1. nevyriausybinės organizacijos;

4.2. bendruomeninės organizacijos;

4.3. savivaldybės biudžetinės įstaigos.

 

 

II SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

 

5. Konkurso būdu tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, skatinančios užsieniečių, jų šeimos narių, atvykusių kartu į Lietuvos Respubliką, integraciją į bendruomenę, atsižvelgiant į jų interesus ir (ar) poreikius:

5.1. veikla, skirta koordinuoti užsieniečių apgyvendinimą atsižvelgiant į būsto infrastruktūrą, būsto nuomos kainą, užsieniečio įsidarbinimo galimybes, paslaugų prieinamumą savivaldybėje;

5.2. veikla, skirta teikti užsieniečiams informaciją apie teisės aktuose nustatytas jų teises  ir pareigas Lietuvos Respublikoje, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą;

5.3. veikla, skirta organizuoti vertimo (žodžiu ir raštu) paslaugas, susijusias su informacijos, nurodytos Aprašo 5.2 papunktyje, teikimu užsieniečiams;

5.4. veikla, skirta aktyviam užsieniečių įtraukimui į Lietuvos darbo rinkos sistemą, panaudojant jų turimą patirtį ir pagal darbdavių poreikius, atsižvelgiant į individualius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms (pavyzdžiui, moterų, vienišų tėvų, vyresnio amžiaus asmenų, neįgaliųjų, asmenų, patyrusių smurtą, prievartą ar kankinimus), poreikius; norinčių užsiimti verslu užsieniečių konsultavimas ir susijusi pagalba;

5.5. veikla, skirta skatinti užsieniečių, kurie neįsilieja į darbo rinką dėl įvairių priežasčių, ir (ar) kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, užimtumą, nukreipiant juos į profesinio mokymo kursus; bendradarbiaujant su vietos darbdaviais, teikiant jiems informaciją apie užimtumo galimybes ir taip sumažinant jų ekonominę atskirtį;

5.6. veikla, skirta užtikrinti užsieniečių socialinę kultūrinę integraciją per visuomenės pažinimo/socialinio orientavimo kursus ir lietuvių kalbos mokymą, įvertinant užsieniečio sociokultūrinę ir kalbinę situaciją ir nukreipiant į Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir (ar) kitų subjektų teikiamas lietuvių kalbos mokymo paslaugas;

5.7. veikla, skirta padėti registruojant vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas, nukreipiant vaikus ir jaunimą į neformalaus ugdymo įstaigas ir popamokinę veiklą;

5.8. veikla, skirta vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, – laisvalaikio užimtumo organizavimas (renginių, stovyklų ir kitų vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis jų asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinė ir švietėjiška veikla siekiant socialinio ryšio užsieniečių atžvilgiu (priemonių, skatinančių vietos gyventojų ir užsieniečių kūrybiškumą, saviraišką, susipažinimą su vietos kultūra ir vertybėmis, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei skleistis reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių vietos bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas).

6. Vertinant Aprašo 5 punkte nurodytas veiklas, prioritetas teikiamas pareiškėjams, kurie numato vykdyti Aprašo 5.5 ir 5.8 papunkčiuose numatytas veiklas. Papildomi balai skiriami, jeigu 5.5 ir 5.8 papunkčiuose numatytos veiklos skirtos paskatinti šių asmenų grupių integraciją:

6.1. socialinę atskirtį patiriančius asmenis;

6.2. užsieniečių šeimas, kai šeimos ūkyje yra du ir daugiau vaikų;

6.3. jaunimo;

6.4. moterų.

 

III SKYRIUS

KONKURSO SKELBIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR PARAIŠKŲ TURINIO REIKALAVIMAI

 

7. Konkursas skelbiamas viešai jį organizuojančios savivaldybės administracijos interneto svetainėje, skelbime nurodant:

7.1. paraiškų priėmimo pradžią ir pabaigą (paraiškoms teikti nustatomas ne trumpesnis kaip 15  (penkiolikos) kalendorinių dienų nuo kvietimo teikti paraiškas paskelbimo dienos terminas);

7.2. adresą, kuriuo turi būti pateiktos paraiškos, ir paraiškų pateikimo būdą. Rekomenduojama konkurso paraiškų teikimą organizuoti elektroniniu būdu;

7.3. telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas pasiteirauti, konsultacijų su konkursu susijusiais klausimais teikimo laikas;

7.4. paraiškos formą (Aprašo 1 priedas) (toliau – paraiška) ir kitą  susijusią informaciją, nurodytą Aprašo 8, 9 ir 10 punktuose;

7.5. galimus pareiškėjus, nurodytus Aprašo 4 punkte;

7.6. finansuotinas veiklas, nurodytas Aprašo 5 punkte;

7.7. integracijos paslaugų organizavimui numatytą skirti fiksuotą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumą vieno asmens integracijos paslaugoms finansuoti (toliau –  Integracijos išmoka).

8. Pareiškėjas savivaldybės administracijai, kurios teritorijoje vykdys (vykdo) tinkamą (- as) finansuoti veiklą (-as), pateikia paraišką pagal šiuos reikalavimus:

8.1. paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba;

8.2. paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, ir patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu;

8.3. jei pareiškėjas vykdo veiklą skirtingose savivaldybėse, jis gali kiekvienos savivaldybės administracijai teikti po vieną paraišką;

8.4. pareiškėjas, teikdamas paraišką, nurodo ne mažiau kaip tris veiklas, kurias iš Aprašo 5 punkte nurodytų veiklų įgyvendins;

8.5. siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, savivaldybės administracijai pateiktą paraišką taisyti, tikslinti, pildyti ar teikti papildomus dokumentus pareiškėjo iniciatyva pasibaigus nustatytam paraiškų teikimo terminui negalima.

9. Paraiškoje nurodoma:

9.1. informacija apie pareiškėją (pareiškėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, vadovas (vardas, pavardė), telefono ryšio numeris ir elektroninio pašto adresas, banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos pavadinimas, sąskaitos numeris, pareiškėjo patirtis teikiant paslaugas, finansuojamas iš valstybės biudžeto (išvardijamos per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo teiktos (teikiamos) paslaugos, nurodant jų finansavimo šaltinį, skirtą sumą, paslaugų pavadinimą (-us) ir jų teikimo laikotarpį);

9.2. informacija apie planuojamą integracijos paslaugų organizavimą (nurodoma, kokių integracijos paslaugų teikimas bus organizuojamas, integracijos paslaugų organizavimo trukmė, vieta, informacija apie Aprašo 5 punkte išvardintas veiklas vykdančius partnerius: pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, veiklos aprašymas, kontaktai);

9.3. integracijos paslaugų aprašymas (integracijos paslaugų organizavimo tikslas ir uždaviniai, tikslinė grupė, kuriai teikiamos integracijos paslaugos, integracijos paslaugų atitiktis Aprašo 5 punkte nurodytoms tinkamoms finansuoti veikloms, atitiktis Aprašo 6 punkte nurodytiems kriterijams, už kuriuos skiriami papildomi balai, laukiami rezultatai ir nauda organizuojant integracijos paslaugas, integracijos paslaugų organizavimo vykdytojas (-ai), integracijos paslaugų organizavimo pradžia, pabaiga, vieta, aprašymas (veiklos metodai, planuojamas dalyvių skaičius);

9.4. kaip bus vykdoma informacijos sklaida ir viešinimas apie pareiškėjo organizuojamas integracijos paslaugas;

9.5. pridedamų dokumentų sąrašas.

10. Paraiška ir jos priedai  gali būti pateikiami elektroniniu laišku savivaldybės administracijos nurodytu elektroninio pašto adresu, jei konkurso paraiškų teikimas organizuojamas elektroniniu būdu. Paraiška ir pridedami dokumentai gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete.

11. Pareiškėjas, prieš teikiant paraišką, turi teisę gauti informaciją ir konsultacijas su konkursu susijusiais klausimais, kaip tai nurodyta Aprašo 7.3 papunktyje. Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos.

 

IV SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMO KOMISIJOS VEIKLA,

ĮGYVENDINANT INTEGRACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMĄ

 

12.  Paraiškas nagrinėja savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paraiškų vertinimo komisija (toliau – Komisija). Komisija sudaroma iki numatytos paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos. Komisijos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Komisijos sekretoriumi savivaldybės administracijos direktorius paskiria savivaldybės administracijos ar savivaldybės įstaigos atstovą.

13. Komisija sudaroma iš savivaldybės administracijos ir (ar) savivaldybės įstaigų atstovų (penki nariai, iš kurių skiriamas Komisijos pirmininkas).

14. Iki pirmojo posėdžio arba jo metu, prieš pradedant darbą, Komisijos nariai, sekretorius, Komisijos posėdžiuose stebėtojų teisėmis dalyvaujantys pareiškėjų atstovai, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) atstovas (-ai), kiti posėdžio dalyviai pasirašo Konfidencialumo pasižadėjimą užtikrinti konkurso informacijos konfidencialumą, viešai neskelbti ir neplatinti šios informacijos (pagal Aprašo 3 priedo formą) (toliau – Konfidencialumo pasižadėjimas). Komisijos nariai pasirašo Nešališkumo deklaraciją dėl objektyvių sprendimų priėmimo bei viešųjų ir privačių interesų konflikto vengimo (pagal Aprašo 4 priedo formą).

15. Komisijos narys privalo nusišalinti nuo paraiškos (-ų) vertinimo ir balsavimo, jei yra svarstoma pareiškėjo, kurio vadovas, kolegialaus valdymo organo narys ir (ar) darbuotojas jis arba jam artimas asmuo, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalyje. Jeigu Komisijos narys nenusišalina, Komisija priima sprendimą dėl jo nušalinimo. Jeigu Komisijos narys nenusišalina ir vėliau paaiškėja, kad dėl to kilo interesų konfliktas, jo vertinimo rezultatai laikomi negaliojančiais, o paraišką (-as) iš naujo vertina kitas Komisijos narys, kurį paskiria Komisijos pirmininkas.

16. Komisija posėdžio pradžioje nustato, kuriuos klausimus svarstant gali dalyvauti pareiškėjų atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

17. Komisija paraiškas įvertina Aprašo 22 punkte nustatytais terminais ir Komisijos sekretoriui pateikia užpildytas paraiškų konkursui vertinimo anketas (toliau – vertinimo anketa) (pagal Aprašo 5 priedo formą).

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ ATITIKTIES FORMALIESIEMS KRITERIJAMS VERTINIMAS, PARAIŠKŲ ATMETIMO TVARKA

 

18. Savivaldybės administracijoje užregistruotos paraiškos perduodamos atsakingam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui ar darbuotojui, kuris per 5 darbo dienas nuo paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos įvertina, ar:

18.1. paraiška pateikta iki paskutinės paraiškų pateikimo termino dienos;

18.2. paraišką pateikė pareiškėjas, atitinkantis Aprašo 4 punkto reikalavimus;

18.3. pareiškėjas nėra likviduojamas (pagal viešus Juridinių asmenų registro duomenis);

18.4. pareiškėjas yra atsiskaitęs už ankstesniais kalendoriniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto konkurso būdu gautas lėšas ir gautas lėšas panaudojo tikslingai;

18.5. paraiška atitinka Aprašo 8.1-8.4 papunkčiuose nurodytus reikalavimus.

19. Atsakingas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, vertindamas paraiškų atitiktį Aprašo 18 punkte nurodytiems formaliesiems kriterijams, turi teisę konsultuotis su Komisija. Paraiška atmetama ir nevertinama, jeigu ji neatitinka Aprašo 18 punkte nurodytų formaliųjų kriterijų, išskyrus technines klaidas ir kitus netikslumus, kurie netrukdo įvertinti atitikties formaliesiems kriterijams (pavyzdžiui, neteisingai nurodytas atsiskaitomosios sąskaitos numeris ar kredito įstaigos rekvizitai, paraiškos užpildymo data, rašybos klaidos, netikslus dokumentų užsienio kalba vertimas (jei paraišką vertinantis asmuo supranta ir gali įvertinti dokumentų turinį).

Atsakingas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas apie paraišką, kuri neatitinka formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), nurodyto (-ų) Aprašo 18 punkte, informuoja pareiškėją elektroniniu laišku, siunčiamu paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu, kuriame nurodo paraiškos, neatitinkančios formaliojo (-iųjų) kriterijaus (-ų), atmetimo priežastis.

20. Vertintinas paraiškas Komisijos nariams paskirsto Komisijos pirmininkas. Vieną paraišką vertina du Komisijos nariai.

21. Jeigu, vertinant gautą paraišką (-as) ir dokumentus, kyla neaiškumų, trūksta  informacijos, galinčios turėti įtakos vertinant paraišką (-as), Komisijos sekretorius, Komisijos pirmininko pavedimu, privalo raštu paprašyti pareiškėją paaiškinti ir (ar) patikslinti informaciją ir (arba) pateikti papildomus dokumentus per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos.

22. Paraiškos turi būti įvertintos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jų perdavimo Komisijai dienos. Komisijos pirmininkas, atsižvelgdamas į gautų paraiškų kiekį ir apimtį, šį terminą gali sutrumpinti 5 darbo dienomis arba pratęsti  10 darbo  dienų.

23. Komisijos nariai, gavę vertinti paraiškas, jas vertina užpildydami vertinimo anketą (pagal Aprašo 5 priedo formą) ir pagal joje nurodytus vertinimo kriterijus pagrįsdami skiriamus balus. Minimalus balų, kuriuos turi surinkti paraiška, skaičius yra 25. Maksimalus balų, kuriuos gali surinkti paraiška, skaičius yra 60. Bendras paraiškai skirtų balų skaičius yra apskaičiuojamas išvedus dviejų vertintojų skirtų balų vidurkį. Komisijos sekretorius per 2 darbo dienas  nuo visų užpildytų vertinimo anketų gavimo dienos parengia vertinimo rezultatų suvestinę.

24. Komisija įvertina paraiškas ir reitinguoja pareiškėjus surinktų balų mažėjimo tvarka (kiekvienoje savivaldybėje paraiškos reitinguojamos atskirai). Lėšos skiriamos vienam pareiškėjui, kuris surinko didžiausią balą.

25. Komisijai priėmus protokolinį sprendimą skirti pareiškėjui finansavimą integracijos paslaugų organizavimui, Komisijos sekretorius per 5 darbo dienas nuo Komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos pateikia sprendimą savivaldybės administracijos direktoriui. Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo Komisijos protokolinio sprendimo priėmimo dienos priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo atrinktam pareiškėjui.

26. Savivaldybės administracija per 3 darbo dienas nuo savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo dėl finansavimo skyrimo atrinktiems pareiškėjams priėmimo dienos paskelbia informaciją apie laimėtoją (-us) (nurodomas pareiškėjo pavadinimas, numatomos organizuoti integracijos paslaugos pavadinimas, paslaugai finansuoti skirta valstybės biudžeto lėšų suma) savivaldybės interneto svetainėje ir pateikia skelbimo nuorodą savivaldybės socialinių tinklų paskyrose (esant galimybei – ir seniūnijos interneto svetainėje ir/ar socialinių tinklų paskyrose) ir informaciją apie konkurso laimėtoją įveda į Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (toliau – SPIS).

27. Su konkurso laimėtoju (toliau – Paslaugų organizatoriumi) savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo konkurso laimėtojo paskelbimo dienos pasirašo integracijos paslaugų organizavimo sutartį. Rekomenduojama sutartį pasirašyti elektroniniu kvalifikuotu parašu.

28. Pareiškėjai turi teisę susipažinti su savo paraiškos vertinimu (nuasmenintomis vertinimo anketomis). Paraiškos ir vertinimo anketos saugomos savivaldybės administracijoje, jų saugojimo tvarka ir terminai nustatyti savivaldybės administracijos direktoriaus tvirtinamame Užsieniečių integracijos paslaugų teikimo organizavimo savivaldybėje tvarkos apraše (toliau – Savivaldybės administracijos tvarkos aprašas).

29. Skundus dėl paraiškos (-ų) vertinimo ir atrankos nagrinėja savivaldybės administracija. Savivaldybės administracijos veiksmai ir neveikimas, sprendimas dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

INTEGRACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMAS

 

30. Integracijos paslaugos pagal Aprašą teikiamos tose savivaldybėse, kurios su SPPD sudaro Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį. Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis sudaroma laikotarpiui iki 2022 m gruodžio 31 d. ir gali būti pratęsta kitiems kalendoriniams metams, sutartyje nustatyta tvarka, Ministerijai pritariant sutarties pratęsimui ir informavus SPPD apie numatomas kitais kalendoriniais metais skirti valstybės biudžeto lėšas integracijos paslaugoms organizuoti.

31. Savivaldybės administracijos direktorius per 15 darbo dienų nuo Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos patvirtina Savivaldybės administracijos tvarkos aprašą. Jeigu Savivaldybės administracijos tvarkos aprašas per nurodytą terminą nepatvirtinamas, Savivaldybės administracijos direktorius privalo apie tai informuoti SPPD ir nurodyti priežastis. Savivaldybės administracijos tvarkos apraše turi būti nurodyta:

31.1. savivaldybės arba savivaldybių (jeigu savivaldybių administracijos projektą vykdo kartu ir skelbia vieną konkursą vienai paraiškai atrinkti) teritorija, kurioje gyvenančių užsieniečių integracijai skiriamos Integracijos išmokos;

31.2. Integracijos išmokų skyrimo tvarka, nustatyta vadovaujantis Aprašo 32 punktu;

31.3. reikalavimai paraiškoms, paraiškų priedų, jų pateikimo savivaldybės administracijai, Integracijos paslaugų organizavimo sutarties sudarymo ir atsiskaitymo už integracijos paslaugų organizavimą tvarka;

31.4. Komisijos sprendimų, Paslaugų organizatoriaus suteiktų paslaugų organizavimo viešinimo tvarka;

31.5. paraiškų ir vertinimo anketų saugojimo savivaldybės administracijoje tvarka.

32. Už kiekvieną užsienietį, kuris pasirašo integracijos paslaugų gavimo sutartį su Paslaugų organizatoriumi (toliau - Paslaugų gavėjas), mokama Integracijos išmoka – 10 eurų per mėn. Bendra Paslaugų organizatoriui mokama lėšų suma nustatoma kiekvienam ketvirčiui atsižvelgus į per praėjusį ketvirtį Paslaugų organizatoriaus su Paslaugų gavėjais sudarytų sutarčių skaičių. Paslaugų organizatoriui mėnesiui skiriama lėšų suma nustatoma Paslaugų gavėjų skaičių dauginant iš Integracijos išmokos dydžio.

33. Savivaldybės administracija iki 2 proc. Integracijos išmokos sumos kaip priedą už papildomas funkcijas, nenumatytas pareigybės aprašyme, gali skirti savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui (-ams) ar darbuotojui (-ams), atliekančiam (-iems) papildomas funkcijas, nustatytas Aprašo 34 punkte.

34. Savivaldybės administracija:

34.1. per 10 darbo dienų nuo Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties pasirašymo dienos organizuoja konkurso paskelbimą Aprašo 7 punkte numatyta tvarka;

34.2. konsultuoja Komisiją, pareiškėjus ir Paslaugų organizatorių su integracijos paslaugų organizavimu susijusiais klausimais, priima ir registruoja paraiškas;

34.3. parengia Integracijos paslaugų organizavimo sutartį ir jos priedus, integracijos paslaugų organizavimo ataskaitų formas;

34.4. suderina su Paslaugų organizatoriais Paslaugų gavėjų skaičių, apskaičiuoja kiekvieno Paslaugų organizatoriaus bendrą Integracijos išmokų lėšų poreikį, ir Aprašo 32 punkte numatyta tvarka kiekvieną ketvirtį perveda Integracijos išmokos lėšas Paslaugų organizatoriui integracijos paslaugų teikimui organizuoti;

34.5. stabdo Integracijos išmokų pervedimą Paslaugų organizatoriui už būsimą ketvirtį, jei, patikrinus praėjusio ketvirčio Paslaugų organizatoriaus pateiktas paslaugų organizavimo ataskaitas, randama pažeidimų;

34.6. vykdo integracijos paslaugų organizavimo stebėseną, Integracijos išmokos tikslinio panaudojimo teisėtumą ir tinkamumą (esant galimybei, per metus atlieka ne mažiau kaip 10 proc. visų savivaldybėje teiktų integracijos paslaugų organizavimo stebėseną);

34.7. teikia kiekvieną ketvirtį  SPPD informaciją apie lėšų, apskaičiuotų Aprašo 32 punkte nustatyta tvarka, poreikį ir ataskaitas dėl integracijos paslaugų organizavimui skirtų Integracijos išmokų naudojimo Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės  biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

34.8. atsako už SPPD pateiktų dokumentų ir informacijos teisingumą, tikslumą, jų pateikimą laiku, gautų valstybės biudžeto lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą;

34.9. užtikrina, kad integracijos paslaugų organizavimui skirtomis lėšomis nebūtų finansuojamos išlaidos, finansuojamos iš kitų šaltinių;

34.10. per ataskaitinius metus nepanaudotas integracijos paslaugoms organizuoti skirtas Integracijos išmokų lėšas grąžina ne vėliau kaip iki kitų metų sausio 5 dienos į Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą SPPD sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodydama, kurių metų lėšos grąžinamos, integracijos paslaugos kodą, finansavimo šaltinį, valstybės funkciją, ekonominės klasifikacijos straipsnį, grąžinamą sumą;     

34.11. paraiškas, kurios nebuvo atrinktos finansuoti, saugo vienus metus, kitas paraiškas ir konkurso organizavimo dokumentus – Dokumentų saugojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V-157 „Dėl Dokumentų saugojimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“, nustatytais terminais. Konkursui pasibaigus, paraiškos pareiškėjams negrąžinamos;

34.12. konsultuojasi su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (toliau – Ministerija) dėl Savivaldybės administracijos tvarkos aprašo ir jo pakeitimo projektų rengimo;

34.13. teikia raštu Ministerijai integracijos paslaugų organizavimo situacijos savivaldybėje analizę.

35. Ministerija:

35.1. ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymo, kuriuo savivaldybės administracijoms paskirstomos  valstybės biudžeto lėšos integracijos paslaugoms organizuoti, priėmimo dienos raštu informuoja savivaldybių administracijas apie joms skirtas valstybės biudžeto lėšas integracijos paslaugoms organizuoti;

35.2. teikia metodinę pagalbą, susijusią su integracijos paslaugų organizavimu, savivaldybių administracijoms, esant galimybei, dalyvauja savivaldybių administracijų organizuojamuose pasitarimuose, skirtuose aptarti ir tobulinti integracijos paslaugų organizavimą;

35.3. esant poreikiui, atlieka integracijos paslaugų organizavimo ir Integracijos išmokų panaudojimo teisingumo bei tikslingumo auditą.

36. SPPD:

36.1. teikia Ministerijai informaciją apie valstybės biudžeto lėšų, skirtų integracijos paslaugoms organizuoti, poreikį savivaldybėse;

36.2. integracijos paslaugoms organizuoti skirtas valstybės biudžeto lėšas kiekvieną ketvirtį perveda savivaldybių administracijoms Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nustatyta tvarka;

36.3. renka, kaupia, sistemina ir analizuoja duomenis apie integracijos paslaugų organizavimą, vertina Integracijos išmokos panaudojimo tikslingumą, teikia Ministerijai įgyvendinimo ataskaitas, išvadas, pasiūlymus ir kitą reikalingą informaciją.

37. Paslaugų organizatorius:

37.1. su savivaldybės administracija sudaro Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, organizuoja integracijos paslaugų teikimą, siekia su integracijos paslaugų organizavimu susijusių tikslų, numatytų rezultatų ir kiekvieną ketvirtį savivaldybės administracijai teikia Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje nustatytos formos Integracijos išmokos panaudojimo ataskaitas;

37.2. po ataskaitinio pusmečio (už integracijos paslaugų organizavimo laikotarpį iki einamųjų metų birželio 30 d.), o pasibaigus kalendoriniams metams – iki kitų kalendorinių metų sausio 5 d. teikia savivaldybės administracijai užpildytą Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje  nustatytą ataskaitos formą apie paslaugų organizavimą;

37.3. atsako už gautų valstybės Integracijos išmokos lėšų buhalterinės apskaitos tvarkymą ir jų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį;

37.4. viešina integracijos paslaugas, kad paslaugų tikslinė (-ės) grupė (-ės) ir visuomenė daugiau sužinotų apie paslaugų organizavimo tikslus, uždavinius, vykdymo eigą ir rezultatus (pavyzdžiui, informuoja apie planuojamus renginius ar veiklas, dalijasi vaizdo medžiaga internete ir (ar) viešose skelbimų lentose). Viešindamas paslaugas, Paslaugų organizatorius turi nurodyti, kad paslaugoms organizuoti valstybės biudžeto lėšų skyrė Ministerija, ir naudoti Ministerijos logotipą;

37.5. gautas integracijos paslaugų organizavimui skirtas Integracijos išmokos lėšas laiko banke ar kitoje kredito ar mokėjimo įstaigoje, užtikrina, kad jos būtų apskaitomos atskirai nuo kitų toje sąskaitoje esančių lėšų, ir vadovaujasi racionalaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo principu;

37.6. raštu informuoja savivaldybės administraciją, jeigu numatytas integracijos paslaugų organizavimas nutraukiamas, sustabdomas arba panaikinamas, ir savivaldybės administracijai pateikia Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje nustatytos formos ataskaitas apie paslaugų organizavimą, grąžina paslaugoms organizuoti gautas nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas Integracijos išmokos lėšas;

37.7. Integracijos išmokas Paslaugų organizatorius naudoja tik Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje nurodytoms veikloms, kurios numatytos  šio Aprašo 5 punkte, vykdyti. 

38. Paslaugų gavėjas turi teisę nutraukti integracijos paslaugų gavimo sutartį su Paslaugų organizatoriumi ir pasirašyti integracijos paslaugų gavimo sutartį su kitu Paslaugų organizatoriumi tos pačios ar kitos savivaldybės teritorijoje.

 

VII SKYRIUS

VEIKLŲ FINANSAVIMAS IR KONTROLĖ

 

39. Skiriant Integracijos išmoką, tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:

39.1. integracijos paslaugų organizavimo administravimo išlaidos:

39.1.1. Paslaugų organizatoriaus vadovo darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas;

39.1.2. asmens, tvarkančio buhalterinę apskaitą, darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas (jei paslauga neperkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens); buhalterinės apskaitos paslaugos (jei paslauga perkama iš buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančios įmonės (įstaigos) ar buhalterinės apskaitos paslaugas savarankiškai teikiančio asmens, jeigu asmuo su Paslaugų organizatoriumi nėra sudaręs buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutarties);

39.2. Integracijos paslaugų organizavimo išlaidos:

39.2.1. asmenų, vykdančių ir (ar) organizuojančių Aprašo 5 punkte nurodytas veiklas, darbo užmokestis, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

39.2.2. integracijos paslaugų organizavimo sklaidos ir viešinimo paslaugų įsigijimo išlaidos;

39.2.3. mokesčiai už bankų, kitų kredito ar mokėjimo įstaigų suteiktas Integracijos išmokų pervedimo paslaugas.

40. Paslaugų organizatorius Integracijos išmokos lėšų negali naudoti:

40.1. įsiskolinimams dengti;

40.2. investiciniams projektams rengti ir įgyvendinti, išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių, apmokėti;

40.3. veikloms, kuriomis:

40.3.1. keliama grėsmė žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai;

40.3.2. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškiama nepagarba tautiniams Lietuvos valstybės simboliams;

40.3.3. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais populiarinamas smurtas, prievarta, neapykanta;

40.3.4. bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, kiti įstatymai ir kiti teisės aktai.

40.4. veikloms, vykdytoms iki Paslaugų organizatoriaus ir savivaldybės administracijos  Integracijos paslaugų organizavimo sutarties sudarymo.

41. Visas veiklas Paslaugų organizatorius turi organizuoti tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

42. Savivaldybės administracija vienašališkai gali nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį ir įpareigoti Paslaugų organizatorių grąžinti nepanaudotas ir (ar) ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas Integracijos išmokos lėšas, jei jis netinkamai vykdo Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje nustatytus esminius įsipareigojimus:

42.1. integracijoms paslaugoms teikti skirtas valstybės biudžeto lėšas naudoja ne pagal tikslinę paskirtį;

42.2. nesuderinęs su savivaldybės administracija, integracijos paslaugų organizavimą perduoda kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui;

42.3. nepateikia savivaldybės administracijai pagal Integracijos paslaugų organizavimo sutartį reikiamų pateikti ataskaitų arba per savivaldybės administracijos nustatytą terminą nepašalina pateiktų ataskaitų trūkumų;

42.4. nesudaro sąlygų savivaldybės administracijos atstovams susipažinti su dokumentais, susijusiais su paslaugų teikimu ir Integracijos paslaugų organizavimo sutarties vykdymu, kitaip trukdo atlikti integracijos paslaugų organizavimo stebėseną;

42.5. paaiškėja, kad pasirašytoje asmens, turinčio teisę veikti Pareiškėjo vardu, deklaracijoje (Aprašo 2 priedas) (toliau – Deklaracija); buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, Pareiškėjas, sudarius Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą arba įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizavusiai savivaldybei iš Pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos;

42.6. netinkamai organizuoja paslaugas, sąmoningai nesiekia paraiškoje (Aprašo 1 priedas) nurodytų tikslų ir rezultatų.

43. Paslaugų organizatorius turi teisę prašyti savivaldybės administracijos nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, jeigu:

43.1. jam iškeliama bankroto byla arba jis likviduojamas, sustabdoma jo ūkinė veikla arba susiklosto kitokia situacija, kuri kelia pagrįstų abejonių, ar sutartiniai įsipareigojimai bus įvykdyti tinkamai;

43.2. jis nevykdo ar negalės vykdyti Integracijos paslaugų organizavimo sutarties įsipareigojimų dėl kitų svarbių priežasčių.

44. Norėdamas nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, Paslaugų organizatorius privalo pateikti savivaldybės administracijai raštišką motyvuotą prašymą ją nutraukti. Kartu su prašymu nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį Paslaugų organizatorius privalo pateikti Integracijos išmokos panaudojimo ataskaitą. Savivaldybės administracijai raštu pritarus Paslaugų organizatoriaus prašymui nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, Paslaugų organizatorius iki Integracijos paslaugų organizavimo sutarties nutraukimo privalo grąžinti nepanaudotas ar ne pagal tikslinę paskirtį panaudotas valstybės biudžeto lėšas, gautas vykdant Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, savivaldybės administracijai – pervesti jas į Integracijos paslaugų organizavimo sutartyje nurodytą savivaldybės administracijos sąskaitą banke, kitoje mokėjimo ar kredito įstaigoje.

45. Savivaldybės administracija, gavusi Paslaugų organizatoriaus prašymą nutraukti Integracijos paslaugų organizavimo sutartį, patikrina Integracijos išmokos panaudojimo ataskaitą. Jeigu nurodyta ataskaita nepateikta, savivaldybės administracija įvertina paslaugų organizavimo rezultatus, paslaugų organizavimą patvirtinančius dokumentus ir Integracijos lėšų panaudojimo dokumentus.

Jeigu, patikrinus panaudotų Integracijos išmokos panaudojimo ataskaitas ir (ar) įvertinus paslaugų organizavimo rezultatus ir (ar) paslaugų organizavimą patvirtinančius dokumentus, Integracijos paslaugų organizavimo sutarties vykdymo pažeidimų nenustatoma arba jie pašalinami, savivaldybės administracija, įvertinusi Paslaugų organizatoriaus prašyme nurodytus motyvus, priima sprendimą dėl Integracijos paslaugų organizavimo sutarties nutraukimo ir apie jį per 5  darbo dienas nuo jo priėmimo dienos informuoja Paslaugų organizatorių.

46. SPPD nutraukia Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, sustabdo valstybės biudžeto lėšų pervedimą ir inicijuoja pervestų valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimą (išieškojimą), jei nustato, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal tikslinę paskirtį.

47. Savivaldybių administracijos Integracijos paslaugoms organizuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytais terminais SPPD teikia šiuos duomenis:

47.1. organizuotų integracijos paslaugų skaičių;

47.2. kiek kartų viešintos ir pristatytos visuomenei organizuojamos integracijos paslaugos.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

48. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

49. Su Integracijos paslaugų organizavimu susijusius dokumentus Paslaugų organizatorius saugo 2 metus po  Integracijos paslaugų organizavimo sutarties termino pabaigos, arba po to, kai buvo nutrauktas ar sustabdytas Integracijos paslaugų organizavimas, jeigu kiti teisės aktai nenustato ilgesnio dokumentų saugojimo termino.

50. Per Aprašo 49 punkte nurodytą laikotarpį, pareikalavus savivaldybės administracijai ar SPPD, Paslaugų organizatorius privalo su Integracijos paslaugų organizavimu susijusius dokumentus pateikti savivaldybės administracijai arba SPPD.

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Užsieniečių integracijos paslaugų

teikimo organizavimo savivaldybėse

tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

(Paraiškos formos pavyzdys)

 

 

 

 

(paraišką teikiančios įstaigos ar organizacijos pavadinimas)

 

 

 

 

(juridinio asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

 

 

__________________ savivaldybės administracijai

 

 

 

UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJĄ PASLAUGŲ

TEIKIMO ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖSE

ATRANKOS KONKURSO PARAIŠKA

 

__________ Nr.__________

(data)

 

1. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

1.1. Pareiškėjo pavadinimas

 

1.2.  Juridinio asmens kodas

 

1.3. Vadovas (pareigos, vardas ir pavardė)

 

1.4. Narių skaičius

 

1.5. Kontaktinis asmuo

 

(vardas, pavardė, telefono ryšio numeris, el. pašto adresas)

 

1.6. Banko, kitos kredito ar mokėjimo įstaigos pavadinimas, sąskaitos numeris

 

1.7. Pareiškėjo patirtis teikiant paslaugas, finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinimo patirtis (išvardijamos per pastaruosius dvejus metus iki paraiškos pateikimo teiktos (teikiamos) paslaugos, nurodant jų finansavimo šaltinį, skirtą sumą, paslaugų pavadinimą (-us) ir jų teikimo laikotarpį)

 

 

2. INFORMACIJA APIE INTEGRACIJOS PASLAUGAS

2.1. Organizuojamos paslaugos

(pažymėti paslaugas, kurias planuojama organizuoti X)

 

apgyvendinimo koordinavimas;

informavimas apie teisės aktuose nustatytas užsieniečių teises ir pareigas Lietuvos Respublikoje, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą;

vertimo (žodžiu ir raštu) paslaugų, susijusių su informacijos užsieniečiams teikimu apie jų teises bei pareigas Lietuvos Respublikoje, galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir kitas paslaugas bei jų prieinamumą;

□ pagalba įtraukiant užsieniečius į Lietuvos darbo rinkos sistemą, panaudojant jų turimą patirtį ir darbdavių poreikius, atsižvelgiant į individualius asmenų, priklausančių pažeidžiamų asmenų grupėms poreikius;

□ norinčių užsiimti verslu užsieniečių konsultavimas ir susijusi pagalba;

užsieniečių, kurie neįsilieja į darbo rinką dėl įvairių priežasčių, ir tų, kurie gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, užimtumo ir įsitraukimo skatinimas nukreipiant juos į profesinio mokymo kursus; bendradarbiaujant su vietos darbdaviais, siūlant jiems užimtumą ir taip sumažinant jų ekonominę atskirtį;

užsieniečių socialinę kultūrinę integraciją per visuomenės pažinimo/socialinio orientavimo kursų ir lietuvių kalbos mokymo, diferencijuojant kalbos mokymo valandas pagal  bendravimo poreikio specifiką, sociokultūrinę ir kalbinę situaciją organizavimas;

pagalba registruojant vaikus į priešmokyklinio ir mokyklinio ugdymo programas, nukreipiant vaikus ir jaunimą į neformalaus ugdymo įstaigas ir popamokinę veiklą;

□ laisvalaikio užimtumo organizavimas vietos bendruomenės narių ir užsieniečių sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti;

□ bendruomenės narių kultūrinės ir švietėjiškos veiklos,  siekiant socialinio bendrumo užsieniečių atžvilgiu, organizavimas;

□ sporto ir sveikatinimo veiklos organizavimas;

□ kitos paslaugos, atitinkančios 5.8. papunktyje nurodytas veiklas (nurodyti)

 

 

 

2.2. Integracijos paslaugų organizavimo įgyvendinimo pradžia, pabaiga, vieta

 

 

 

2.3. Integracijos paslaugas teikiančio (-ių) partnerio (-ių) pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai), adresas (-ai), veiklos aprašymas, kontaktai

 

 

3.  INTEGRACIJOS PASLAUGŲ APRAŠYMAS

 

3.1. Integracijos paslaugų organizavimo tikslas ir uždaviniai

(aprašyti, ko siekiama organizuojant paslaugas)

 

 

3.2. Tikslinė grupė

(tikslinės grupės, kuriai organizuojamas integracijos paslaugų teikimas, aprašymas)

 

 

3.3. Integracijos paslaugų organizavimo atitiktis tinkamoms finansuotinoms veikloms (nurodyti atitinkamą veiklos (-ų) papunktį pagal Užsieniečių integraciją skatinančių paslaugų organizavimo savivaldybėse tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 5 punktą ir pagrįsti paslaugų atitiktį.

 

 

 

3.4. Papildomų balų skyrimas

(jei pareiškėjas atitinka kriterijų (-us), nurodytą (-us) Aprašo 6 punkte, už kurį (-iuos) gali būti skiriami papildomi balai, turi būti pildoma ši lentelė, pateikiant atitikties atitinkamam kriterijui pagrindimą (skiltis „Pagrindimas“ lentelėje pildoma, jei pareiškėjas atitinka tam tikrą kriterijų)

Atitiktis kriterijams, nurodytiems Aprašo 6 punkte, už kuriuos gali būti skiriami papildomi balai

Pažymėti, kurį kriterijų atitinka pareiškėjas arba projektas (X)

Pagrindimas

Veiklos,  skirtos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims (nurodyti, kiek asmenų, kokios veiklos)

 

 

 

 

Į teikiamas paslaugas  įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 5.5, 5.8

papunkčiuose (išvardyti veiklas ir jas susieti su paraiškos 4 punkte nurodytomis veiklomis)

 

 

Organizuojamos paslaugos  skirtos jaunimui, moterims, šeimoms, kai šeimos ūkyje yra du ir daugiau vaikų (nurodyti veiklas, skirtas jaunimui, šeimoms, moterims)

 

 

 

 

3.5. Laukiami rezultatai ir nauda organizuojant integracijos paslaugas užsieniečiams

(aprašyti, ko siekiama organizuojant numatytas paslaugas ir kaip tai paveiks tikslinę paslaugų gavėjų grupę, t. y. kokią įtaką padarys suteiktos paslaugos tikslinės grupės gerovės didinimui. Išskirti kiekybinius ir kokybinius rezultatus)

 

 

 

4. INTEGRACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO PLANAS

 

 

 

 

 

 

Veiklos

 

pavadinimas

Planuojama veiklos organizavimo pradžia ir pabaiga

Planuojama vykdymo vieta

 

 

Planuojamos veiklos atsakingas (-i) vykdytojas (-ai)

Veiklos aprašymas (metodai, planuojamas dalyvių skaičius ir kita), kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo kriterijai

1.

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

5. INFORMACIJOS SKLAIDA IR VIEŠINIMAS APIE PAREIŠKĖJO ORGANIZUOJAMAS INTEGRACIJOS PASLAUGAS

(priemonės, būdai, auditorijos, visuomenės supažindinimas su projektu, jo rezultatais)

 

 

 

6. INTEGRACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO TĘSTINUMAS PASIBAIGUS INTEGRACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO SUTARČIAI

(pateikti trumpą aprašymą, nurodyti priemones ir būdus, kaip organizuojamos užsieniečių integracijos paslaugos, jų teikimas galėtų išsivystyti)

 

 

7. INTEGRACIJOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMĄ UŽTIKRINSIANTYS IŠTEKLIAI: ĮSTAIGOS AR ORGANIZACIJOS VADOVO, DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJA, DARBO PATIRTIS IR GEBĖJIMAI ĮGYVENDINTI PLANUOJAMAS ORGANIZUOTI INTEGRACIJOS PASLAUGAS.

 

 

8. PRIDEDAMI DOKUMENTAI

Dokumento pavadinimas

Egz.

 

skaičius

Lapų skaičius

Pareiškėjo steigimo dokumento (religinės bendruomenės ir bendrijos turi pateikti savo kompetentingos vadovybės raštą, patvirtinantį, kad jis pagal religinės bendrijos kanonus ar statutus turi teisę vykdyti atitinkamą veiklą), jeigu šie dokumentai neprieinami Juridinių asmenų registre.

 

 

Laisvos formos ataskaita apie faktinę veiklą nuo juridinio asmens įsteigimo datos, jei juridinis asmuo veikia trumpiau nei metus.

 

 

Jeigu pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalas ar tinkamai patvirtinta jo kopija

 

 

Asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašyta deklaracija

 

 

Jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, kopija

 

 

Darbuotojų kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus organizuoti planuojamas užsieniečių integracijos paslaugas patvirtinančių dokumentų (pvz., gyvenimo aprašymo (CV) kopijos

 

 

Partnerių, kurie teiks Integracijos paslaugas (vertimo paslaugos, lietuvių kalbos ir socialiniai kultūros mokymai, profesinis mokymas ir kompetencijos kėlimas, ugdymo ir švietimo paslaugos vaikams, užimtumas, sveikatos priežiūra, psichologinė pagalba ir kt.), – bendradarbiavimo susitarimo /jungtinės sutarties, nustatančios konkrečią partnerio veiklą ir funkcijas organizuojant Integracijos paslaugas, kopijos.

 

 

Kiti dokumentai.

 

 

 

 

Pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo  ________________                 ________________________

(parašas)                                      (vardas, pavardė)

 

 

A. V.

 

_________________________________

 

Užsieniečių integracijos paslaugų

teikimo organizavimo savivaldybėse

tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

 

 

 

(Deklaracijos formos pavyzdys)

 

DEKLARACIJA

 

___________

 

(data)

 

Aš, _________________________________________________ , veikiantis (-i)

 

(vardas, pavardė)

 

pareiškėjo _______________________________________________________ vardu, patvirtinu,

 

(pareiškėjo pavadinimas)

 

kad nėra toliau nurodytų aplinkybių:

 

1. Pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos.

 

2. asmuo, turintis teisę veikti Pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje (nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje (Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus apskaitos tvarkymas);

 

3. Pareiškėjas paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos informacijos;

 

4. Pareiškėjas per pastaruosius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos ar daryti įtaką savivaldybės valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, komisijų nariams.

 

5. Pareiškėjas turi konkurso nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančius reikalingus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus įgyvendinti Integracijos paslaugų organizavimą.

 

Man yra žinoma, kad, šioje deklaracijoje nurodžius klaidinančią ar melagingą informaciją, vadovaujantis Užsieniečių integracijos paslaugų teikimo organizavimo savivaldybėse tvarkos aprašo 42.5 papunkčiu, teisė organizuoti užsieniečių integracijos paslaugų teikimą savivaldybėse gali būti sustabdyta ar panaikinta.

 

Patvirtinu, kad Kartu su prašymu pateikti dokumentai, jų kopijos, dokumentų užsienio kalba vertimai yra tikri.

 

 

 

 

 

_____________________________         _______________               _______________________

(pareiškėjo vadovo ar jo                                             (parašas)                                    (vardas ir pavardė)

įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

 

 

_________________________________

 

 

 

 

Užsieniečių integracijos paslaugų

teikimo organizavimo savivaldybėse

tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Konfidencialumo pasižadėjimo formos pavyzdys)

 

KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS UŽTIKRINTI KONKURSO INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMĄ, VIEŠAI NESKELBTI IR NEPLATINTI ŠIOS INFORMACIJOS

 

__________________________

(data)

 

 

Aš, _____________________, būdamas (-a) __________________________________

(vardas ir pavardė)                           (nurodyti konkurso pavadinimą)

komisijos nariu (-e) ar komisijos sekretoriumi,

PASIŽADU:

1. saugoti ir tik teisės aktų nustatytais tikslais ir tvarka naudoti konfidencialią informaciją, kuri man taps žinoma esant komisijos nariu (-e);

2. man patikėtus dokumentus ar duomenis saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti, neatskleisti tretiesiems asmenims informacijos, kuri man taps žinoma esant komisijos nariu (-e);

3. nepasilikti jokių man pateiktų dokumentų kopijų;

4. savo ir (ar) man artimų asmenų privačių interesų naudai nesinaudoti ir neleisti naudotis informacija, kurią sužinosiu dalyvaudamas (-a) svarstant, rengiant ar priimant komisijos sprendimą.

Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti savivaldybės administracijai ir pareiškėjams padarytus nuostolius.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra mano sutuoktinis, sugyventinis, partneris, taip pat šių mano ir mano sutuoktinio, sugyventinio, partnerio tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

 

__________________________                 ________________                  ____________________

(Pareigos komisijoje)                                        (parašas)                                (Vardas ir pavardė) 

 

______________________________________

 

Užsieniečių integracijos paslaugų

teikimo organizavimo savivaldybėse

tvarkos aprašo

4 priedas

 

(Nešališkumo deklaracijos formos pavyzdys)

 

NEŠALIŠKUMO DEKLARACIJA DĖL OBJEKTYVIŲ SPRENDIMŲ PRIĖMIMO BEI VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO

 

(data)

 

 

Aš, _____________________, būdamas (-a) __________________________________

(vardas ir pavardė)                           (nurodyti konkurso pavadinimą)

komisijos nariu (-e) ar komisijos sekretoriumi,

PASIŽADU:      

1. savo pareigas atlikti objektyviai, dalykiškai, be išankstinio nusistatymo, vadovaudamasis (-i) įstatymų viršenybės, skaidrumo, nešališkumo, teisėtumo, sąžiningumo principais;

2. informuoti komisijos pirmininką arba  savivaldybės administracijos vadovą (kai nusišalina komisijos pirmininkas) apie esamą interesų konfliktą ir nusišalinti nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje, jei man dalyvaujant, rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus:

2.1. šiose procedūrose dalyvauja asmenys, iš kurių aš ar man artimi asmenys gauna bet kokios rūšies pajamų ar kitokio pobūdžio naudos;

2.2. aš ar man artimi asmenys yra procedūrose dalyvaujančio juridinio asmens steigėjas (‑a), akcininkas (-a) ar dalininkas (-ė), darbuotojas (-a) ar valdymo organo narys (-ė);

2.3. dėl bet kokių kitų aplinkybių negaliu laikytis 1 punkte nustatytų principų;

3. jei paaiškėtų, kad mano dalyvavimas rengiant, svarstant ar priimant komisijos sprendimus gali sukelti interesų konfliktą, pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti apie tai komisijos pirmininką arba savivaldybės administracijos direktorių (kai nusišalina komisijos pirmininkas) ir nusišalinti nuo sprendimo priėmimo procedūros.

 

Žinau, kad kilus šališkumo ar interesų konflikto grėsmei galiu būti nušalintas (-a) nuo dalyvavimo tolesnėje procedūroje.

 

Man išaiškinta, kad man artimi asmenys yra artimieji giminaičiai bei svainystės ryšiais susiję asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.135 ir 3.136 straipsniuose, taip pat sutuoktinis, sugyventinis ar partneris, sutuoktinio, sugyventinio ar partnerio vaikai (įvaikiai), tėvai (įtėviai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės) bei mano įtėviai, įvaikiai, įbroliai, įseserės.______________________                 ______________________                  __________________

(nurodomos pareigos                                         (parašas)                                     (vardas ir pavardė) 

komisijoje)

 

_____________________________________

 

 

 

 

Užsieniečių integracijos paslaugų

teikimo organizavimo savivaldybėse

tvarkos aprašo

5 priedas

 

 

(Vertinimo anketos formos pavyzdys)

 

UŽSIENIEČIŲ INTEGRACIJĄ SKATINANČIŲ PASLAUGŲ

ORGANIZAVIMO SAVIVALDYBĖSE PARAIŠKŲ ATRANKOS KONKURSUI,

VERTINIMO ANKETA

 

Pareiškėjo pavadinimas

 

Paraiškos pavadinimas

 

Paraiškos sąlyginis numeris

 

Vertinimo komisijos narys

 

Vertinimo data

 

 

Vertinimo pagrindas

Vertinimo kriterijai

Balai

Skiriamas

balas

Skiriamo balo pagrindimas

 

 

 

1. Problema, tikslai, uždaviniai, rezultatai.

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, rezultatai, tęstinumas

 

20

 

 

 

Problema suformuluota aiškiai, nurodytas aiškus tikslas, uždaviniai, tačiau nėra aiškūs rezultatai, tęstinumas.

 

15

 

Suformuluotas tikslas, uždaviniai, bet neaiški problema

 

10

 

Ne iki galo suformuluotas tikslas, uždaviniai ir problema.

 

5

 

Neaiškus tikslas, uždaviniai, nenustatyta problema.

 

0

 

2. Papildomo balo skyrimas.

Organizuojamos paslaugos  skirtos socialinę atskirtį patiriantiems asmenims

 

5

 

 

Į organizuojamas paslaugas įtraukta bent viena tinkama finansuoti veikla, nurodyta Aprašo 6.5, 6.8. papunkčiuose

 

5

 

Organizuojamos paslaugos skirtos jaunimui, moterų įtraukčiai (nurodyti veiklas, skirtas jaunimui, moterims)

 

5

 

Organizuojamos paslaugos skirtos užsieniečių šeimoms ir artimą ryšį turintiems asmenims, kai šeimos ūkyje yra du ir daugiau vaikų

 

5

 

3. Organizuojamų integracijos paslaugų sklaida ir viešinimas (Aprašo 1 priedo 5 punktas)

Užtikrinama organizuojamų paslaugų sklaida ir viešinimas

 

20

 

 

 

Balų suma:

 

 

 

 

Paraiškos, surinkusios mažiau nei 25 balus, nefinansuojamos.

 

 

Vertinimo komisijos nario komentarai ir išvada

Siūloma skirti valstybės biudžeto lėšų suma (eurais)

 

Siūloma neskirti finansavimo

 

 

 

 

 

Vertinimo komisijos narys   ____________________          _____________________________

(parašas)                                              (vardas, pavardė)