Projektas Nr. XIVP-2616(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ELEKTROS ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. VIII-1881

46, 47 IR 51 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2023 m.                             d. Nr.

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

Papildyti 46 straipsnio 6 dalį 8 punktu: 

8) siūlyti buitiniams vartotojams 12 ir 24 mėnesių elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis. Nepriklausomas tiekėjas taip pat gali siūlyti ir kitokios trukmės elektros energijos tiekimo fiksuotos kainos sutartis.“

 

2 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 47 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, turi teisę vienašališkai nutraukti elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį su nepriklausomu tiekėju ir turi teisę pakeisti nepriklausomą tiekėją apie tai raštu įspėdami nepriklausomą tiekėją ne vėliau kaip prieš 2 savaites ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įstatymo 51 straipsnio 7 dalyje nurodytos galutinės (uždarymo) sąskaitos gavimo dienos visiškai atsiskaitydami su nepriklausomu tiekėju už suvartotą elektros energiją ir (ar) suteiktas paslaugas. Elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartyse arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse, sudarytose su buitiniais vartotojais, labai mažomis įmonėmis ir mažomis įmonėmis, kaip jos apibrėžtos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, draudžiama numatyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas, kurie būtų taikomi šioje dalyje nurodytiems vartotojams už vienašališką energijos pirkimo–pardavimo sutarties arba elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimą.“

 

3 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 51 straipsnį 31 dalimi:

31. Nepriklausomas tiekėjas turi teisę vienašališkai mažinti elektros energijos tiekimo kainą buitiniams vartotojams. Apie šį ketinimą buitiniai vartotojai turi būti informuojami raštu ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis. Šiuo atveju šio straipsnio 3 dalies nuostatos netaikomos, išskyrus atvejus, kai kartu yra keičiamos kitos sutarties sąlygos.

2. Papildyti 51 straipsnį 71 dalimi:

71. Nepriklausomas tiekėjas buitiniam vartotojui kartu su sąskaita privalo pateikti informaciją apie sąskaitos išrašymo dieną šio įstatymo 521 straipsnyje nurodytoje nepriklausomų tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonėje šio nepriklausomo tiekėjo siūlomą mažiausią elektros energijos tiekimo kainą, taikomą buitinio vartotojo sutartyje pasirinktam elektros energijos tiekimo planui.

 

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis ir 3 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2023 m. birželio 1 d.

2. Energetikos ministras iki 2023 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Teikia                                                                  

Ekonomikos komiteto pirmininkas                                           Kazys Starkevičius