Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL INSTITUCIJŲ, ATSAKINGŲ UŽ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTE (ES) NR. 2016/1191 NUSTATYTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMĄ, PASKYRIMO

 

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

Įgyvendindama 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012 (OL 2016 L 200, p. 1) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Paskirti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją centrine institucija, atliekančia Reglamento 16 straipsnyje nustatytas funkcijas: teikti pagalbą dėl prašymų pateikti informaciją dėl dokumentų, patvirtinančių Reglamento 2 straipsnio 1 dalies a−l punktuose nurodytus faktus.

2. Paskirti Informatikos ir ryšių departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos centrine institucija, atliekančia Reglamento 16 straipsnyje nustatytas funkcijas: teikti pagalbą dėl prašymų pateikti informaciją dėl dokumentų, patvirtinančių Reglamento
2 straipsnio 1 dalies m punkte nurodytą faktą.

3. Nustatyti, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija yra centinė institucija, perduodanti gautus prašymus pateikti informaciją kitoms institucijoms pagal Reglamento
15 straipsnio 2 dalį.

4. Pavesti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema teikti Reglamento 22 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą informaciją ir jos pakeitimus.

5. Pavesti centrinėms institucijoms atitinkamai pagal šio nutarimo 1 ir 2 punktuose nurodytas sritis naudojantis Vidaus rinkos informacine sistema teikti Reglamento 22 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą informaciją ir jos pakeitimus.

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Teisingumo ministras