Projektas Nr. TSP-171

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO  NEREIKALINGU SAVIVALDYBĖS POREIKIAMS IR JO NUOMOS

 

2019 m. birželio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-334 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“,   Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. TS-32  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto apžiūros 2019 m. birželio 4 d. pažymą    Nr. E14-9, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti nereikalingu Savivaldybės poreikiams nekilnojamąjį turtą – 73,12 kv. metro  patalpas Poliklinikos pastate,  nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje Nr. 18758/1293, pastatas plane pažymėtas 1D3p, unikalus numeris – 5799-2003-6013,  Krantinės g. 30, Kupiškio mieste.

2. Skelbti 73,12  kv. metro negyvenamųjų patalpų (unikalus pastato Nr. 5799-2003-6013, kadastrinių matavimų bylos Nr.18758/1293, plane pastatas pažymėtas 1D3p) Krantinės g. 30, Kupiškyje, viešą nuomos konkursą.

3. Nustatyti pradinį nuompinigių dydį –  1,45  euro per mėnesį už vieną kv. metrą ir ne ilgesnį kaip 10 metų nuomos laikotarpį.

4. Pavesti Savivaldybės administracijai organizuoti šio sprendimo 1 punkte  nurodyto nekilnojamojo turto nuomos konkursą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                      

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

Projektas suderintas DVS