Projektas

                                                                                                                         2020 m. balandžio    d.

                                                                                                                         Nr. TP-

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

dėl raseinių rajono savivaldybės finansinio turto investavimo IR uab „Raseinių KOMUNALINĖS PASLAUGOS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO

 

2020 m. balandžio         d. Nr.

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 5, 6, 7 punktais, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 18 punktu, 44 straipsniu, 45 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 49 ir 50 straipsniais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo savivaldybių valdomose įmonėse aprašo 5.2.2 papunkčiu ir atsižvelgdama į Savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 00 d. teikimą Nr. R5-0000 investuoti turtą į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“, Raseinių rajono savivaldybės taryba, kaip vienintelė UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ akcininkė, nusprendžia:

1. Perduoti Raseinių rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį finansinį turtą (pinigus) – 123 977,76 Eur (šimtą dvidešimt tris tūkstančius devynis šimtus septyniasdešimt septynis eurus, 76 ct), kaip papildomą Savivaldybės įnašą uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatiniam kapitalui didinti, numatytą 2020-2022 metų Raseinių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano Komunalinio ūkio objektų priežiūros bei remonto darbų programos Nr. 10 03.02.18 priemonėje „Investicija į UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ (turto įsigijimui)“ iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

2. Padidinti UAB „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatinį kapitalą 123 977,76 Eur (šimtu dvidešimt trimis tūkstančiais devyniais šimtais septyniasdešimt septyniais eurais, 76 ct) papildomu įnašu, išleidžiant 4281 (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt vieną) vienetą paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekviena – 28,96 (dvidešimt aštuoni eurai 96 ct) euro nominalios vertės, nustatant, kad akcijų emisijos kaina lygi jų nominaliai vertei. Visos išleistos naujos akcijos perduodamos Raseinių rajono savivaldybei.

3. Perduoti Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriui patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančias naujas uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių komunalinės paslaugos“ paprastąsias vardines akcijas – 4281  (keturis tūkstančius du šimtus aštuoniasdešimt vieną) vienetą, kurios Savivaldybės nuosavybėn įgyjamos į uždarąją akcinę bendrovę „Raseinių komunalinės paslaugos“ investavus šio sprendimo 1 punkte nurodytą finansinį turtą (pinigus).

4. Įgalioti:

4.1. Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti akcijų, nurodytų šio sprendimo 2 punkte, pasirašymo sutartį ir atlikti kitus su Savivaldybės turto investavimu susijusius veiksmus;

4.2. Raseinių rajono savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 3 punkte nurodytų akcijų perdavimo ir priėmimo aktą.

5. Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja pakeistus uždarosios akcinės bendrovės „Raseinių komunalinės paslaugos“ įstatus įregistravus Juridinių asmenų registre.

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams (Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

Savivaldybės meras