Projektas Nr. TSP-239

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ

VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUPIŠKIO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRUI

 

2021 m. rugsėjo       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 3 ir 4 dalimis, 26 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 27 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 3 d. nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis“, 2 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu  Nr. TS-90 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės vykdomą projektą Nr. 05.4.1-CPVA-R-302-51-0001 „Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblio restauravimas ir pritaikymas šiuolaikinės visuomenės socialiniams ir ekonominiams poreikiams“, viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2021 m. rugpjūčio 3 d. prašymą  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto panaudos“, Poveikio konkurencijai ir atitikties valstybės pagalbos reikalavimams vertinimo 2021 m. rugpjūčio 2 d. klausimynu Nr. 6, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų apžiūros 2021 m. liepos 30 d. pažymą Nr. E14-23, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti nereikalingomis Kupiškio rajono savivaldybės funkcijoms įgyvendinti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 229,71 kv. m svirno patalpas Vienuolyno g. 4, Palėvenės mstl., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav.

2. Perduoti pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui (kodas 160331162) neatlygintinai naudotis Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 229,71 kv. m svirno patalpas (patalpų indeksai: 156,73 kv. m patalpos rūsyje, 72,98 kv. m patalpos I aukšte nuo 1-2 iki 1-4, 1-6, 1-7; pastatas kadastrinių matavimų byloje  pažymėtas 3I1p, unikalus Nr. 4400-0317-5050, statybos metai – 1789), Vienuolyno g. 4, Palėvenės mstl., Noriūnų sen., Kupiškio r. sav., penkeriems metams turizmo ir verslo informacijos centro veiklai vykdyti.

3. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių  pasirašyti šio sprendimo 2 punkte nurodytų patalpų  panaudos  sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės  meras       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

Mažvydas Šalkauskas