Komiteto patobulintas įstatymo projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

branduolinės energijos įstatymo Nr. I-1613 7, 15, 17, 21, 23, 24, 30, 39 straipsnių ir priedo pakeitimo IR 45 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                      d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5) Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos teikimu tvirtina valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju;“.

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnio 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

„10) branduolinės energetikos objektų keliamo pavojaus Lietuvos Respublikai branduolinių ir radiologinių avarijų atveju įvertinimo pagrindu parengia ir atnaujina bei teikia Vyriausybei tvirtinti valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju;“.

 

3 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vadovaudamosi Vyriausybės patvirtintu valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, parengties branduolinėms ir (ar) radiologinėms avarijoms pagrindimą ir numatomas prevencines priemones išdėsto savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;“.

 

4 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

„3. Atlikdama įstatymų nustatytas funkcijas, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija sprendimus priima savarankiškai. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos funkcijos yra atskirtos nuo kitų institucijų, įstaigų ar organizacijų, užsiimančių branduolinės energetikos plėtra ar branduolinės energijos panaudojimu, įskaitant elektros energijos gamybą, funkcijų. Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos struktūra, kompetencija ir aprūpinimas ištekliais turi atitikti Lietuvos Respublikoje vykdomos ir planuojamos vykdyti branduolinės energetikos srities veiklos, veiklos su branduolinėmis medžiagomis ir kitos branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pobūdį ir mastą ir būti tokie, kad ši inspekcija galėtų vykdyti šio įstatymo, Branduolinės saugos įstatymo, Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo ir Radiacinės saugos įstatymo jai pavestas vykdyti funkcijas.“

 

5 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 8 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2) tvirtina Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau kartu vadinama – darbuotojai) skaičių, padalinių nuostatus, pareigybių sąrašus ir aprašymus;“.

2. Pakeisti 23 straipsnio 8 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4)  priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos  darbuotojus, juos skatina ir skiria jiems nuobaudas;“.

 

6 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

Papildyti 24 straipsnį 4 dalimi:

„4. Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje ūkio subjektų patikrinimų funkcijoms vykdyti steigiamos  inspektorių, vyresniųjų inspektorių ir vyriausiųjų inspektorių (valstybės tarnautojų) pareigybės. Šių pareigybių lygis ir kategorija jas įsteigiant nustatomi analogiški tiems, kurie nurodyti Valstybės tarnybos įstatyme nurodytame valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąraše specialistų, vyresniųjų specialistų ir vyriausiųjų specialistų pareigybėms.“

 

7 straipsnis. 30 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 30 straipsnio 3 dalies 3 punktą.

2. Pakeisti 30 straipsnio 3 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) atlikti ir Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai pateikti galimų branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objekte padarinių analizę, kurioje licencijos turėtojas turi nurodyti branduolinių ir (ar) radiologinių avarijų radiologinius padarinius už branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonos ribų ir šių avarijų nulemtų radionuklidų išmetimų charakteristikas. Reikalavimus šiai analizei nustato Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;“.

3. Papildyti 30 straipsnio 3 dalį nauju 5 punktu:

„5) parengti branduolinės energetikos objekto avarinės parengties planą ir užtikrinti pasirengimą likviduoti branduolinių ir radiologinių avarijų padarinius branduolinės energetikos objekte ir branduolinės energetikos objekto sanitarinėje apsaugos zonoje;“.

4. Buvusį 30 straipsnio 3 dalies 5 punktą laikyti 6 punktu.

 

8 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 39 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

39 straipsnis. Branduolinių ir radiologinių avarijų branduolinės energetikos objektuose ir jų padarinių likvidavimas

1. Branduolinių ir radiologinių avarijų ir jų padarinių likvidavimo darbai atliekami vadovaujantis valstybiniu gyventojų apsaugos planu branduolinės ar radiologinės avarijos atveju, šiame plane nurodytų institucijų ir įstaigų ekstremaliųjų situacijų valdymo planais, rengiamais vadovaujantis Civilinės saugos įstatymu, ir branduolinės energetikos objekto avarinės parengties planu, rengiamu vadovaujantis Branduolinės saugos įstatymu.

2. Institucijos ir asmenys, kurie pagal valstybinį gyventojų apsaugos planą branduolinės ar radiologinės avarijos atveju privalo dalyvauti likviduojant avariją, sušvelninant ir likviduojant jos padarinius, rengia tam tikslui numatytas priemones ir jas įgyvendina vadovaudamiesi Civilinės saugos įstatymu ir Branduolinės saugos įstatymu.“

 

9 straipsnis. 45 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 45 straipsnį.

 

10 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. 2009 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2009 L 172, p. 18), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyva 2014/87/Euratomas, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/71/Euratomas, kuria nustatoma Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (OL 2014 L 219, p. 42).“

11 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šio įstatymo 1, 2, 3, 5 ir 6 straipsniai, 7 straipsnio 1, 3 ir 4 dalys, 8 ir 9 straipsniai įsigalioja 2017 m. lapkričio 1 d.

2. Šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2019 m. gegužės 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas iki 2017 m. spalio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas