Įstatymo  projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMO DĖL UŽSIENIEČIŲ TEISINĖS PADĖTIES NR. IX-2206

45 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2016 m.   d.  Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 45 straipsnio 1 dalies pakeitimas

1.   Pakeisti 45 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1. Leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, kuris užsiima ir ketina toliau užsiimti teisėta veikla Lietuvos Respublikoje, kai jis:

1) yra dalyvis įmonės, kuri ne mažiau kaip pastaruosius 6 mėnesius iki užsieniečio kreipimosi dėl leidimo laikinai gyventi išdavimo vykdo steigimo dokumentuose nurodytą veiklą Lietuvos Respublikoje, kurioje yra įsteigtos (įsteigta) darbo vietos (vieta), kurių (kurios) bendras bruto  darbo užmokestis sudaro nemažiau 3 MMA per mėnesį jose (joje) visą darbo laiką dirba Lietuvos Respublikos piliečiai (pilietis) ar nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys užsieniečiai (užsienietis) ir kurios  nuosavo kapitalo (ne akcinės bendrovės ir ne uždarosios akcinės bendrovės atveju – turto) vertė sudaro ne mažiau kaip 28 000 eurų, iš kurių ne mažiau kaip 14 000 eurų – užsieniečio investuotos lėšos ar kitas turtas, ir jis yra šios įmonės vadovas, kolegialaus valdymo ar priežiūros organo narys, dalyvis, turintis teisę jos vardu sudaryti sandorius, arba yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklausančių bendrovės akcijų nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip 1/3 šios bendrovės įstatinio kapitalo; „

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

1.   Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia: Seimo narys                                                                 Arūnas Dudėnas