Projektas

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ PROGIMNAZIJŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m.                             d. Nr.

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1 punktu, 6 straipsniu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Patvirtinti pridedamus:

1.1.  Šiaulių Dainų progimnazijos nuostatus;

1.2.  Šiaulių Gegužių progimnazijos nuostatus;

1.3.  Šiaulių Gytarių progimnazijos nuostatus;

1.4.  Šiaulių Jovaro progimnazijos nuostatus;

1.5.  Šiaulių „Juventos“ progimnazijos nuostatus;

1.6.  Šiaulių Medelyno progimnazijos nuostatus;

1.7.  Šiaulių Ragainės progimnazijos nuostatus;

1.8.  Šiaulių „Rasos“ progimnazijos nuostatus;

1.9.  Šiaulių Rėkyvos progimnazijos nuostatus;

1.10. Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos nuostatus;

1.11. Šiaulių Salduvės progimnazijos nuostatus;

1.12. Šiaulių „Sandoros“ progimnazijos nuostatus;

1.13. Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos nuostatus;

1.14.     Šiaulių Zoknių progimnazijos nuostatus.

2.   Įgalioti Šiaulių progimnazijų direktorius pasirašyti nuostatus, patvirtintus šio sprendimo 1 punktu, ir įregistruoti juos teisės aktų nustatyta tvarka valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale.

3.    Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 3 d. sprendimą Nr. T-340 „Dėl Šiaulių „Juventos“ progimnazijos nuostatų patvirtinimo“;

3.2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 1 d. sprendimo Nr. T-383 „.Dėl Šiaulių progimnazijų nuostatų patvirtinimo“ 1.1–1.6 ir 1.9–1.13 papunkčius;

3.3. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl Šiaulių „Rasos“ progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Varpelis“ reorganizavimo patvirtinimo“ 2.2 papunktį;

3.4. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ir Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ reorganizavimo“ 2.2 papunktį.

4.    Nustatyti, kad šio sprendimo 3 punktas įsigalioja nuo šio sprendimo 1 punktu patvirtintų nuostatų įregistravimo valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale dienos.

 

 

Savivaldybės meras