Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2019 M. RUGSĖJO 11 D. NUTARIMO NR. 934 „DĖL PROFESINIO MOKYMO LĖŠŲ SKAIČIAVIMO VIENAM MOKINIUI, KURIS MOKOSI PAGAL FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMĄ (IŠSKYRUS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS PROFESINIO MOKYMO IR VIDAUS REIKALŲ PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ VYKDOMAS PROGRAMAS), METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Tais atvejais, kai mokiniai yra priimti mokytis pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamą asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymas ar Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą (toliau – priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planas), profesinio mokymo lėšos mokiniui skaičiuojamos kalendoriniams metams, vieno mokymosi kredito profesinio mokymo lėšas padauginus iš mokymosi kreditų skaičiaus, tenkančio mokiniui pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį atitinkamiems mokslo metams.“

1.2. Pakeisti 6 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

6. Lėšos mokytojų darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir Garantinį fondą (DU), tenkančios vienam mokymosi kreditui, apskaičiuojamos, vidutinį sąlyginį mokytojo pareiginės algos koeficientą (R) padauginus iš Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatyme nustatyto pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio (BD), sąlyginio pareigybių skaičiaus (p), 12 mėnesių, socialinio draudimo, įmokų į Ilgalaikio darbo išmokų fondą ir į Garantinį fondą koeficiento (k) ir padalijus iš bazinio grupės mokinių skaičiaus (n), tai yra DU = R×BD×p×12×k/n., laikantis šių nuostatų:“.

1.3. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R) yra lygus 1,0657;“.

1.4. Pakeisti 6.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.1vidutinis sąlyginis mokytojo pareiginės algos koeficientas (R) yra lygus 1,1723;“.

1.5. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0038 BD. Tais atvejais, kai mokinys yra priimtas mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą ir dalis jo mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį turi būti organizuojama kitos profesinio mokymo įstaigos praktinio mokymo centre, šios lėšos didinamos 10 procentų.

1.6. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Lėšos ugdymo procesui organizuoti ir valdyti, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0042 BD. Tais atvejais, kai mokinys yra priimtas mokytis pagal priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas planą ir dalis jo mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos dalį turi būti organizuojama kitos profesinio mokymo įstaigos praktinio mokymo centre, šios lėšos didinamos 10 procentų.

1.7. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Lėšos švietimo pagalbai, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0009 BD, o tais atvejais, kai mokinys dėl įgimtų arba įgytų sutrikimų turi vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, šios lėšos didinamos 5 procentais, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 15 procentų.

1.8. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Lėšos švietimo pagalbai, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,0010 BD, o tais atvejais, kai mokinys dėl įgimtų arba įgytų sutrikimų turi vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių, šios lėšos didinamos 5 procentais, didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – 15 procentų.

1.9. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9. Lėšos mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai tobulinti, tenkančios vienam mokymosi kreditui, sudaro 0,00003 BD.“

1.10. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. šis nutarimas, išskyrus 1.4, 1.6 ir 1.8 papunkčius, įsigalioja 2024 m. sausio 1 d.;

2.2. šio nutarimo 1.4, 1.6 ir 1.8 papunkčiai įsigalioja 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras

 

Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos

2 priedas

 

MOKYMO PRIEMONIŲ, TENKANČIŲ VIENAM MOKYMOSI KREDITUI, BRANGUMO KOEFICIENTAI

 

Švietimo sritys ir posričiai

Mokymo priemonių, tenkančių vienam mokymosi kreditui, brangumo koeficientai (pareiginės algos (atlyginimo) baziniais dydžiais)

1. Architektūra ir statyba

x

1.1. Statyba ir statybos inžinerija (išskyrus su kelių transporto statyba susijusias programas)

0,0028

1.2. Statyba ir statybos inžinerija (tik su kelių transporto statyba susijusios programos)

0,0033

1.3. Kiti posričiai

0,0028

2. Gamyba ir perdirbimas

x

2.1. Maisto produktų technologijos

0,0021

2.2. Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

0,0021

2.3. Tekstilė (apranga, avalynė ir oda)

0,002

2.4. Kiti posričiai

0,002

3. Informacijos ir ryšio technologijos

x

3.1. Kompiuterio taikymas ir kompiuterinis raštingumas

0,0006

3.2. Kiti posričiai

0,0006

4. Inžinerija ir inžinerinės profesijos

x

4.1. Aplinkosaugos technologijos

0,0019

4.2. Chemijos inžinerija

0,0019

4.3. Elektra ir energija

0,0019

4.4. Elektronika ir automatika

0,0019

4.5. Mechanika ir metalo darbai (išskyrus suvirinimo programas)

0,0023

4.6. Mechanika ir metalo darbai (tik suvirinimo programoms)

0,0033

4.7. Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai (išskyrus su automobilių kėbulo remontu susijusias programas)

0,0023

4.8. Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai (tik su automobilių kėbulo remontu susijusioms programoms)

0,0033

4.9. Kiti posričiai

0,0019

5. Menai

x

5.1. Audiovizualiniai ir medijų menai

0,0009

5.2. Dailieji amatai

0,0021

5.3. Dizainas

0,0015

5.4. Muzika ir atlikimo menas

0,0003

5.5. Kiti posričiai

0,0003

6. Miškininkystė

x

6.1. Miškininkystė

0,0016

6.2. Kiti posričiai

0,0016

7. Paslaugos asmenims

x

7.1. Kelionės, turizmas ir poilsis

0,0012

7.2. Namų ūkio paslaugos

0,0012

7.3. Plaukų ir grožio priežiūra

0,0016

7.4. Viešbučių ir maitinimo paslaugos

0,0016

7.5. Kiti posričiai

0,0012

8. Saugos paslaugos

x

8.1. Asmens ir turto apsauga

0,0006

8.2. Kiti posričiai

0,0006

9. Socialinė gerovė

x

9.1. Socialinis darbas ir konsultavimas

0,0012

9.2. Vaikų priežiūra ir paslaugos jaunimui

0,0012

9.3. Kiti posričiai

0,0012

10. Sveikatos priežiūra

x

10.1. Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

0,0012

10.2. Slauga ir akušerija

0,0012

10.3. Terapija ir reabilitacija

0,0012

10.4. Kiti posričiai

0,0012

11. Transporto paslaugos

x

11.1. Transporto paslaugos (išskyrus kelių transporto programas)

0,0026

11.2. Transporto paslaugos (tik kelių transporto programoms)

0,0035

11.3. Kiti posričiai

0,0026

12. Verslas ir administravimas

x

12.1. Apskaita

0,0006

12.2. Biuro administravimas

0,0006

12.3. Darbo organizavimas

0,0006

12.4. Didmeninė ir mažmeninė prekyba

0,0006

12.5. Finansai, bankininkystė ir draudimas

0,0012

12.6. Rinkodara

0,0006

12.7. Vadyba ir administravimas

0,0006

12.8. Kiti posričiai

0,0006

13. Žemės ūkis

x

13.1. Augalininkystė ir gyvulininkystė

0,0015

13.2. Sodininkystė

0,0015

13.3. Kiti posričiai

0,0015

14. Žuvininkystė

x

14.1. Žuvininkystė

0,0015

14.2. Kiti posričiai

0,0015

 

_____________________