Projektas

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2003 M. BIRŽELIO 17 D. NUTARIMO NR. O3-35 „DĖL ENERGETIKOS ĮMONIŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ DERINIMO VALSTYBINĖJE KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOJE TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                     d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Dujų skyriaus 2021 m.  d. pažymą Nr. O5E- „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimo Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

1Pakeisti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimą Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

vALSTYBINĖ ENERGETIKOS reguliavimo taryba

 

Nutarimas

dėl gamtinių dujų, ELEKTROS energetikos, SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮMONIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠo patvirtinimo

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nutaria:

Patvirtinti Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), (pridedama).“

2Nustatyti, kad gamtinių dujų, elektros energetikos, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektai, pateikti iki šio nutarimo įsigaliojimo, vertinami ir sprendimai dėl investicijų projektų derinimo priimami vadovaujantis Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 10 d. nutarimu Nr. O3-100 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. O3-35 „Dėl Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“, redakcija, galiojusia iki šio nutarimo įsigaliojimo.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m.     d. nutarimu Nr. O3E-

 

DĖL gamtinių dujų, ELEKTROS energetikos, SUSKYSTINTŲ NAFTOS DUJŲ ĮMONIŲ INVESTICIJŲ VERTINIMO IR DERINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja gamtinių dujų, elektros energetikos, centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų (toliau – SND) įmonių, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, (toliau – įmonės) planuojamų vykdyti, vykdomų ar įvykdytų investicijų, susijusių su reguliuojamąja energetikos veikla, vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (toliau – Taryba) bei įvykdytų investicijų kontrolės tvarką.

2. Aprašas taikomas įmonėms.

3. Įmonių investicijos, laikomos ilgalaikiu turtu, yra derinamos ir (ar) pakartotinai derinamos su Taryba Apraše nustatyta tvarka ir sąlygomis. Investicijos suderinimas su Taryba reiškia, kad investicijos yra pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

4.1.    Ekonominė grynoji dabartinė vertė (toliau – EGDV) – diskontuoto investicijų ir socialinių–ekonominių sąnaudų (žalų) bei naudų, išreikštų pinigine verte, srauto per projekto ataskaitinį laikotarpį suma, parodanti projekto naudą visuomenei, skaičiuojant šios dienos pinigų verte;

4.2.    Ekonominės naudos ir išlaidų santykis (toliau – ENIS) – socialinės–ekonominės analizės rodiklis, parodantis, kiek kartų investicijų projekto sukuriama nauda viršija jam įgyvendinti reikalingas ekonomines išlaidas;

4.3.    Finansinė grynoji investicijos dabartinė vertė (toliau – FGDV) – diskontuoto pinigų srauto (investicijų, investicijų reguliuojamosios likutinės vertės, pajamų ir veiklos sąnaudų grynasis pinigų srautas) per investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį suma, kuri parodo, kaip investicijų projekto grynųjų veiklos pajamų srautas per investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį, skaičiuojant šios dienos pinigų verte, padengia investicijas;

4.4.    Grynosios pajamos – investicijos sąlygotų veiklos pajamų ir veiklos išlaidų sumų per tą patį laikotarpį aritmetinis skirtumas;

4.5.    Grynųjų pinigų srautas – investicijos sąlygotų teigiamų ir neigiamų pinigų srautų skirtumas kiekvienais projekto ataskaitinio laikotarpio metais;

4.6.    Sąnaudų ir naudos analizė – ekonominės analizės metodas, leidžiantis nustatyti ir įvertinti investicijų projekto tiesiogines ir netiesiogines socialines–ekonomines sąnaudas (žalas) bei naudą. Šios sąnaudos (žalos) ir nauda išreiškiami pinigine išraiška;

4.7.    Projekto ataskaitinis laikotarpis (toliau – ataskaitinis laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems pateikiamos investicijų projekto investicijų, veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo, bei socialinės–ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius. Atliekant finansinį ir ekonominį vertinimą, prielaidos vertinamos ir skaičiavimai atliekami projekto ataskaitiniam laikotarpiui;

4.8.    Projekto atsipirkimo laikotarpis (toliau – atsipirkimo laikotarpis) – pilnų kalendorinių metų, kuriems numatytos pateikiamos investicijų projekto veiklos išlaidų, veiklos pajamų, mokesčių, finansavimo bei socialinės–ekonominės naudos (žalos) prognozės, skaičius, lygus investicija sukuriamo ilgalaikio turto eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiui, numatytam Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-468 „Dėl Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Elektros energetikos įmonių apskaitos sistemos aprašas) 3 priede ir (ar) Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo, patvirtinto Tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. O3E-464 „Dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“, (toliau – Gamtinių dujų įmonių apskaitos sistemos aprašas) 3 priede ir (ar) Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Tarybos 2013 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. O3-432 „Dėl Centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“, (toliau – SND metodika) 8 priede (toliau visi kartu – Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašai), bet ne ilgesniam kaip 25 metai. Išimtiniais atvejais, ekspertiniu vertinimu įvertinus atskirų turto vienetų būklę, ataskaitinis laikotarpis gali būti prilygintas ilgesniam investicija sukuriamo turto nusidėvėjimo laikotarpiui, nei Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose atitinkamai turto grupei numatytas taikyti nusidėvėjimo laikotarpis, tačiau ne ilgesniam kaip 25 metai. Jei investuojama į infrastruktūrą, kurios sudedamųjų dalių eksploatacijos (nusidėvėjimo) laikotarpiai yra skirtingi, projekto atsipirkimo laikotarpio trukmė metais yra lygi turto, kuriam numatoma išleisti didžiausią dalį investicijų, naudingo tarnavimo laikotarpiui, bet ne ilgesnė nei 25 metai;

5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 347/2013 dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 1364/2006/EB ir kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 713/2009, (EB) Nr. 714/2009 ir (EB) Nr. 715/2009 (toliau – Reglamentas (ES) 347/2013), 2017 m. kovo 16 d. Europos Komisijos reglamentas (ES) 2017/459, kuriuo nustatomas dujų perdavimo sistemų pajėgumų paskirstymo mechanizmų tinklo kodeksas ir panaikinamas reglamentas (ES) Nr. 984/2013 (toliau – Reglamentas (ES) 2017/459), Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas, Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas, Lietuvos Respublikos statybos įstatymas, Lietuvos Respublikos investicijų įstatymas ir kiti teisės aktai.

 

II skyrius

Taryboje derinamų INvesticijų procesai

 

6. Įmonių Taryboje derinamų investicijų, kurioms taikomi skirtingi investicijų derinimo reikalavimai priklausomai nuo investicijų apimties, paskirties ar apibrėžties kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose, atvejai (toliau – investicijų derinimo procesai) yra šie:

6.1. Dešimties metų tinklo plėtros planas (toliau – Planas);

6.2. Investicijų sąrašas (toliau – Sąrašas);

6.3. Individualiai derinamas investicijų projektas;

6.4. Bendro intereso projektas (toliau – BIP);

6.5. Tarpvalstybinis projektas, kurį vykdo kelių šalių projekto vystytojai ir kuris nėra BIP;

6.6. Investicijų projektas, atliekamas pagal didinamųjų pajėgumų procedūrą;

6.7. Investicijos, kurioms taikomas ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų apskaitos modelis (toliau – LRAIC modelis);

6.8. Naujų teritorijų dujofikavimas;

6.9. Gamtinių dujų sistemos operatoriaus (toliau – sistemos operatoriaus) atliekamos investicijos dėl naujų gamtinių dujų sistemų ir (ar) vartotojų sistemų prijungimo prie dujų sistemų;

6.10. Sistemos operatoriaus atliekamos investicijos dėl biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemų;

6.11. Elektros energijos tinklų (toliau – tinklų) operatoriaus atliekamos investicijos dėl elektros įrenginių prijungimo prie tinklų operatoriaus elektros tinklų;

6.12. Reguliuojamųjų elektros energijos tiekimo ar gamtinių dujų tiekimo įmonių atliekamos investicijos šių veiklų atveju:

6.12.1. nepriklausomo elektros energijos tiekimo veikla;

6.12.2. elektros energijos visuomeninio tiekimo veikla;

6.12.3. gamtinių dujų tiekimo veikla;

6.13. Investicijos, kai įmonės turtas nuosavybės teise perleidžiamas kitai įmonei;

6.14. Elektros energetikos įmonių, kurios Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka teikia sistemines (papildomas) paslaugas ir kurių kainos yra valstybės reguliuojamos, atliekamos investicijos;

6.15. Kitos investicijos, atliekamos įmonių, kurių kainos yra valstybės reguliuojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

7. Kiekvieno investicijų proceso atveju taikoma investicijų derinimo tvarka ir sąlygos (kriterijai bei derinimo procedūra) nurodomos tolimesniuose Aprašo skyriuose.

 

III skyrius

Bendrieji prašYmų dėl investicijų derinimo ir informacijos pateikimo reikalavimai

 

8. Įmonė, nepriklausomai nuo teikiamų derinti investicijų derinimo proceso, visais atvejais pateikia įmonės vadovo arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą derinti investicijų projektą, investicijų projektą ir nurodo investicijų projektą rengusius atsakingus asmenis ir jų kontaktinius duomenis (telefonų numerius bei elektroninio pašto adresus). Investicijų projekte pateikiama informacija priklausomai nuo prašomo derinti investicijų derinimo proceso pagal atitinkamam investicijų derinimo procesui taikomus Aprašo IV skyriuje numatytus reikalavimus.

9. Investicijų projekto investicijų išlaidas sudaro:

9.1. Investicijų projektu įsigyjamo turto vertė (kaina);

9.2. Kapitalizuotos projektavimo, montavimo, statybos darbų išlaidos ar kitos tiesiogiai su turto įsigijimu susijusios išlaidos.

10. Įmonė, pagrįsdama planuojamas individualiai derinamo investicijų projekto ir (ar) Sąrašu derinamo investicijų projekto investicijų išlaidas, pateikia šią būtiną informaciją:

10.1. Investicijų projekto investicijų išlaidų palyginimą su keičiamo turto įsigijimo verte (jeigu keičiami įmonės eksploatuojami turto vienetai) arba investicijų projekto investicijų išlaidų palyginimą su praeityje analogiškų atliktų investicijų projektų investicijų išlaidomis, arba investicijų projekto investicijų išlaidų palyginimą su lyginamosios analizės (angl. benchmarking) rodikliais ir (ar) standartinėmis atitinkamų turto vienetų kainomis (jeigu įsigyjami nauji turto vienetai);

10.2. Iš tiekėjų gautus pasiūlymus ir (ar) jų apklausos rezultatus dėl investicijų projektu įsigyjamų turto vienetų kainų;

10.3. Kitą investicijų projekto investicijų išlaidas pagrindžiančią informaciją (pvz., investicijų projekto investicijų išlaidų prognozei naudojamas statybos sąnaudų elementų kainų indeksas ar kt.).

11. Investicijų projekto pajamų ir veiklos išlaidų (toliau – OPEX) pokyčius sudaro:

11.1. Gautinos papildomos pajamos dėl investicijų projekto sąlygotų padidėjusių teikiamų paslaugų, kurių kainos yra reguliuojamos, apimčių (padidėjusio transportuojamos, tiekiamos, išdujinamos ir (ar) perkraunamos energijos kiekio, pajėgumų ar galios). Pajamos dėl padidėjusių teikiamų paslaugų apimčių apskaičiuojamos kiekvieniems investicijų projekto metams, atitinkamais metais planuojamą paslaugos apimties padidėjimą padauginant iš investicijų projekto teikimo metu galiojančios atitinkamos paslaugos kainos, kainos viršutinės ribos arba pajamų viršutinės ribos, padalintos iš kiekio ar pajėgumų, vertintų nustatant atitinkamos paslaugos kainas;

11.2. Kitos investicijų projektu sukurtos pajamos (turto nuoma, turto pardavimas ar kt.), priskiriamos reguliuojamajai veiklai;

11.3. Gamtinių dujų technologinių sąnaudų, SND technologinių sąnaudų ar elektros energijos technologinių sąnaudų ir (ar) kaštų elektros energijai savosioms reikmėms pirkti pokytis dėl investicijų projekto įgyvendinimo. Šių sąnaudų pokytis nustatomas atsižvelgiant į investicijų projekto lemiamą gamtinių dujų kiekių, SND kiekių ar elektros energijos technologinėms reikmėms ir (ar) savosioms reikmėms sunaudojamų elektros energijos kiekių pokytį ir prognozuojamą gamtinių dujų, SND ar elektros energijos pirkimo kainą, nustatomą pagal atitinkamo sektoriaus kainų nustatymo metodikos nuostatas;

11.4. Remonto, priežiūros, eksploatavimo sąnaudų, personalo sąnaudų (išskyrus darbo užmokesčio sąnaudas), administracinių sąnaudų, rinkodaros ir pardavimo sąnaudų, kitų paskirstomų sąnaudų pokytis dėl investicijų projekto įgyvendinimo. Šių sąnaudų pokyčio skaičiavimai turi būti paremti įmonės sudarytomis sutartimis dėl perkamų paslaugų, rinkoje taikomais šių paslaugų įkainiais, gautais tiekėjų pasiūlymais ar kt. sąnaudų dydį pagrindžiančia informacija ir pateikti Tarybai kartu su investicijų projektu;

11.5. Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis dėl investicijų projekto įgyvendinimo. Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis nustatomas atsižvelgiant į įmonės darbuotojų darbo apimčių pokyčius įgyvendinus investicijų projektą ir faktinį darbo užmokestį;

11.6. Nekilnojamojo turto mokesčių sąnaudų padidėjimas už investicijų projektu sukurtą turtą, kuriam taikomas nekilnojamojo turto mokestis, ir kitos mokesčių sąnaudos, apskaičiuotos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais;

11.7. Kitos išlaidos, reikalingos investicijų projektui įgyvendinti.

12. Įmonė, pagrįsdama planuojamas OPEX, siejamas su investicijų projekto įgyvendinimu, pateikia šią būtiną informaciją:

12.1. Dėl investicijų projekto įgyvendinimo planuojamų patirti OPEX palyginimą su ankstesniais metais atliktų analogiškų investicijų projektų sąlygotais faktiniais OPEX pokyčiais arba palyginimą su lyginamosios analizės (angl. benchmarking) rodikliais (jeigu įmonė nėra įgyvendinusi analogiškų investicijų projektų);

12.2. Iš tiekėjų gautus pasiūlymus ir (ar) jų apklausos rezultatus dėl investicijų projekto sąlygotų reikalingų papildomų paslaugų užsakymo OPEX;

12.3. Kitą OPEX pagrindžiančią informaciją (pvz., investicijų projekto OPEX prognozei naudojamas suderintas vartotojų kainų indeksas ar kt.);

12.4. OPEX pokyčių prognozę su detaliomis prielaidomis, įskaitant tarpinius skaičiavimus, pagal kuriuos nustatyti OPEX pokyčiai.

13. Visiems investicijų projektams, numatytiems Aprašo 6.2 ir 6.3 papunkčiuose, taikomi šie bendrieji reikalavimai:

13.1. Teikdama prašymą derinti individuliai derinamą investicijų projektą arba Sąrašu teikiamus investicijų projektus, įmonė kiekvienam investicijų projektui turi nurodyti šią informaciją:

13.1.1. investicijų projekto aprašymą, kuriame nurodoma:

13.1.1.1. investicijų projekto tikslas;

13.1.1.2. investicijų projekto uždavinys (-iai);

13.1.1.3. investicijų projekto vertė ir finansavimo šaltiniai. Elektros energetikos įmonė, teikdama Tarybai informaciją apie finansavimo šaltinius, kartu privalo nurodyti, kokia dalimi Sąrašo investicijos finansuojamos iš LRAIC modeliu suskaičiuotų kapitalo kaštų. Jeigu metų eigoje elektros energetikos įmonė atskiru Sąrašu teikia derinti investicijų projektus, dėl kurių siekia gauti subsidijas, dotacijas ar joms prilygintas lėšas pagal konkrečios finansavimo priemonės kvietimą pagal Aprašo 22.2 papunktį ir šiais investicijų projektais iš dalies yra investuojama ir į LRAIC modeliu optimizuotą turtą, elektros energetikos įmonė kartu su Sąrašu turi pateikti palyginamąją informaciją, nurodydama investicijų projektu teikiamą derinti investicijos į konkretų turtą dydį ir atitinkamo LRAIC modeliu optimizuoto turto vertę;

13.1.1.4. investicijų projekto reikalingumo pagrindimas. Jeigu investicijų projektas yra skirtas įgyvendinti tikslą, numatytą teisės aktuose, įmonė turi nurodyti pilną cituojamo teisės akto pavadinimą, numerį ir konkretų punktą (-us) arba papunktį (-čius);

13.1.2. investicijų projekto įgyvendinimo planą, jeigu investicijų projektas vykdomas etapais ne vienerius metus, įmonė turi pateikti, kuriame nurodoma:

13.1.2.1. visi numatomi pagrindiniai investicijų projekto etapai ir jų trukmė (metais);

13.1.2.2. kiekvienam investicijų projekto etapui numatoma investicijų projekto suma;

13.1.3. netiesiogiai reguliuojamajai veiklai priskiriamų investicijų atveju – detalus ir aiškus investicijų, sąnaudų ir sutaupymų paskirstymas ir atskyrimas tarp įmonės veiklų, kurioms bus priskiriamos atliekamos investicijos ir atskyrimas nuo nereguliuojamos veiklos;

13.1.4. tiesiogiai reguliuojamajai veiklai priskiriamų investicijų atveju –įmonės patvirtinimas, kad investicijų projektu sukurtas turtas nebus naudojamas kitai reguliuojamajai ar nereguliuojamai veiklai vykdyti;

13.1.5. kiekvieno individualiai derinamo investicijų projekto arba visų Sąrašu teikiamų derinti investicijų projektų įtaka reguliuojamosios veiklos sąnaudoms investicijų projekto ataskaitiniu laikotarpiu, nurodant investicijų projekto įtaką kiekvienai Reguliuojamos apskaitos sistemos apraše išskirtai sąnaudų grupei ir visoms atitinkamai reguliuojamajai veiklai priskiriamoms sąnaudoms. Jeigu įgyvendinus investicijų projektą yra numatomi reguliuojamosios veiklos sąnaudų sutaupymai, jie turi atsispindėti reguliuojamosios veiklos sąnaudų pokyčiuose, kurie įvertinami laikantis Aprašo 10–12 punktuose nustatytų reikalavimų;

13.1.6. kiekvieno individualiai derinamo investicijų projekto arba visų Sąrašu teikiamų derinti investicijų projektų įtaka kainai, kainų ir (ar) pajamų viršutinei ribai. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus vykdomų investicijų projektų atveju skaičiuojama įtaka reguliuojamų pajamų lygiui ir perdavimo kainoms visuose įleidimo–išleidimo taškuose bei vidiniame išleidimo taške;

13.1.7. visas prielaidas ir skaičiavimus investicijų projektų sąlygotiems reguliuojamosios veiklos sąnaudų pokyčiams nustatyti;

13.2. Jeigu investicijų projektas yra skirtas nudėvėtam turtui atnaujinti, kartu su Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta informacija papildomai teikiama informacija apie ilgalaikio turto atnaujinimo darbus;

13.3. Jeigu investicijų projektas yra skirtas informacinėms sistemoms (toliau – IT sistemos), kartu su Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta informacija papildomai teikiama ši informacija:

13.3.1. informacija apie investicijų tęstinumą (IT sistemų diegimo etapai, sąsaja su ankstesnėmis ir (ar) planuojamomis investicijomis į analogiškas funkcijas atliekančias IT sistemas ir kitomis įmonės eksploatuojamomis IT sistemomis);

13.3.2. jeigu atnaujinamos esamos IT sistemos bus su naujais funkcionalumais – naujų funkcionalumų poreikio pagrindimą;

13.4. Kitų investicijų projektų nei numatyta Aprašo 13.2 ir 13.3 papunkčiuose (investicijų, skirtų nudėvėtam turtui atnaujinti, ar investicijų į IT sistemas), kurių vertė yra didesnė nei 300 tūkst. Eur elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonių teikiamų derinti investicijų projektų atveju ir 50 tūkst. Eur SND įmonių teikiamų derinti investicijų projektų atveju, kartu su Aprašo 13.1 papunktyje nurodyta informacija papildomai nurodomas naujomis sistemomis numatomas transportuoti ir (arba) parduoti energijos kiekis;

13.5. Jeigu investicijų projektu yra keičiamas turtas, kuris nėra pilnai nusidėvėjęs – keičiamo energetikos objekto ar įrenginio tarnavimo laiką ir dokumentus, pagrindžiančius, kad keičiamo turto būklė nėra tinkama eksploatuoti (pvz., defektų aktus, techninius pasus, kompetentingų techninės priežiūros ūkio subjektų / institucijų išvadas ir kt.) bei keičiamo turto likutinę vertę, kuri apskaičiuojama prie reguliuojamo ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikainos pridedant arba iš jos atimant visas reguliuojamojoje apskaitoje įvertintas turto vertės pokyčių sumas ir atimant sukauptą reguliuojamosios apskaitos nusidėvėjimo ar amortizacijos sumą. Likutinė vertė nustatoma laikantis Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašo reikalavimų;

13.6. Jeigu investicijų projektas prailgina įmonės eksploatuojamo turto naudingo tarnavimo laikotarpį, nurodomas metų skaičius, kuriam pratęsiamas kiekvieno turto vieneto, į kurį yra investuojama, naudingo tarnavimo laikotarpis.

14. Įmonei faktiškai įgyvendinus su Taryba suderintus investicijų projektus, Taryba tais metais, kuriais investicijų projektas yra įgyvendintas, įvertina investicijų projekte numatytus reguliuojamų sąnaudų sutaupymus, nustatydama reguliuojamos veiklos kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas ar konkrečias kainas pagal atitinkamo sektoriaus kainų skaičiavimo metodikos nuostatas.

15. Kiekvieno investicijų proceso atveju įmonės finansinis pajėgumas turi būti pakankamas. Įmonių finansinis pajėgumas vertinamas pagal Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Energetikos įmonių technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, (toliau – Finansinio pajėgumo aprašas) nustatytus vertinimo kriterijus. Šiuo tikslu, SND įmonės, teikdamos Tarybai derinti investicijų projektą, turi pateikti ataskaitinių metų finansines ataskaitas (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautų ataskaitą, nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitą, aiškinamąjį raštą) ir audito išvadą, jei metinių finansinių ataskaitų auditas turi būti atliktas pagal teisės aktus, bei užpildytą Finansinio pajėgumo aprašo 2 priede nurodytą formą. SND įmonių finansinio pajėgumo vertinimas mutatis mutandis atliekamas pagal Finansinio pajėgumo aprašo nuostatas, taikomas gamtinių dujų skirstymo operatoriams.

 

IV skyrius

specialieji Taryboje derinamų INvesticijų reikalavimai pagal kiekvieną investicijų derininimo procesą

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DEŠIMTIES METŲ TINKLO PLĖTROS PLANAS

 

16. Plano turiniui, atitinkamai, pagal vykdomą energetikos veiklą, taikomi Gamtinių dujų įstatymo 31, 371 ir Elektros energetikos įstatymo 33 bei 391 straipsniuose įtvirtinti reikalavimai.

17. Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius Plane, be Gamtinių dujų įstatymo 31 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: dujų apskaitos stotis, dujų skirstymo stotis, statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą transportuoti energijos kiekį, numatomų investicijų sumas ir metines apimtis į pagrindinį tinklą ir į lokalų tinklą, kitas esmines perdavimo sistemos infrastruktūros dalis.

18. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius Plane, be Elektros energetikos įstatymo 33 straipsnio 2 dalyje nurodytos informacijos, papildomai detalizuoja: elektros energijos poreikius, elektrinių galias, statomas ir planuojamas statyti sistemas, jų ilgius, naujus techninius pajėgumus, numatomą transportuoti elektros energijos kiekį, elektros rinkos ir sistemos balansą, numatomų investicijų sumas ir metines apimtis, kitas perdavimo sistemos infrastruktūros dalis.

19. Elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatoriai pateikia paaiškinimus dėl atsiradusių pasikeitimų, lyginant su ankstesniu Planu.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠAS

 

20. Sąrašas yra šio skirsnio reikalavimus atitinkantis įmonių parengtas dokumentas, kuriame nurodyti planuojami ir (ar) faktiškai įgyvendinti vienerių ar kelerių metų investicijų projektai, išskyrus investicijų projektus, nurodytus Aprašo 6.3–6.14 papunkčiuose, su konkrečiu pagal vienodus turto vienetus sugrupuotu objektų sąrašu bei nurodytais investicijų projektams įgyvendinti reikalingais finansavimo šaltiniais.

21. Sąrašui taikomi Aprašo III skyriuje įtvirtinti reikalavimai.

22. Papildomai Sąrašo turiniui taikomi šie reikalavimai:

22.1. Derinami investicijų projektai, kurių kiekvieno vertė yra mažesnė nei investicijų projektų nurodytų IV skyriaus trečiajame skirsnyje, ir SND įmonių atliekamos investicijos dėl naujų vartotojo dujų sistemų prijungimo prie centralizuotai tiekiamų SND tiekimo sistemos;

22.2. Sąrašas Tarybai teikiamas derinti kartą per metus iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 1 d., išskyrus perdavimo sistemos operatorių Sąrašus, kurie teikiami Tarybai derinti iki kiekvienų kalendorinių metų liepos 1 d. Įmonės turi teisę metų eigoje atskiru Sąrašu teikti derinti investicijų projektus, dėl kurių siekia gauti subsidijas, dotacijas ar joms prilygintas lėšas pagal konkrečios finansavimo priemonės kvietimą;

22.3. Sąrašu gali būti teikiami derinti tiek per vienerius kalendorinius metus, tiek per kelis kalendorinius metus atliekami investicijų projektai, t. y. Sąrašu derinamas visas investicijų projektas ir tik visa suminė investicijų projekto vertė. Tokiu atveju, įmonė pagal Aprašo 1–3 priedus nurodo kiekvienais investicijų įgyvendinimo metais planuojamas patirti investicijų išlaidas;

22.4. Įmonė investicijų projektus priskiria Aprašo 1–3 prieduose įtvirtintoms grupėms ir pogrupiams. Kiekvienas investicijų projektas detalizuojamas pagal atskiras ilgalaikio turto grupes, numatytas Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose.

22.5. Kiekvienam investicijų projektui priklausomai nuo to, kokiai grupei ar pogrupiui jis priklauso, taikomi atitinkami bendrieji investicijų projekto aprašymui (jo turiniui) keliami reikalavimai, nurodyti Aprašo 13 punkte.

23. Sąrašu suderintų investicijų projektų vertė į RAB įtraukiama atitinkame Reguliuojamos apskaitos sistemos apraše nustatyta tvarka, t. y. faktiškai įgyvendinus investicijų projektą verte, ne didesne nei suderinta investicijų projekto vertė, įvertinus Aprašo 24 punkte numatytą leidžiamą nuokrypį.

24. Jeigu Sąrašo tam tikro pogrupio (atitinkamai Aprašo 40 punkte nurodytai investicijų projektų kategorijai priskiriamų mažos vertės investicijų, investicijų į nudėvėtą turtą, investicijų į IT sistemas ar kitų investicijų projektų pogrupio) reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama priskirti investicijų projektų suminė vertė viršijama daugiau nei 5 proc. šių investicijų projektų suminės suderintos vertės, šio Sąrašo pogrupio investicijų projektai, dėl kurių buvo viršyta reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama priskirti investicijų vertė, turi būti pateikti pakartotinai derinti Tarybai su kitų metų Sąrašu (jei reguliuojamoji įmonė siekia, kad ši vertė būtų įtraukta į RAB). Jeigu Sąrašo tam tikro pogrupio reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama priskirti investicijų projektų suminė vertė neviršijama daugiau nei 5 proc. šių investicijų projektų suminės suderintos vertės – tokie investicijų projektai neturi būti pateikti derinti pakartotinai ir jie gali būti įtraukiami į RAB faktine verte.

25. Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose nustatyta tvarka teikiamoje elektros energetikos įmonės suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų įmonės suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) SND įmonės investicijų įgyvendinimo ataskaitoje nurodomi tik įgyvendinti (užbaigti) Sąrašu suderinti investicijų projektai, pagal Aprašo 24 punktą nustatyta verte. Projektai, kurie dar nėra įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje.

26. Teikdama prašymą derinti Sąrašu teikiamus investicijų projektus, įmonė kiekvienam investicijų projektui turi nurodyti šią informaciją:

26.1. Elektros energetikos įmonė – užpildytą Aprašo 1 priedą, gamtinių dujų įmonė – užpildytą Aprašo 2 priedą, SND įmonė – užpildytą Aprašo 3 priedą;

26.2. Aprašo 13 punkte nurodytą informaciją;

26.3. Jeigu investicijų projekto, teikiamo perderinti pagal Aprašo 24 punktą, faktinė vertė skiriasi nuo suderintos vertės dėl pasirinkto kito techninio ar ekonominio sprendimo, įmonė turi pagrįsti, kodėl buvo pasirinktas būtent toks sprendimas ir nurodyti, ar šis sprendimas užtikrina, kad bus pasiekti investicijų projekto tikslai.

27. Kartu su Sąrašu įmonė pateikia informaciją apie vėluojamus atlikti ir (ar) numatomus nebevykdyti investicijų projektus, vėlavimo ir (ar) nevykdymo priežastis bei galimas to pasekmes vykdomai reguliuojamajai veiklai. Jeigu investicijų projektas pradedamas įgyvendinti vėliau nei numatyta Tarybos atitinkamo padalinio pažymoje dėl investicijų projekto derinimo, investicijų projekto įgyvendinimas yra perkeliamas į kitą (-us) laikotarpį (-ius) ir investicijų projektas nėra derinamas pakartotinai, išskyrus Aprašo 24 punkte numatytus atvejus, kai investicijų projektas yra baigtas įgyvendinti.

28. Taryba, gavusi įmonės prašymą derinti Sąrašu teikiamus investicijų projektus, per 7 darbo dienas įvertina, ar pateikta visa Aprašo 26 punkte nurodyta informacija, ir apie trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus raštu informuoja įmonę, kuri per 10 darbo dienų pateikia Tarybai nurodytą trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus. Įmonės raštišku prašymu informacijos pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.

29. Taryba, gavusi iš įmonės visą Aprašo 26 punkte nurodytą informaciją, per 15 darbo dienų įvertina šios informacijos kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams. Jeigu Aprašo 26 punkte nurodyta informacija pateikta nekokybiškai, Taryba apie nustatytus trūkumus raštu informuoja įmonę, kuri per 15 darbo dienų pateikia Tarybai patikslintą ir (ar) pataisytą informaciją. Taryba sprendimą dėl Sąrašu pateiktų derinti investicijų projektų derinimo ar nederinimo priima per 15 darbo dienų nuo paskutinės informacijos gavimo dienos arba Bendrai derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio vertinimo išvados parengimo dienos, jeigu įmonė visą Aprašo 26 ir 32 punktuose nurodytą kokybiškai įformintą informaciją Tarybai pateikia anksčiau nei parengiama Bendrai derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio vertinimo išvada.

30. Taryba atlieka techninės būklės vertinimą investicijų projektuose numatytiems energetikos objektams ir (ar) įrenginiams, nurodytiems Elektros energetikos įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo II.2.1.1–II.2.1.3, II.2.2.1–II.2.2.5, II.2.3.1–II.2.3.2 eilutėse, Gamtinių dujų įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo 2.1.2.1–2.1.2.2, 2.1.2.4, 2.2.1.1–2.2.1.4, 2.2.2.1, 2.2.2.6.1–2.2.2.6.5 eilutėse ir SND metodikos 8 priedo 2.1.2.2, 3.1.1–3.1.3 bei 3.2.1 eilutėse.

31. Atlikdami investicijų projektų techninį vertinimą Tarybos Techninės priežiūros departamento (toliau – TPD) teritoriniai skyriai, kurių teritorijoje įgyvendinami Sąrašu derinami investicijų projektai, pasirenka bent po vieną investicijų projektą. Apie techniniam vertinimui atrinktus investicijų projektus Taryba informuoja įmonę Aprašo 28 punkte numatyta tvarka.

32. Aprašo 30 punkte nurodytiems investicijų projektams įmonė per 10 darbo dienų nuo Tarybos rašto apie techniniam vertinimui atrinktų investicijų projektų, pateikto Aprašo 28 punkte nustatyta tvarka, gavimo dienos turi pateikti investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiančius dokumentus bei informaciją techniniam investicijų projekto pagrindimo vertinimui atlikti:

32.1. Esamo energetikos objektų ir (ar) įrenginių pagrindinės charakteristikos (paskirtis, amžius, tarnavimo laikas, projektinė, techninė bei išpildomoji dokumentacija, įrenginio pasas ar sertifikatas, technologinės schemos, veikimo režimų kortelės, nuotraukos ir kt.);

32.2. Esamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių eksploatavimo istorija (techninės priežiūros grafikai, techninės priežiūros žurnalai, diagnostikos / tyrimų ataskaitos, avarijų / sutrikimų skaičius, defektiniai aktai, defektų aprašymai, atliktų darbų aktai ir kita įmonės manymu, reikšminga informacija);

32.3. Naujų energetikos objektų ir (ar) įrenginių investicijų aprašymas ir pagrindimas techniniais aspektais.

33. Taryba, atlikusi techninį investicijų projekto pagrindimo vertinimą pagal Aprašo 32 punkte nurodytus įmonės pateiktus dokumentus, gali atlikti ir energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą investicijų projekto derinimo pagrindu. Tokiu atveju atliekama energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimo procedūra:

33.1. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus specialistas per 14 darbo dienų nuo Aprašo 32 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos telefonu ir elektroniniu laišku suderina su įmone patikrinimo datą ir laiką bei, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka techninės būklės vertinimui atrinkto energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą.

33.2. Atlikęs energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus specialistas surašo Investicijų projekte ir bendrai derinamų investicijų sąraše numatytų energetikos objektų ir/ar energetikos įrenginių techninės būklės vertinimo faktinių aplinkybių patikrinimo aktą (Aprašo 4 priedas). Jeigu Tarybos teritorinio skyriaus specialistui nesudaroma galimybė patikrinti atrinkto objekto ir (ar) įrenginio, Aprašo 4 priedas nėra pildomas ir Tarybos teritorinio skyriaus specialistas tai užfiksuoja Bendrai derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio vertinimo išvadoje (Aprašo 5 priedas).

34. Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas, įvertinęs visą techniniais aspektais pagrindžiamą informaciją dėl vertinimui atrinktų objektų ir (ar) įrenginių, per 16 darbo dienų po atrinktų energetikos objektų ir (ar) įrenginių patikrinimo parengia bendrą Bendrai derinamų investicijų sąrašo TPD pasirinktų investicijų techninio vertinimo išvadą (Aprašo 5 priedas), kurioje nurodoma ši informacija:

34.1. Techniniam vertinimui atrinktų investicijų projektų pavadinimai;

34.2. Vertinti įmonės pateikti, investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai;

34.3. Tikrinamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių pavadinimai bei adresai;

34.4. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus specialisto, kuris atliko patikrinimą, pareigos, vardas ir pavardė;

34.5. Faktinių aplinkybių patikrinimo akto data ir registracijos numeris;

34.6. Patikrinime dalyvavusio įmonės atstovo vardas ir pavardė;

34.7. Techninio vertinimo aprašymas:

34.7.1. Vertinimas, ar techninės būklės vertinimui atrinkti energetikos objektai ir (ar) įrenginiai buvo eksploatuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus;

34.7.2. Vertinimas, ar Tarybos vertintų investicijų projektų naujų energetikos objektų ir įrenginių investicijų aprašymas yra techniškai pagrįstas;

34.7.3. Išvada, kurioje nurodyta ar techniniam vertinimui atrinktas investicijų projektas yra techniniu aspektu yra pagrįstas ir tinkamas (nepagrįstas ir netinkamas) tolimesniam įgyvendinimui.

35. Investicijų projektams, kuriems yra atliekamas techninis vertinimas, keliamas reikalavimas, kad investicijų projektas turi būti techniškai pagrįstas ir tinkamas.

36. Taryba, atsižvelgdama į investicijų projekto svarbą visai sistemai, investicijų projekto paskirtį ir objektą, į kurį investuojama, turi teisę pareikalauti įmonės pateikti derinti atskirus Sąrašo investicijų projektus pagal Aprašo IV skyriaus Trečiojo skirsnio reikalavimus.

37. Taryba pasilieka teisę nederinti investicijų projekto, jei jis neatitinka Apraše nustatytų kriterijų. Sprendimas nederinti / atsisakyti derinti investicijų projektą priimamas Tarybos nutarimu.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

INDIVIDUALIAI DERINAMAS INVESTICIJŲ PROJEKTAS

 

Investicijų projektų kategorijos ir bendrieji reikalavimai individualiai derinamiems investicijų projektams

 

38. Individualiai derinti teikiami šie investicijų projektai:

38.1. Gamtinių dujų įmonių, išskyrus investicijų projektus, nurodytus Aprašo 6.46.14 papunkčiuose, teikiami investicijų projektai, kurių vertė:

38.1.1. ne mažesnė nei 2 mln. Eur, jei gamtinių dujų įmonė aptarnauja 100 tūkst. ir daugiau vartotojų;

38.1.2. sudaro 5 proc. ar daugiau nuo visų gamtinių dujų įmonės planuojamų metinių investicijų sumos, bet ne mažiau kaip 150 tūkst. Eur;

38.2. SND įmonių investicijų projektai, kurių vertė ne mažesnė kaip 150 tūkst. Eur, išskyrus SND įmonės atliekamas investicijas dėl naujų vartotojo dujų sistemų prijungimo prie centralizuotai tiekiamų SND tiekimo sistemos;

38.3. Elektros energetikos įmonių teikiami investicijų projektai, kurių vertė:

38.3.1. ne mažesnė nei 3,5 mln. Eur (elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų derinti investicijų atveju);

38.3.2. ne mažesnė nei 1,5 mln. Eur (elektros skirstomųjų tinklų operatoriaus teikiamų derinti investicijų atveju);

38.3.3. ne mažesnė nei 1 mln. Eur (kitų elektros energetikos įmonių teikiamų derinti investicijų atveju).

39. Individualiai derinamas investicijų projektas teikiamas derinti Aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

40. Įmonė, teikdama derinti investicijų projektą, nurodo kategoriją, kuriai priskiriamas investicijų projektas. Taryboje derinami investicijų projektai skirstomi į šias kategorijas pagal investicijų projekto tikslą:

40.1. Investicijų projektai, skirti įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti – šiai kategorijai priskiriami investicijų projektai, kuriais siekiama užtikrinti esamo tinklo vientisumą ir efektyvumą (pvz., tinklo saugumo ir patikimumo investicijų projektai, investicijų projektai, kuriais siekiama mažinti technologinius nuostolius, sistemos modernizavimo projektai, užtikrinantys patikimesnį tinklo valdymą ir kt.);

40.2. Investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu ir diversifikavimu – šiai kategorijai priskiriami investicijų projektai, kuriais siekiama padindinti elektros energijos ir (ar) dujų tiekimo saugumą, t. y., sušvelninti arba panaikinti neigiamą poveikį elektros energijos ir (ar) dujų tiekimui dėl išorinio tiekimo sutrikimo arba staigaus paklausos padidėjimo (pvz., pajėgumų didinimas, naujos infrastruktūros statyba ir kt.);

40.3. Investicijų projektai, susiję su sistemos plėtra dėl transportuotino energijos kiekio ir (ar) apimties pokyčių  – šiai kategorijai priskiriami investicijų projektai, kuriais siekiama plėtoti tinklą, siekiant patenkinti padidėjusią numatomą vidaus paklausą ateityje arba transportuoti elektros energijos ir (ar) dujų srautus į kitas rinkas (pvz., naujų energetikos įrenginių prijungimo prie tinklų investicijų projektai, nedujofikuotų teritorijų dujofikavimo investicijų projektai).

41. Teikdama prašymą derinti individualiai derinamą investicijų projektą, įmonė turi nurodyti šią informaciją:

41.1. Aprašo 13 punkte nurodytą informaciją;

41.1.1. informaciją apie galimas alternatyvas ir optimalaus sprendimo pagrindimą lyginant su kitomis galimomis alternatyvomis investicijų projekto tikslui pasiekti. Optimalus sprendimas pasirenkamas remiantis Aprašo 43 punkte įtvirtintais vertinimo kriterijais;

41.2. Investicijų projekto finansinę analizę (toliau – finansinė analizė) (Aprašo 40.2 papunktyje ir Aprašo 40.3 papunktyje nurodytiems investicijų projektams);

41.3. Investicijų projekto sąnaudų ir naudos analizę (Aprašo 40.1 papunktyje ir Aprašo 40.2 papunktyje nurodytiems investicijų projektams);

41.4. Jeigu elektros energetikos įmonė teikia Tarybai derinti investicijų projektą, kuriuo iš dalies yra investuojama ir į LRAIC modeliu optimizuotą turtą, elektros energetikos įmonė kartu su investicijų projektu pateikia palyginamąją informaciją, nurodydama investicijų projektu teikiamą derinti investicijos į konkretų turtą dydį ir atitinkamą LRAIC modeliu optimizuotą turto vertę.

42. Jeigu investicijų projektu investuojama į energetikos objektus ir (ar) įrenginius, nurodytus Elektros energetikos įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo II.2.1.1–II.2.1.3, II.2.2.1–II.2.2.5, II.2.3.1–II.2.3.2 eilutėse, Gamtinių dujų įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo 2.1.2.1–2.1.2.2, 2.1.2.4, 2.2.1.1–2.2.1.4, 2.2.2.1, 2.2.2.6.1–2.2.2.6.5 eilutėse ir SND metodikos 8 priedo 2.1.2.2, 3.1.1–3.1.3 bei 3.2.1 eilutėse, papildomai pateikiami investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiantys dokumentai ir informacija techniniam investicijų projekto pagrindimo vertinimui atlikti:

42.1. Esamo energetikos objektų ir (ar) įrenginių pagrindinės charakteristikos (paskirtis, amžius, tarnavimo laikas, projektinė, techninė bei išpildomoji dokumentacija, įrenginio pasas ar sertifikatas, technologinės schemos, veikimo režimų kortelės, nuotraukos ir kt.);

42.2. Esamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių eksploatavimo istorija (techninės priežiūros grafikai, techninės priežiūros žurnalai, diagnostikos/tyrimų ataskaitos, avarijų/sutrikimų skaičius, defektiniai aktai, defektų aprašymai, atliktų darbų aktai ir kita įmonės manymu, reikšminga informacija);

42.3. Pasirinktų investicijų įgyvendinimo ne mažiau trijų alternatyvų aprašymas ir pagrindimas techniniu aspektu bei optimalaus sprendimo pasirinkimas (priežastys, tikslai, skaičiavimai, teisės aktų reikalavimai, schemos, žemėlapiai).

43. Individualiai derinamų investicijų projektai, priklausomai nuo investicijų projekto tikslo, vertinami pagal šiuos kriterijus:

43.1. Investicijų projektų, skirtų įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti, EGDV, apskaičiuota pagal Aprašo 3 formulę, turi būti teigiama;

43.2. Investicijų projektams, susijusiems su tiekimo saugumu ir diversifikavimu atliekama finansinė analizė. Jeigu pagal Aprašo 1 formulę apskaičiuota FGDV yra teigiama, investicijų projektas yra derinamas. Jeigu pagal Aprašo 1 formulę apskaičiuota FGDV yra neigiama arba lygi nuliui, atliekama sąnaudų ir naudos analizė. Pastaruoju atveju investicijų projekto EGDV, apskaičiuota pagal Aprašo 3 formulę, turi būti teigiama.

43.3. Investicijų projektų, susijusių su sistemos plėtra dėl transportuotino energijos kiekio pokyčių FGDV, apskaičiuota pagal Aprašo 1 formulę, turi būti teigiama. Sąnaudų ir naudos analizė šiems projektams neatliekama;

43.4. Priklausomai nuo investicijų projekto tikslo individualiai derinamam investicijų projektui finansinė analizė ir (ar) ekonominė investicijų projekto analizė (toliau – ekonominė analizė) atliekama visoms investicijų projekte vertinamoms alternatyvoms. Optimalia laikoma ta alternatyva, kurios atveju investicijų projekto FGDV arba EGDV (priklausomai nuo investicijų projekto tikslo) yra didžiausia.

44. Individualiai derinamiems investicijų projektams, kuriems yra atliekamas techninės būklės vertinimas, keliamas reikalavimas, kad investicijų projektas turi būti techniškai pagrįstas ir tinkamas.

 

Finansinė analizė

 

45. Finansinė analizė atliekama taikant pinigų srautų metodą. Analizuojamas tik dėl investicijų projekto įgyvendinimo atsirandantis pajamų ir išlaidų pokytis arba veiklos pajamos ir išlaidos absoliučiais skaičiais. Apskaičiuojant finansinius rodiklius, investicijų projekto išlaidos (investicijos, OPEX ir kt.) suprantamos kaip neigiami pinigų srautai, o projekto veiklos pajamos ir OPEX sutaupymai – kaip teigiami pinigų srautai.

46. Investicijų projekte investicijos, pajamos ir OPEX nurodomos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus atvejus, kai įmonė neturi galimybės susigrąžinti PVM pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas.

47. Jeigu investicijų projektu sukurto turto naudingo tarnavimo laikotarpis yra ilgesnis už investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį, į investicijų projekto pinigų srautus yra įtraukiama šio turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Likutinė vertė nustatoma skaičiuojant turto ekonominį nusidėvėjimą investicijų projekto ataskaitiniu laikotarpiu, iš investicijų projektu sukurto turto vertės atimant nusidėvėjimą, sukauptą per investicijų projekto laikotarpį. Jeigu įgyvendinant investicijų projektą yra atliekama rekonstrukcija arba remontas, dėl kurių padidėja rekonstruojamo ar remontuojamo turto vertė, toks rekonstruotas ar suremontuotas turtas, kurio vertė padidėja, yra laikomas įgyvendinant investicijų projektą sukurtu turtu ir į jo padidėjusią vertę turi būti atsižvelgiama nustatant turto likutinę vertę.

48. Investicijų projekto investicijų, pajamų ir veiklos išlaidų pokyčiai nustatomi pagal Aprašo 10–12 punktuose nustatytus reikalavimus.

49. Į investicijų projekto veiklos išlaidas yra įtraukiamos pakartotinės investicijos (reinvesticijos), skirtos iki investicijų ataskaitinio laikotarpio pabaigos techniškai susidėvėjusioms įgyvendinant projektą sukurto turto dalims pakeisti.

50. Prie investicijų projekto pajamų priskiriamos tik tos pajamos, kurios yra susijusios su investicijų projektu sukurto turto naudojimu ir reguliuojamosiomis veiklomis, t. y. į investicijų projekto pajamas įtraukiamos tik investicijų projektui tenkančios veiklos pajamos, o ne visos įmonės pajamos. Netesybos, baudos ar kitos projekto vykdytojo iš trečiųjų šalių gautos pajamos dėl sutarčių nevykdymo ar kitų priežasčių nėra priskiriamos investicijų projekto pajamoms. Investicijų projekto pajamomis taip pat nėra laikomos iš privačių ir viešųjų lėšų šaltinių gaunamos įplaukos, pervedimai, subsidijos, dotacijos ar joms prilygintos lėšos ar kiti pinigų srautai, kurie atsiranda ne iš reguliuojamų kainų paslaugų teikimo.

51. Prie investicijų projekto veiklos išlaidų priskiriamos tik tos išlaidos, kurios yra susijusios su investicijų projekto įgyvendinimo metu sukurto turto eksploatavimu ir su investicijų projekto pajamomis, t. y. į investicijų projekto veiklos išlaidas įtraukiamos tik investicijų projektui tenkančios išlaidos, o ne visos įmonės veiklos išlaidos. Nepiniginiai apskaitos straipsniai (pvz., investicijų projektu sukurto turto nusidėvėjimo sąnaudos) ir paskolų palūkanų išlaidos nėra įtraukiamos į investicijų projekto pinigų srautus.

52. Veiklos pajamų ir išlaidų pokyčių, sąlygotų investicijų projekto, skaičiavimų prielaidos turi būti detaliai aprašytos.

53. Atliekant finansinę analizę:

53.1. Projekto diskontuotų grynųjų pinigų srautų pagrindu skaičiuojamas projekto ataskaitinis laikotarpis;

53.2. Investicijos, pajamos ir išlaidos vertinamos be infliacijos poveikio;

53.3. Investicijų projekto veiklos išlaidos nurodomos pamečiui, pagal numatomą jų patyrimo datą.

54. Finansinei analizei parengiama investicijų projekto pinigų srautų prognozė ir suskaičiuojami finansiniai rodikliai: finansinė grynoji dabartinė vertė (FGDV).

55. Skaičiuojant investicijų projekto finansinius rodiklius, pinigų vertė laike nustatoma taikant diskonto normą. Atliekant finansinę analizę naudojama diskonto norma yra lygi Tarybos nustatytų įmonės kainų ir (ar) pajamų viršutinėms riboms apskaičiuoti naudotai investicijų grąžos normai (WACC).

56. FGDV skaičiuojama pagal (1) formulę:

 

(1)

čia:

CFtt-aisiais metais įmonės patiriami investicijų projekto pinigų srautai, Eur;

D – diskonto norma, lygi Aprašo 55 punkte nurodytai diskonto normai, proc.;

t – metų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

 

Ekonominė analizė

 

57. Ekonominė investicijų projekto analizė atliekama taikant sąnaudų ir naudos analizės metodą.

58. Tarybai teikiamų derinti investicijų sąnaudų ir naudos analizės rezultatai turi būti išreikšti pinigine verte, o prielaidos turi būti parinktos remiantis patikrintais ir patikimais duomenimis (įskaitant, bet neapsiribojant kitų šalių patirtimi, gamintojų rekomendacijomis, techninėmis specifikacijomis ir kt.). 

59. Grynoji investicijos nauda suprantama kaip investicijos generuojamų diskontuotų finansinių, ekonominių–socialinių ir kitų naudų bei sąnaudų skirtumas per investicijų projekto ataskaitinį laikotarpį.

60. Vertinamos ekonominės–socialinės naudos turi būti išreiškiamos pinigine išraiška. Piniginės išraiškos skaičiavimas turi būti pagrįstas naujausiais informacijos šaltiniais. Įmonė, pateikdama apskaičiuotas naudų vertes, turi nurodyti ir pateikti Tarybai skaičiavimuose naudotus duomenis.

61.  Atliekant ekonominę analizę suskaičiuojama ENIS ir EGDV.

62. ENIS apskaičiuojama pagal (2) formulę:

 

; (2)

čia:

Rt – projekto generuojama ekonominė–socialinė nauda t-aisiais metais, Eur;

Ct – projekto patiriamos sąnaudos t-aisiais metais, Eur;

k – diskonto norma, lygi Aprašo 65 punkte nurodytai diskonto normai, proc.;

tmetų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

 

63.

64. EGDV apskaičiuojama pagal (3) formulę:

 

; (3)

 

čia:

Rt – projekto generuojama ekonominė–socialinė nauda t-aisiais metais, Eur;

Ct – projekto patiriamos sąnaudos t-aisiais metais, Eur;

k – diskonto norma, lygi Aprašo 65 punkte nurodytai diskonto normai, proc.;

tmetų skaičius nuo investicijų įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.

65. Socialiniams–ekonominiams rodikliams (ENIS, EGDV) apskaičiuoti naudojama socialinė diskonto norma (toliau – SDN). SDN parodo naudą, kurią visuomenė tikisi gauti, jei atsisakytų vartojimo šiandien ir vartotojų ateityje. Įgyvendinamiems projektams SDN gali būti nustatyta atskirtu Lietuvos Respublikos finansų ministerijos priimtu teisės aktu. Tokiu atveju, atliekant ekonominę investicijų projekto analizę, reikėtų taikyti Finansų ministerijos nustatytą SDN. Tol, kol valstybės lygmeniu SDN nenustatyta, ekonominėje analizėje taikoma 5 proc. SDN.

66. Atliekant ekonominį vertinimą, į naudų ir žalų srautą yra įtraukiami finansinės analizės pinigų srautai ir papildomos nepiniginės naudos pagal Aprašo 67 punkte pateiktą naudų sąrašą. Daroma prielaida, kad finansinių sąnaudų ir sutaupymų pokyčių konversijos koeficientas į šešėlines kainas yra lygus vienetui, t. y. finansinės sąnaudos ir sutaupymai į ekonominę analizę įtraukiami tokiomis pat vertėmis kaip ir finansinėje analizėje.

67. Vertinamos investicijų galimos naudos:

67.1. Investicijų projektų, skirtų įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti:

67.1.1. tiekimo saugumo lygio padidinimas vidaus perdavimo ar skirstymo sistemose, vertinamas kaip potencialių nuostolių vartotojams sumažinimas, kai dėl investicijų neįgyvendinimo būtų nutrauktas energijos tiekimas. Naudos dydis nustatomas įvertinus šias prielaidas:

67.1.1.1. energijos tiekimo patikimumo padidėjimo vertė taikytina tik papildomam dėl projekto įgyvendinimo patiektos energijos kiekiui arba išvengto patiektos energijos sumažėjimo kiekiui, lyginant su situacija be investicijų projekto įgyvendinimo, kuriai esant energijos tiekimo sutrikimų atvejų skaičius ir šių sutrikimų trukmė būtų didesni;

67.1.1.2. tiekimo sutrikimų tikimybė ir trukmė, nustatoma pagal įvykusių sutrikimų istorinius penkerių metų duomenis tinklo atkarpoje, į kurią investuojama. Dujų įmonių tiekimo sutrikimų tikimybė ir trukmė gali būti nustatoma ir darant prielaidą, kad dujų tiekimas nutrūksta šaltuoju periodu ir trunka nuo 14 dienų iki mėnesio. Statistinė dujų tiekimo nutrūkimo tikimybė nustatoma remiantis Europos dujotiekio avarijų duomenų grupės (angl. European Gas Pipeline Incident Data Group) surinktais statistiniais duomenimis, nustatytos dujotiekio vamzdyno avarijų dažniai, priežastys ir keliama rizika aplinkai, ekspertiniu vertinimu ir kitais patikimais informacijos šaltiniais;

67.1.1.3. piniginis įvertis gali būti nustatomas remiantis VŠĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“ (toliau – CPVA) parengtos Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos, patvirtintos CPVA direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, galiojančios redakcijos (toliau – CPVA metodika) 10 priede pateiktais konversijos koeficientais arba kitais patikimais informacijos šaltiniais. Elektros energetikos įmonių atveju, kai taikoma, naudojama prarastos apkrovos vertė, patvirtinta vadovaujantis 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos 11 straipsnio 1 dalimi;

67.1.2. aplinkos taršos mažinimas, , įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos. Aplinką teršiančių dalelių sumažėjimo piniginė vertė gali būti nustatoma pagal CPVA metodikos 10 priede pateiktus konversijos koeficientus, CO2 rinkos kainą arba alternatyvią anglies socialinę kainą (pvz., apyvartinių taršos leidimų kainą), naudojant kitų teršalų (azoto oksido, sieros dioksido ir kt. teršalų) socialinę kainą;

67.1.3. įmonės gali nurodyti kitą naudą ją tinkamai pagrindžiant;

67.2. Investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu ir diversifikavimu:

67.2.1. tiekimo saugumo lygio padidinimas vidaus perdavimo ar skirstymo sistemose, vertinamas kaip potencialių nuostolių vartotojams sumažinimas, kai dėl investicijų neįgyvendinimo būtų nutrauktas energijos tiekimas. Naudos dydis nustatomas įvertinus Aprašo 67.1.1 papunktyje nurodytas prielaidas;

67.2.2. esant atitinkamai paklausai, papildomų pajėgumų perdavimo ar (ir) skirstymo sistemoje sukūrimas komerciniais ar galutinio vartojimo tikslais, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusios transportavimo kainos įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos;

67.2.3. išvengtas gamtinių dujų ar elektros energijos paklausos sumažėjimas, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusios transportavimo ir (ar) energijos kainos įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos;

67.2.4. nauda dėl šalies ir Baltijos jūros regiono integracijos į bendrą Europos Sąjungos gamtinių dujų ar elektros energijos rinką, vertinama kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl sumažėjusio transportavimo ir (ar) energijos kainos įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos;

67.2.5. vidaus konkurencijos didinimas, vertinamas kaip vartotojų išlaidų skirtumas dėl padidėjusio konkurencijos lygio vidaus gamtinių dujų ar elektros energijos rinkoje įgyvendinus investiciją bei neįgyvendinus investicijos;

67.2.6. įmonės gali nurodyti kitą naudą ją tinkamai pagrindžiant.

68. Jei investicijų atitinkamų naudų, nurodytų Aprašo 67 punkte, dydis priklauso nuo kitų investicijų įgyvendinimo, šios naudos turi būti suskaičiuotos ir pateiktos kiekvienu galimu atveju.

 

Individuliai derinamo investicijų projekto derinimo tvarka

 

69. Taryba, gavusi įmonės prašymą derinti individualiai derinamą investicijų projektą, per 7 darbo dienas įvertina, ar pateikta visa Aprašo 41–42 punktuose nurodyta informacija, ir apie trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus raštu informuoja reguliuojamąją įmonę, kuri per 10 darbo dienų pateikia Tarybai nurodytus trūkstamą informaciją ir (ar) dokumentus. Įmonės raštišku prašymu informacijos pateikimo terminas gali būti pratęstas 5 darbo dienoms.

70. Taryba, gavusi iš įmonės visą Aprašo 41–42 punktuose nurodytą informaciją, per 15 darbo dienų įvertina šios informacijos kokybę ir atitiktį Aprašo reikalavimams. Jeigu Aprašo 41 punkte nurodyta informacija pateikta nekokybiškai, Taryba apie nustatytus trūkumus raštu informuoja įmonę, kuri per 15 darbo dienų pateikia Tarybai patikslintą ir (ar) pataisytą informaciją.

71. Taryba atlieka techninės būklės vertinimą investicijų projektuose numatytiems energetikos objektams ir (ar) įrenginiams, nurodytiems Elektros energetikos įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo II.2.1.1–II.2.1.3, II.2.2.1–II.2.2.5, II.2.3.1–II.2.3.2 eilutėse, Gamtinių dujų įmonių apskaitos sistemos aprašo 3 priedo 2.1.2.1–2.1.2.2, 2.1.2.4, 2.2.1.1–2.2.1.4, 2.2.2.1, 2.2.2.6.1–2.2.2.6.5 eilutėse ir SND metodikos 8 priedo 2.1.2.2, 3.1.1– 3.1.3 bei 3.2.1 eilutėse.

72. Taryba, atlikusi techninį investicijų projekto pagrindimo vertinimą pagal Aprašo 42 punkte nurodytus įmonės pateiktus dokumentus, gali atlikti ir energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą investicijų projekto derinimo pagrindu. Tokiu atveju atliekama energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimo procedūra:

72.1. Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas per 14 darbo dienų nuo Aprašo 42 punkte nurodytų dokumentų pateikimo dienos telefonu ir elektroniniu laišku suderina su įmone patikrinimo datą ir laiką bei, vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka techninės būklės vertinimui atrinkto energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą.

72.2. Atlikęs energetikos objekto ir (ar) įrenginio patikrinimą Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas surašo Investicijų projekte ir bendrai derinamų investicijų sąraše numatytų energetikos objektų ir / ar energetikos įrenginių techninės būklės vertinimo faktinių aplinkybių patikrinimo aktą (Aprašo 4 priedas). Jeigu Tarybos teritorinio skyriaus specialistui nesudaroma galimybė patikrinti atrinkto objekto ir (ar) įrenginio, Aprašo 4 priedas nėra pildomas ir Tarybos teritorinio skyriaus specialistas tai užfiksuoja Investicijų projekto techninio vertinimo išvadoje (Aprašo 6 priedas).

73. Tarybos TPD teritorinio skyriaus specialistas, įvertinęs visą techniškai pagrindžiamą informaciją dėl tikrinamų objektų ir (ar) įrenginių, per 16 darbo dienų po energetikos objektų ir (ar) įrenginių patikrinimo parengia Investicijų projekto techninio vertinimo išvadą (Aprašo 6 priedas), kurioje nurodoma ši informacija:

73.1. Investicinių projekto pavadinimas ir investavimo tikslai;

73.2. Investicijos pavadinimas;

73.3. Vertinti įmonės pateikti, investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai;

73.4. Tikrinamų energetikos objektų ir (ar) įrenginių pavadinimai bei adresai;

73.5. Tarybos TPD atitinkamo teritorinio skyriaus specialisto, kuris atliko patikrinimą, pareigos, vardas ir pavardė;

73.6. Faktinių aplinkybių patikrinimo akto data ir registracijos numeris;

73.7. Patikrinime dalyvavusio įmonės atstovo vardas ir pavardė;

73.8. Techninio vertinimo aprašymas:

73.8.1. Vertinimas, ar įmonės pateiktų alternatyvų pagrindimas techniniu aspektu yra pagrįstas ir tinkamas;

73.8.2. Vertinimas, ar įmonės investicijų projekto investicijų įgyvendinimui pasirinktas optimalus sprendimas yra techniškai pagrįstas ir tinkamas;

73.8.3. Vertinimas, ar fiziškai nusidėvėję (rekonstruojami) energetikos objektai ir (ar) įrenginiai buvo eksploatuojami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus reikalavimus;

73.8.4. Išvada, kurioje nurodyta, ar techniniam vertinimui atrinkto investicijų projekto investicija yra techniškai pagrįsta ir tinkama (nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam įgyvendinimui.

74. Taryba, vertindama jai pateiktas derinti faktiškai atliktas investicijas, atsižvelgia į investicijoms įgyvendinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka surengtų viešųjų pirkimų rezultatus ir pagal investicijų projekto rengimo momentu įgyvendintus analogiškus ar panašius investicijų projektus bei pagal kitus informacijos šaltinius.

75. Taryba pasilieka teisę nederinti individualiai derinamo investicijų projekto, jei jis neatitinka Apraše nustatytų kriterijų. Jeigu individualiai derinamas projektas neatitinka Aprašo 43 punkte nustatytų atitinkamam investicijų projektui taikomo finansinės ar ekonominės analizės kriterijaus, Taryba taip pat turi teisę suderinti investicijų projektą mažesne verte, kuriai esant investicijų projektas atitinka jam taikomus finansinės ar ekonominės analizės kriterijus. Sprendimas nederinti / atsisakyti derinti investicijų projektą priimamas Tarybos nutarimu.

 

Individualiai derinamų investicijų faktinio įgyvendinimo vertinimas

 

76. Individuliai derinamų investicijų projektų vertė į RAB įtraukiama atitinkame Reguliuojamos apskaitos sistemos apraše nustatyta tvarka, t. y. tik faktiškai įgyvendinus investicijų projektą verte, ne didesne nei suderinta investicijų projekto vertė, įvertinus Aprašo 79 punkte numatytą leidžiamą nuokrypį.

77. Reguliuojamos apskaitos sistemos aprašuose nustatyta tvarka teikiamoje elektros energetikos įmonės suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) gamtinių dujų įmonės suteiktų paslaugų (produktų) ataskaitoje ir (ar) SND įmonės investicijų įgyvendinimo ataskaitoje nurodomi tik įgyvendinti (užbaigti) suderinti investicijų projektai, pagal Aprašo 79 punktą nustatyta verte. Investicijų projektai, kurie dar nėra įgyvendinti, nėra nurodomi šioje ataskaitoje.

78. Įmonės per 60 kalendorinių dienų nuo su Taryba suderinto investicijų projekto įgyvendinimo dienos Tarybai pateikia investicijų projekto įgyvendinimo ataskaitą, kurią sudaro:

78.1. investicijų projekto išlaidų (turto / atliktų darbų pavadinimas, suma ir išlaidas pagrindžiančio dokumento numeris) sąrašas;

78.2. išlaidas pagrindžiančių dokumentų (darbų priėmimo aktų, sąskaitų faktūrų ir kt.) kopijos.

78.3. kita faktiškai patirtas sąnaudas, susijusias su investicijos įgyvendinimu, pagrindžianti informacija.

79. Jeigu reguliuojamiems verslo vienetams leidžiama priskirti investicijų projekto vertė viršijama daugiau nei 10 proc., investicijų projektas turi būti pateiktas pakartotinai derinti Tarybai per 60 kalendorinių dienų nuo su Taryba suderinto investicijų projekto įgyvendinimo dienos (jei įmonė siekia, kad ši vertė būtų įtraukta į RAB). Jeigu individualiai derinamo investicijų projekto vertė neviršijama daugiau nei 10 proc. – toks investicijų projektas neturi būti pateiktas derinti pakartotinai ir jis gali būti įtraukiamas į RAB faktine verte.

80. Individuliai derinamam investicijų projektui, teikiamam derinti pakartotinai, taikomi tokie patys reikalavimai kaip ir atitinkamos kategorijos individualiai derinamam investicijų projektui.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Kiti investicijų derinimo procesai

 

81. Taryboje derinami BIP derinami Reglamento (ES) 347/2013 nustatyta tvarka.

82. Taryboje derinami Tarpvalstybiniai projektai, kuriuos vykdo kelių šalių projekto vystytojai ir kurie nėra BIP mutatis mutandis, derinami Reglamento (ES) 347/2013 nustatyta tvarka. Šių projektų vystytojai papildomai turi teisę pateikti skaičiuoti ir kitas papildomas socialines–ekonomines naudas nei įtvirtinta pagal Reglamentą (ES) 347/2013 ir atitinkamus jo įgyvendinamuosius teisės aktus.

83. Investicijų projektai, atliekami pagal didinamųjų pajėgumų procedūrą, derinami Reglamento (ES) 2017/459 tvarka.

84. Įmonių atliekamos investicijos pagal LRAIC modelį nėra derinamos atskiru Tarybos nutarimu. Tokios investicijos pripažįstamos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti, tada, kai Taryba nustato ir (ar) koreguoja įmonių kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas. Įmonės teikia informaciją apie faktinį šių investicijų įgyvendinimą per 40 kalendorinių dienų po pirmo pusmečio pabaigos už ankstesnių metų III–IV ketvirčius ir einamųjų metų I–II ketvirčius, pateikdamos Tarybai palyginamąją informaciją apie LRAIC modeliu optimizuoto turto vertę bei faktines įgyvendintas investicijas į šį turtą, išskiriant dotacijų ir subsidijų dalį.

85. Investicijų projektai, kuriais dujofikuojamos naujos teritorijos, derinami Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu
Nr. 1-261 „Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Dujofikavimo aprašas), nustatyta tvarka.

86. Tarybai priėmus sprendimą leisti įrengti naują dujų sistemą konkurso dalyviui, kurio investicijų projektas pripažintas geriausiu ar tinkamu įgyvendinti, pagal Dujofikavimo apraše nustatytos tvarkos nuostatas, laikoma, kad atitinkamas investicijų projektas yra suderintas su Taryba ir su šiuo investicijų projektu susijusios sąnaudos yra pripažįstamos nustatant reguliuojamų pajamų ir (ar) kainų viršutines ribas ir (ar) kainas. Jeigu faktinės projekto įgyvendinimo išlaidos didesnės negu konkursui pateiktame investicijų projekte, įgyvendinus investicijų projektą, nustatant dujų transportavimo kainas, vadovaujamasi konkursui pateiktame investicijų projekte nurodytais ir Tarybos patikrintais rodikliais.

87. Gamtinių dujų sistemos operatoriaus atliekamos investicijos dėl naujų gamtinių dujų sistemų ir (ar) vartotojų sistemų prijungimo prie gamtinių dujų sistemų ir sistemos operatoriaus atliekamos investicijos dėl biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie dujų sistemų nėra derinamos atskiru Tarybos nutarimu, išskyrus Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos, patvirtintos Tarybos 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl Gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Dujų prijungimo metodika) 23 punkto atveju. Visais kitais atvejais šios investicijos įgyvendinamos Gamtinių dujų įstatymo 37 straipsnio, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo X straipsnio ir Dujų prijungimo metodikos nustatyta tvarka.

88. Elektros energijos tinklų operatoriaus atliekamos investicijos dėl elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus elektros tinklų nėra derinamos atskiru Tarybos nutarimu. Šios investicijos įgyvendinamos Elektros energetikos įstatymo  ir Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

89. Įmonių, nurodytų Aprašo 6.12 papunktyje, atliekamos investicijos nėra derinamos atskiru Tarybos nutarimu. Tokių investicijų pagrįstumas ir pripažinimas valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti vertinamas tada, kai Taryba nustato ir (ar) koreguoja įmonių kainų ir (ar) pajamų viršutines ribas.

90. Įmonė, kuri nuosavybės teise perima valdyti kitos, prieš tai šį turtą nuosavybės teise ir (ar) kitais teisėtais pagrindais valdžiusios, įmonės ilgalaikį turtą, šio turto RAB yra ne didesnis arba lygus kitos, prieš tai tą turtą turėjusios, įmonei nustatytai RAB vertei. Tokios investicijos atlikimas suprantamas kaip su Taryba suderintos investicijos vykdymas ir papildomas derinimas, nustatytas šiame Apraše, tokiai investicijai nereikalingas.

91. Įmonei, kuri Elektros energetikos įstatymo nustatyta tvarka teikia sistemines (papildomas) paslaugas ir kurios kainos yra valstybės reguliuojamos, mutatis mutandis taikomi Aprašo III skyriaus ir IV skyriaus Antrojo skirsnio reikalavimai.

92. Įmonei, kurios atliekamos investicijos negali būti priskiriamos nei vienam Aprašo 6 punkte įtvirtintam investicijų derinimo procesui, mutatis mutandis taikomi Aprašo III skyriaus ir IV skyriaus Trečiojo skirsnio reikalavimai.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

93. Taryba užtikrina įmonių pateiktos informacijos, laikomos komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, konfidencialumą.

94. Įmonės, pažeidusios Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

95. Tarybos veiksmai ir neveikimas, susiję su Aprašo taikymu ir įgyvendinimu, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis.

______________

 

 

Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo
4 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

INVESTICIJŲ PROJEKTE IR BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠE NUMATYTŲ ENERGETIKOS OBJEKTŲ IR/AR ENERGETIKOS ĮRENGINIŲ TECHNINĖS BŪKLĖS VERTINIMO

FAKTINIŲ APLINKYBIŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

__________________ Nr.

(data)

 

Patikrinimo vieta:_________________________________________________________________.                                                        (energetikos objekto ar įrenginio pavadinimas ir adresas)

Patikrinimo pagrindas: ____________________________________________________________.

(pavedimo data ir registracijos numeris, investicijų projekto ar bendrai derinamų investicijų sąrašo pavadinimas)

 

Patikrinime dalyvaujantis energetikos įmonės atstovas:___________________________________.

(energetikos įmonės pavadinimas, pareigos, vardas pavardė)

_______________________________________________________________________________.

 

Tikrinamas energetikos objektas ar įrenginys:___________________________________________.

(pavadinimas)

Patikrinimo metu nustatyta:_________________________________________________________.

_______________________________________________________________________________._______________________________________________________________________________.

Patikrinimo metu gauti dokumentai:__________________________________________________.

______________________________________________________

 

 

 

Patikrinimą atliko:

 

(TS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

Patikrinime dalyvavęs energetikos įmonės atstovas:

 

(atstovo pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

______________

 

 

Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo
5 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

BENDRAI DERINAMŲ INVESTICIJŲ SĄRAŠO TPD PASIRINKTŲ INVESTICIJŲ TECHNINIO VERTINIMO IŠVADA

 

__________________ Nr.

(data)

 

Vertinti energetikos įmonės ___________________ 20__m. ___mėn. _ d.  raštu reg. Nr.__                                                                    (energetikos įmonės pavadinimas) 

pateikti dokumentai, kuriais techniškai pagrindžiami investavimo tikslai.

TPD pasirinktų energetikos objektų ir / ar energetikos įrenginių investicijų pavadinimas:

1. _____________________________________________________________________________.

2. _____________________________________________________________________________.

3._____________________________________________________________________________.

Vertinti energetikos įmonės pateikti, investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai:

1. _____________________________________________________________________________.

2.______________________________________________________________________________.

Tikrinto energetikos objekto ar įrenginio pavadinimas, adresas:

1.______________________________________________________________________________.

Patikrinimą atliko Tarybos TPD______________________________________________________,

(teritorinio skyriaus pavadinimas, specialisto pareigos, vardas pavardė)

ir surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktą___________________________________________ .

(data, registracijos numeris)

Dalyvaujant______________________________________________________________________.

(energetikos įmonės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė )

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Įvertinimas

 

Pastabos*

taip

ne

neaktualu

 

 

x

x

x

1.

Ar 1-mos investicijos fiziškai nusidėvėję (rekonstruojami) energetikos objektai ir įrenginiai buvo eksploatuojami pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus?

 

 

 

 

2.

Ar 2-os investicijos fiziškai nusidėvėję (rekonstruojami) energetikos objektai ir įrenginiai buvo eksploatuojami pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus?

 

 

 

 

3.

Ar 3-ios investicijos fiziškai nusidėvėję (rekonstruojami) energetikos objektai ir įrenginiai buvo eksploatuojami pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus?

 

 

 

 

4.

Ar 1-mos investicijos aprašymas naujiems energetikos objektams ir įrenginiams techniškai pagrįstas?

 

 

 

 

5.

Ar 2-os investicijos aprašymas naujiems energetikos objektams ir įrenginiams techniškai pagrįstas?

 

 

 

 

6.

Ar 3-os investicijos aprašymas naujiems energetikos objektams ir įrenginiams techniškai pagrįstas?

 

 

 

 

*- nurodomas teisės akto pavadinimas ir punktas, kurio ūkio subjektas nesilaikė eksploatuodamas energetikos objektą ar įrenginį.

 

Vertinimo išvada:

1. Pasirinkta investicija ______________________ techniniu aspektu yra pagrįsta ir tinkama

(investicijos pavadinimas)

(nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam įgyvendinimui.

(nereikalingą išbraukti)

 

2. Pasirinkta investicija ______________________ techniniu aspektu yra pagrįsta ir tinkama

(investicijos pavadinimas)

(nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam įgyvendinimui.

(nereikalingą išbraukti)

 

 

3. Pasirinkta investicija______________________ techniniu aspektu yra pagrįsta ir

(investicijos pavadinimas)

tinkama (nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam įgyvendinimui.

(nereikalingą išbraukti)

 

 

(TS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(TS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(KAS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

__________

 

Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo
6 priedas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTAS

 

INVESTICIJŲ PROJEKTO TECHNINIO VERTINIMO

IŠVADA

 

__________________ Nr.

(data)

 

Vertinti energetikos įmonės ___________________ 20__m. ___mėn. _ d. raštu reg. Nr.__                                                               (energetikos įmonės pavadinimas) 

pateikti dokumentai, kuriais techniškai pagrindžiami investicijų projekto investavimo tikslai.

Investicijų projektas ___________________________ir vertinamos investicijos:

(nurodyti pavadinimą)

1.______________________________________________________________________________.

(nurodyti pavadinimą)

2.______________________________________________________________________________.

Vertinti energetikos įmonės pateikti, investicijas ir investavimo tikslus pagrindžiantys, dokumentai:

1. _____________________________________________________________________________.

2.______________________________________________________________________________.

Tikrinto energetikos objekto ar įrenginio pavadinimas, adresas:

1.______________________________________________________________________________.

Patikrinimą atliko Tarybos TPD______________________________________________________,

(teritorinio skyriaus pavadinimas, specialisto pareigos, vardas pavardė)

ir surašė faktinių aplinkybių patikrinimo aktą___________________________________________ .

(data, registracijos numeris)

Dalyvaujant______________________________________________________________________.

(energetikos įmonės pavadinimas, atstovo pareigos, vardas pavardė)

 

 

Eil. Nr.

 

Klausimas

Įvertinimas

 

Pastabos

taip

ne

neatkultu

 

 

x

x

x

1.

Ar energetikos įmonės pateiktų alternatyvų pagrindimas techniniu aspektu yra pagrįstas ir tinkamas?

 

 

 

 

2.

Ar energetikos įmonės investicijų projekto investicijų įgyvendinimui pasirinktas optimalus sprendimas yra techniškai pagrįstas ir tinkamas?

 

 

 

 

3.

Ar vertinamos investicijos fiziškai nusidėvėję (rekonstruojami) energetikos objektai ar įrenginiai buvo eksploatuojami pagal teisės aktuose nurodytus reikalavimus?

 

 

 

 

 

Vertinimo išvada:

Techniniu aspektu, energetikos įmonės investicijų projekto investicija yra pagrįsta ir tinkama / nepagrįsta ir netinkama) tolimesniam įgyvendinimui.

(nereikalingą išbraukti)

 

(TS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(TS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

 

(KAS specialisto pareigos)

 

(parašas)

 

(vardas ir pavardė)

 

__________

Gamtinių dujų, elektros energetikos, suskystintų naftos dujų įmonių investicijų vertinimo ir derinimo tvarkos aprašo
7 priedas

 

Individualiai derinamų investicijų projektų vertinimo kriterijai

 

Investicijų projekto kategorija

Finansinė analizė

Ekonominė analizė

Įtaka reguliuojamoms kainoms

ENIS

EVGN

 

Investicijų projektai, skirti įmonės turto funkcionavimui ir efektyviai veiklai užtikrinti

Neatliekama.

Apskaičiuojamas rodiklis

Apskaičiuojamas rodiklis

Parodoma įtaka reguliuojamų kainų pajamų ir (ar) kainų viršutinėms riboms ir (ar) reguliuojamoms kainoms

Investicijų projektai, susiję su tiekimo saugumu ir diversifikavimu

Apskaičiuojama FGDV

Apskaičiuojamas rodiklis, jeigu FGDV ≤ 0

Apskaičiuojamas rodiklis, jeigu FGDV ≤ 0

Investicijų projektai, susiję su sistemos plėtra dėl transportuotino energijos kiekio pokyčių

FGDV > 0

Neatliekama

Investicijų projektas nedidina reguliuojamų kainų pajamų ir (ar) kainų viršutinių ribų ir (ar) reguliuojamų kainų

 

______________