Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GELEŽINKELIŲ TRANSPORTO EISMO SAUGOS ĮSTATYMO NR. IX-1905 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Eismo saugos institucijos funkcijas atlieka susisiekimo ministro įgaliota įstaiga.“

 

2     straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

 

 

 

Teikia:

 

 

 

Seimo narys                                                                                        Virginijus Sinkevičius