Projektas XIIIP-2436(2)

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS INFORMVIMO ĮSTATYMO NR. I-1418 6 IR 9 STRAIPSNIŲ  PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2019 m.                     d. Nr.
Vilnius

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio  pakeitimas

Papildyti 6 straipsnį 8 dalimi:

8. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, savivaldybės etikos komisija ar  Seimo etikos ir procedūrų komisija savo kompetencijos ribose, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir kitais teisės aktais, prižiūri, ar asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, nepažeidžia šių įstatymų ir dėl privačių interesų nepažeidžia šio straipsnio 5 dalies reikalavimo.“

 

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Teisė viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir pareigūnų veiklą

 

Kiekvienas asmuo turi teisę viešai kritikuoti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, taip pat pareigūnų veiklą. Lietuvos Respublikoje draudžiama persekioti už kritiką. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, savivaldybės etikos komisija ar  Seimo etikos ir procedūrų komisija savo kompetencijos ribose, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės politikų elgesio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymu Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymu ir kitais teisės aktais, prižiūri, ar asmenys, dirbantys valstybinėje tarnyboje, nepažeidžia šių įstatymų ir dėl privačių interesų nepersekioja viešosios informacijos rengėjo, skleidėjo, jų dalyvio ar žurnalisto.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą

 

Respublikos Prezidentas

 

Teikia

Seimo nariai:                                                                                                      Gintaras Vaičekauskas

Simonas Gentvilas