Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO NR. I-372 2 ir 51 straipsnių paKEITImo ir ĮSTATYMO papildymo DVYLIKTUOJU SKIRSNIU

įstatymas

 

2016 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Bendro galiojimo Europos patentas – Europos patentas, kurio bendras galiojimas įregistruotas bendros patentinės apsaugos registre pagal 2012 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2012, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą.“

2. Buvusias 2 straipsnio 2–20 dalis laikyti atitinkamai 3–21 dalimis.

 

2 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Papildyti 51 straipsnį 3 punktu:

3) Bendras patentų teismas – teismas, nagrinėjantis ginčus dėl Europos patentų ir bendro galiojimo Europos patentų pagal Susitarimą dėl Bendro patentų teismo, pasirašytą Briuselyje 2013 m. vasario 19 d. (toliau – Susitarimas dėl Bendro patentų teismo).“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas dvyliktuoju skirsniu

Papildyti Įstatymą dvyliktuoju skirsniu:

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

BENDRO GALIOJIMO EUROPOS PATENTAS

 

84 straipsnis. Dvigubos apsaugos draudimas

1. Jeigu bendro galiojimo Europos patentas ir pagal šį įstatymą išduotas patentas, turintys tą pačią padavimo arba prioriteto datą, buvo išduoti tam pačiam asmeniui ar jo teisių perėmėjui už tą patį išradimą, pagal šį įstatymą išduotas patentas netenka galios nuo tos datos, kai pasibaigia bendro galiojimo Europos patentui užprotestuoti skirtas laikas ir protestas nebuvo gautas, arba nuo tos datos, kai, atsižvelgus į protestą, buvo priimtas sprendimas bendro galiojimo Europos patentą palikti galioti.

2. Europos patentas, kurio išradimo apibrėžties vertimas buvo paskelbtas pagal šio įstatymo 79 straipsnį, laikomas ab initio negaliojančiu Lietuvos Respublikoje, jeigu šiam Europos patentui buvo įregistruotas bendras galiojimas pagal 2012 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1257/2012, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas kuriant bendrą patentinę apsaugą.

 

85 straipsnis. Bendro patentų teismo sprendimų ir nutarčių vykdymas

1. Bendro patentų teismo sprendimai ir nutartys yra vykdomieji dokumentai.

2. Lietuvos Respublikoje vykdyti teikiami Bendro patentų teismo sprendimai ar nutartys, sprendimų vykdomieji raštai turi būti išversti į valstybinę kalbą.

 

86 straipsnis. Atsakomybė už Europos Sąjungos teisės pažeidimais padarytą žalą

Ieškinys dėl Bendro patentų teismo padarytos žalos, atsiradusios dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo, pagal Susitarimo dėl Bendro patentų teismo 22 straipsnio 2 dalį pareiškiamas Vilniaus apygardos teismui.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras iki 2017 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas