Projektas Nr. TSP-175

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮKAINIŲ UŽ TEIKIAMAS PASLAUGAS PATVIRTINIMO

 

2019 m. birželio    d.  Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti fontano, įrengto L. Stuokos-Gucevičiaus a., Kupiškio m., meninės kompozicijos atlikimo pagal individualius užsakymus trumposiomis žinutėmis paslaugos įkainį – 3 eurus.

2. Įpareigoti Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti sutartį su trumpųjų žinučių mokėjimo paslaugų teikėju.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

 

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

 

 

 

 

Reda Totorienė

 

 

 

 

Dokumentas suderintas DVS