VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius nesudėtinguosius STATINIUS, ĮRENGTI ĮRENGINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2024 m. sausio      d. Nr.
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 34 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 20 punktu, Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės sutikimų statyti laikinuosius  nesudėtinguosius statinius, įrengti įrenginius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).

2.   Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre bei Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Robert Duchnevič

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Statybos skyriaus vyr. specialistas

Vaidas Vaznys

2024-01-15