Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 19 d. Nr. T1-207

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 8 straipsnio 3 dalimi ir 4 dalies 5 punktu, Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, Prienų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą Nr. T3-286 „Dėl Prienų rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras