Projektas Nr. TSP-17

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. KOVO 19 D.

SPRENDIMO NR. TS-85 „DĖL ASMENS SIUNTIMO PAS NEDIRBANČIŲ ASMENŲ

ATVEJO VADYBININKĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PRIPAŽINIMO

NETEKUSIU GALIOS

 

2021 m. vasario    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1               dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimą Nr. TS-85 „Dėl Asmens siuntimo pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vyriausioji specialistė

(nedirbančių asmenų atvejo vadybininkė)

Gražina Dalinkevičienė