Projektas

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO „ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS“ 04.3.2-LVPA-V-111 PRIEMONĖS KATILŲ KEITIMAS NAMŲ ŪKIUOSE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-V-111 priemonės „Katilų keitimas namų ūkiuose“ (toliau – Priemonė) finansuojamas veiklas, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą finansuojamus projektus, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 9);

2.2. Nacionalinę energetinės nepriklausomybės strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2012 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XI-2133 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategija);

2.3. Nacionalinę aplinkos apsaugos strategiją, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo
2015 m. balandžio 16 d. nutarimu Nr. XII-1626 „Dėl Nacionalinės aplinkos apsaugos strategijos patvirtinimo“ (toliau – Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija);

2.4. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.5. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“;

2.6. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio
30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.7. Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 1-21 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos tvarkos aprašas);

2.8. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.9. Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planas);

2.10. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau –Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 4 punkte nurodytuose teisės aktuose, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4.  Šiame apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aeroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.2. Biomasė suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.3. Biomasės katilas suprantamas taip, kaip apibrėžta 2015 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamente (ES) 2015/1189, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kieto kuro katilų ekologinio projektavimo reikalavimai.

4.4. Centralizuotai tiekiamos šilumos sistema – suprantama kaip organizacinis-techninis ūkio kompleksas, skirtas gaminti ir tiekti šilumą vartotojams, valdomas šilumos tiekėjo ir susidedantis iš šilumos perdavimo tinklo ir vieno ar daugiau prie tinklo prijungtų šilumos gamintojų..

4.4. Galutinis naudos gavėjas fizinis asmuo, gyvenantis namų ūkyje ir valdantis jį nuosavybės teise.

4.5. Geoterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.6. Hidroterminė energija – suprantama taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

4.7.  Namų ūkis atskirai gyvenantis vienas asmuo arba grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis. Namų ūkiais nėra laikomi kolektyviniai namų ūkiai arba instituciniai namų ūkiai, pavyzdžiui, ligoninės, senelių namai, kalėjimai, kariniai barakai, religinės bendruomenės, darbuotojų bendrabučiai.

4.8. Šilumos siurblys  suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos ministerija (toliau – Ministerija) ir viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau – įgyvendinančioji institucija).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projekto atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo būdu.

8. Pagal Aprašą projektui įgyvendinti numatoma skirti iki 15 000 000 (penkiolika milijonų)  eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Sanglaudos fondo) lėšų.

9. Priemonės tikslas – didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose, kurie nėra prisijungę prie centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – neefektyviai biomasę naudojančių katilų keitimas į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai, namų ūkiuose, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos.

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą valstybės projektų sąrašą numatoma sudaryti 2019 m. I ketvirtį.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

12. Pagal Aprašą galimas pareiškėjas yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

13. Partneriai nėra galimi.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

14. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

15. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos Stebėsenos komiteto 2017 m. liepos 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 5953,  2018 m. vasario 22 d. posėdžio nutarimu Nr. 7815, 2018 m. birželio 12 d. pasėdžio nutarimu Nr. 8583 ir 2018 m. rugsėjo 20 d. posėdžio nutarimu Nr. 10090:

15.1. Projektas turi atitikti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu jis prisideda prie Strategijos 31 punkte nurodyto tikslo įgyvendinimo;

15.2. Projektas turi atitikti Energijos vartojimo efektyvumo veiksmų plano septintame skirsnyje „Katilų keitimas namų ūkiuose“ numatytą priemonę ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-66 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“ 1 punktą. Laikoma, kad projektas atitinka šį kriterijų, jeigu projektas atitinka EVEV  priemonę   ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. D1-66 „Dėl biudžetinės įstaigos Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo reorganizavimo“ 1 punkte numatytą projekto vykdytoją.

16. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118 numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional strategies/balticsea/library/ #1 .

17. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

18. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip iki 2023 m. rugsėjo 1 d., nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Prireikus pratęsti projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpį ilgiau, nei nurodyta šiame punkte, projekto sutarties keitimas turi būti derinamas su Ministerija.

19.  Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.

20.  Projektu turi būti siekiama visų iš toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

20.1P.S.317 –Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas“;

20.2.  R.S.319 – „Energijos suvartojimas namų ūkiuose (neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų)“.

21.  Aprašo 20.1 ir 20.2 papunkčiuose nurodytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

22. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

22.1. Iki projektinio pasiūlymo pateikimo pareiškėjas turi būti parengęs investicijų projektą su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle vienai siūlomai įgyvendinti projekto alternatyvai. Investicijų projektas su sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle rengiamas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir/ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337, kuri skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir internetinėje svetainėje http://www.ppplietuva.lt/;    

22.2. Iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas turi būti pasitvirtinęs darbo procedūrų aprašą, kuriame būtų numatyta galutinių naudos gavėjų atrankos tvarka, vadovaujantis Stebėsenos komiteto posėdžių protokoliniais sprendimais patvirtintais projektų atrankos kriterijais (taikomais namų ūkiams, gausiantiems finansavimą, atrinkti) galutinių naudos gavėjų patirtų išlaidų deklaravimo pareiškėjui tvarka, šių išlaidų vertinimo bei pripažinimo tinkamomis finansuoti tvarka, išlaidų deklaravimo Įgyvendinančiai institucijai tvarka.

23.Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

24. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo aplinkosaugos ir ekonomikos srityse, t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti prisidedama prie Nacionalinės darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1160 „Dėl Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir įgyvendinimo“, aprašytų ilgalaikių ir trumpalaikių energetikos tikslų, jų uždavinių įgyvendinimo.

25. Pagal Aprašą valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, ir de minimis pagalba, kuri atitinka 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) nuostatas, neteikiama.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

26.     Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

27.     Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo

28. Pagal Aprašą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos nurodytos
1 lentelėje.

1 lentelė. Tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamos finansuoti, tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos efektyvesnių šildymo technologijų,  nurodytų Aprašo 2 priedo 6 p. įsigijimo  išlaidos.

5.

Projekto vykdymas

Tinkamos finansuoti, tinkamomis finansuoti laikomos projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidos už laiką dirbtą administruojant projektą.

6.

Informavimas apie projektą

Tinkamos finansuoti, tinkamomis finansuoti laikomos privalomos informavimo apie projektą priemonės pagal Projektų taisyklių 37 skirsnio 450.1 ir 450.4 punktus (pagal 450.1 punktą tinkamos finansuoti tik teksto parengimo išlaidos). Taip pat tinkamos finansuoti informavimo apie įgyvendinamą projektą išlaidos spaudoje, informacinių renginių įgyvendinimo išlaidos, informacinių leidinių, bukletų, plakatų spausdinimo bei platinimo išlaidos.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti, tinkamomis finansuoti laikomos investicinio projekto parengimo, galutinių naudos gavėjų registracijos formų administravimo informacinės sistemos, patalpų išlaikymo, kanceliarinių prekių, rašomojo popieriaus, komunalinių ir ryšių paslaugų, kompiuterių įsigijimo, transporto priemonių nuomos/įsigijimo išlaidos

 

29. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš pareiškėjo lėšų.

30. Aprašo 28 punkto  1 lentelės 4 punkte nurodytos išlaidos yra patiriamos galutinių naudos gavėjų.

31. Aprašo 28 punkto  1 lentelės 5-7 punkte nurodytos išlaidos yra patiriamos projekto vykdytojo.

32. Įgyvendinant projekto veiklas patirtos efektyvesnių šildymo technologijų įsigijimo  išlaidos, nurodytos Aprašo 1 lentelės 4 punkte, apmokamos taikant Katilų keitimo namų ūkiuose fiksuotuosius įkainius. Projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidos, nurodytos Aprašo 1 lentelės 5 punkte apmokamos taikant personalo išlaidų fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatyti vadovaujantis Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

33. Išlaidos, apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, turi atitikti šias nuostatas:

33.1. Pagal fiksuotuosius įkainius apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt penktajame skirsnyje nustatytus reikalavimus.

33.2. Pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei jam taikomi Aprašo 2 priede nurodyti fiksuotieji įkainiai.

33.3. Projektų išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, apmokomos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius įkainius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje.

33.4. Projekto įgyvendinimo metu vadovaujančiajai ar audito institucijoms nustačius, kad fiksuotasis įkainis  buvo netinkamai nustatytas, patikslintas dydis ar jo taikymo sąlygos taikomi projekto veiksmų, vykdomų nuo dydžio ar jo taikymo sąlygų patikslinimo įsigaliojimo dienos, išlaidoms apmokėti.

34.  Aprašo 28 punkto  1 lentelės 5 ir 6 punktuose nurodytos išlaidos negali viršyti Projektų taisyklių 10 priedo 4 punkte nurodytos fiksuotosios projekto išlaidų normos ir gali būti apmokamos supaprastintai.

35. Pagal Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos:

35.1. nurodytos Projektų taisyklių VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje;

35.2. neišvardytos Aprašo 1 lentelėje;

35.3. Projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos.

36. Pajamoms iš projekto veiklų, gautoms projekto įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos, taikomi reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 36 skirsnyje.

37. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

38. Galimas pareiškėjas iki Ministerijos kvietime teikti projektinį pasiūlymą nurodyto termino pabaigos turi Ministerijai pateikti:

38.1. projektinį pasiūlymą dėl valstybės projekto įgyvendinimo, parengtą pagal formą, numatytą Atrankos tvarkos aprašo 1 priede, ir investicijų projektą (.docx formatu) su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (.xlsx formatu), kaip nurodyta Aprašo 22.1 papunktyje;

38.2. informaciją, kad pareiškėjas tenkina Aprašo 22.2 papunktyje projekto parengtumui taikomus reikalavimus. Pareiškėjas turi pateikti darbo procedūrų aprašo kopiją.

39. Dokumentai, nurodyti Aprašo 38.1 ir 38.2 papunkčiuose, turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

39.1. raštu ir elektroninėje laikmenoje (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

39.2. raštu,  dalį lydraštyje nurodytų priedų, pasirašytų elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais, teikiant elektroninėje laikmenoje, dalį kaip popierines laikmenas (atsiųsti registruotu paštu, įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens arba pristatyti pašto kurjerio);

39.3. E. pristatymo informacine sistema arba elektroniniu paštu info@enmin.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroninio pasirašymo priemonėmis su kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikatais. Šiuo atveju projektinis pasiūlymas ir kartu su juo teikiami priedai turi būti pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu (elektroninio dokumento pakuotės rinkmenos arba elektroninio dokumento turinį sudarančių rinkmenų dydis neturi viršyti 4 GB).

40. Ministerija, vadovaudamasi Atrankos tvarkos aprašu, įvertins projektinį pasiūlymą, priims sprendimą dėl valstybės projektų sąrašo sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtrauktas tik Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantis projektas. Pareiškėjas, kurio projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti projektą.

41. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas/Planuojami valstybės (regionų) projektai“ prie konkretaus planuojamo projekto „Susijusių dokumentų“. Paraiška ir jos priedai pildomi lietuvių kalba.

42. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 45 punkte nurodytais priedais iki valstybės projektų sąraše nustatyto termino pabaigos teikia ją per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS).

43. Pareiškėjas prieš pateikdamas paraišką užsiregistruoja DMS naudotoju šių Taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per duomenų mainų svetainę aprašas“ nustatyta tvarka, jei iki paraiškos pateikimo nėra registruotas DMS naudotoju.

44.     Paraiškos teikiamos įgyvendinančiajai institucijai per DMS Projektų taisyklių 2 skirsnyje nustatyta tvarka. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po valstybės projektų sąraše nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos, išskyrus Projektų taisyklių 95 punkte nurodytą atvejį.

45.     Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus (Aprašo 45.1 ir 45.2 papunkčiuose nurodytų paraiškos priedų formos skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, ieškant dokumento tipo „paraiškų priedų formos“):

45.1. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, jei pareiškėjas prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą;

45.2. informaciją apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas;

45.3. pareiškėjo įsipareigojimo padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, ir tinkamas viešinimo išlaidas, kurių nepadengia projekto finansavimas, pagrindimo dokumentus (juridinio asmens valdymo organo, turinčio kompetenciją priimti atitinkamą sprendimą, ministerijos kaip asignavimų valdytojos garantinis raštas, banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.);

45.4. pareiškėjo gebėjimus administruoti projektą įrodančius dokumentus (projekto vadovo, finansininko ir už projekto veiklų vykdymo priežiūrą atsakingo asmens gyvenimo aprašymai ir juose minimų dokumentų kopijos);

45.5. įsakymo (-ų), kuriuo (-iais) pareiškėjo darbuotojai, atsakingi už projekto įgyvendinimą, paskirti projekto vadovu projekto finansininku ir atsakingu už projekto veiklų vykdymo priežiūrą, kopiją (-as).

46. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše, kuris skelbiamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Jei priedai teikiami ne kartu su paraiška, jie turi būti pateikti iki paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos. Jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos ir dėl to pareiškėjas negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėją raštu/per DMS.

47. Pareiškėjas informuojamas ir konsultuojamas Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus nurodoma kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

48. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus.

49. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

50. Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 7 dienas nuo paraiškos gavimo dienos per DMS arba raštu informuoja pareiškėją apie paraiškos registravimą ir jai suteiktą unikalų paraiškos kodą.

51. Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 60 dienų nuo valstybės projekto paraiškos gavimo dienos.

52. Nepavykus paraiškos įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškos vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėją per DMS, taip pat Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją raštu, vadovaudamasi Projektų taisyklių 9 punktu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

53. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Projektų taisyklių 14–15 skirsniuose. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS arba raštu ir paraiškoje nurodytu elektroniniu paštu, jei nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

54. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

55. Įgyvendinančiajai institucijai baigus paraiškų vertinimą, sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.

56. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos per DMS arba raštu, jei atitinkamos DMS funkcinės galimybės nėra įdiegtos, pateikia šį sprendimą pareiškėjui.

57. Pagal Aprašą finansuojamam projektui įgyvendinti bus sudaroma dvišalė projekto sutartis tarp pareiškėjo ir įgyvendinančiosios institucijos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sprendimo dėl projektų finansavimo priėmimo dienos.

58. Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų taisyklių 4 priede nustatytą formą parengia, pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 14 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą.

59. Projekto sutarties originalas gali būti teikiamas:

59.1.  arba pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje;

59.2.  arba pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje). 

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

60. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

61. Projekto vykdytojas turi rinkti informaciją apie galutinių naudos gavėjų keičiamų senų įrenginių galingumą ir kuro rūšį bei atlikti kiekvieno galutinio naudos gavėjo energijos šilumos gamybai namų ūkyje preliminarius efektyvumo rodiklių skaičiavimus.

62. Projekto vykdytojas privalo tikslines grupes informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą, jo eigą, rezultatus ir naudą Projektų taisyklių VII skyriaus 37 skirsnyje nustatyta tvarka.

63. Projekto vykdytojas turi apdrausti projekto įgyvendinimui skirtą ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įsigytas ar sukurtas iš projektui skirto finansavimo lėšų, maksimaliu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų. Turtas turi būti apdraustas Projekto įgyvendinimo laikotarpiui nuo tada, kai yra sukuriamas ar įsigyjamas. Draudiminio įvykio atveju Projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą, taip pat turi užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir partneris (-iai).

64. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus 27 skirsnyje.

65. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų taisyklių VII skyriaus 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

66. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

67. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamam projektui  Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

______________________________