Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

dėl VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2018 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1V-977 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“ NR. 08.6.1-ESFA-T-927 PRIEMONĖS „SPARTESNIS VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

Nr.

Vilnius

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.14. Su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančios teritorijos gyventojas (toliau – besiribojančios teritorijos gyventojas)Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančioje teritorijoje.

2. Pakeičiu 3.18 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.18. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojas (toliau – gyventojas) – Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės esantis fizinis asmuo, kuris gyvena vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.“

3. Pakeičiu 10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.1. bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti gyventojų esamą socialinę atskirtį:

10.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų, išskyrus Aprašo 10.1.2 papunktyje nurodytas veiklas,  (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t. y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;

10.1.2. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, ir (arba) tarpininkavimas ir atstovavimas šias paslaugas gaunant bei (arba) konsultavimas; šiame papunktyje vartojamos informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei konsultavimo sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“;

10.1.3. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (ar) kita);“

4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai:

13.1. viešieji juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje; projektų, apimančių Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas, pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys);

13.2. privatūs juridiniai asmenys, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje;

13.3. savivaldybės, kurios teritorijoje įgyvendinama vietos plėtros strategija, administracija (išskyrus atvejus, kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.3 papunktyje nurodytas veiklas).“

5. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Pareiškėju (projekto vykdytoju) ar partneriu gali būti  juridinio asmens filialas ar atstovybė, jeigu tas filialas ar atstovybė veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje. Kai vykdomas projektas, apimantis Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).“

6. Pakeičiu 22.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

22.1. vykdant Aprašo 10.1.1-10.1.2 papunkčiuose nurodytas veiklas – socialinę atskirtį patiriantys gyventojai (socialinę atskirtį patiriančių gyventojų grupių pavyzdžiai pateikiami Aprašo 4 priede); o vykdant Aprašo 10.1.3 papunktyje nurodytą veiklą  - gyventojai;

7. Papildau 231 punktu:

231. Vykdant Aprašo 10.1.3 papunktyje nurodytą veiklą socialinę atskirtį patiriantys gyventojai turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų projekto veiklų dalyvių.“

8. Papildau 232 punktu:

232. Laikoma, kad asmuo yra gyventojas, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą, kuri yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje, arba tuo atveju, kai projektu siekiama Aprašo 24.3 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio, projekto vykdytojas (partneris) yra projekto dalyvių sąraše nurodęs informaciją, kurios pakanka identifikuoti, kad asmens gyvenamoji vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.  Laikoma, kad asmuo yra besiribojančios teritorijos gyventojas, jei asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąją vietą, kuri yra su vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančioje teritorijoje.“

9. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24.1. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (rodiklio kodas – P.S.376); minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai (netaikoma projektams, kurie apima tik Aprašo 10.1.2 papunktyje nurodytas veiklas);

24.2. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“ (rodiklio kodas – P.B.020) (taikoma projektams, apimantiems Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas; taip pat taikoma projektams, kurie neapima Aprašo 10.1 papunktyje nurodytų veiklų, tačiau kurių pareiškėju ar bent vienu iš partnerių yra NVO arba socialinis partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija);

24.3. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „Suteiktos konsultacijos“ (P.N.921) (taikoma projektams, kurie apima Aprašo 10.1.2 papunktyje nurodytas veiklas ir pagal Aprašo 24.1 papunkčio nuostatas neprivalo siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“.“

10. Papildau 251 punktu:

251. Projekto vykdytojas savo pasirinkimu gali siekti Aprašo 24.1 ir (ar)  24.3 papunktyje nurodyto (-ų) Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio (-ių) ir tuo atveju, kai pagal Aprašo 24 punkto reikalavimus atitinkamo  (-ų) Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio siekti neprivalo.“

11. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Aprašo 24.1-24.2 papunkčiuose ir Aprašo 26 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai nustatyti Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše ir skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Aprašo 24.3 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio skaičiavimo aprašas nustatytas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše, kuris patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“.

12. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams nurodytų išlaidų kategorijų (toliau – išlaidų kategorijos) pagal Aprašą tinkamų ir netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios:

 

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

Netinkama finansuoti

2.

Nekilnoja-masis turtas

Prie tinkamų finansuoti išlaidų gali būti įtraukiamas projekto veikloms vykdyti reikalingas projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) valdomas nekilnojamasis turtas, kuris gali būti numatomas kaip projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

- nekilnojamojo turto vertė nėra didesnė už rinkos vertę (kai rinkos vertę patvirtina turto vertintojas arba nepriklausoma turto vertinimo įmonė, atlikę nepriklausomą vertinimą);

- nekilnojamasis turtas yra įtrauktas į projekto vykdytojo ar partnerio apskaitą;

-  nekilnojamam turtui pirkti, statyti ar rekonstruoti per pastaruosius 10 metų nebuvo skirta ES struktūrinių fondų ar kitų ES finansinių priemonių.

 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis taip pat laikomos šioje išlaidų kategorijoje nurodyto nekilnojamojo turto nepriklausomo turto vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos parengimo išlaidos.

 

Jeigu tik dalis nekilnojamojo turto yra susijusi su projektu, ši dalis turi būti aiškiai ir argumentuotai nustatyta kaip faktinis dydis arba taikant pro rata (proporcingo išlaidų priskyrimo) principą.

3.

Statyba, rekonstravi-mas, remontas ir kiti darbai

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms (išskyrus Aprašo 10.1.2, 10.2, 10.3.1, 10.3.2.1, 10.4 ir 10.5 papunkčiuose numatytas veiklas atitinkančias projekto veiklas) vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto (patalpų), kurį projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo teise, paprastojo remonto (t. y. nekilnojamojo turto (patalpų) atnaujinimo, jo (jų) nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant) darbų išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos ir kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas), su šių veiklų vykdymu susijęs darbo užmokestis bei komandiruočių išlaidos. Šios išlaidos yra tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurioms vykdyti įsigyjama nurodyta įranga, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris, o tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos, – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projektų veiklų dalyvius priimanti organizacija.

 

Šioje išlaidų kategorijoje nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

5.

Projekto vykdymas

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos:

5.1. projekto veiklas vykdančių projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio ir susijusių kasmetinių atostogų bei darbdavio įsipareigojimų, apskaičiuotų ir išmokėtų už darbo laiką, kurio metu darbuotojai vykdė projekto veiklas, išlaidos. Projekto veiklas vykdančių fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos. Tuo atveju, kai vykdomos socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo veiklos, atitinkančios Aprašo 10.1.1-10.1.3  papunkčiuose nurodytas veiklas, šiame papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo, jeigu projekte nėra nei vieno projekto veiklas vykdančio savanorio.

Vykdant Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytą neformaliojo profesinio mokymo veiklą ar Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, tinkamos finansuoti yra projekto vykdytoju ar partneriu esančios projekto veiklų dalyvius priimančios organizacijos darbuotojų darbo užmokesčio ir su darbo užmokesčiu susijusių mokėjimų išlaidos, kurios apskaičiuotos ir išmokėtos už darbo laiką, kurio metu projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) darbuotojas (-ai):

organizuoja ir vykdo projekto veiklų dalyvio (-ių) teorinį ir praktinį mokymą, vadovauja projekto dalyvio (-ių) praktiniam mokymui (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis mokosi pagal neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo mokykline forma, programą); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) darbinę veiklą, praktinį mokymą ir (ar) vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) praktiniam mokymui, vykdomam darbo vietoje (taikoma Aprašo 10.2.1.2 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo); organizuoja ir (ar) koordinuoja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos veiklos atlikimą, informuoja, konsultuoja projekto veiklų dalyvį (-iams) (taikoma Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytos savanoriškos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja atlikdamas savanorišką veiklą pagal savanoriškos veiklos sutartį); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) mokymo procesui, prižiūri, kaip atliekama darbo funkcija, pataria projekto veiklų dalyviui (-iams) ir jį (juos) konsultuoja (taikoma Aprašo 10.2.1.4 papunktyje nurodytos praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius įgūdžius įgyja pagal pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo sutarties); vadovauja projekto veiklų dalyvio (-ių) savanoriškos praktikos atlikimo procesui, prižiūri savanoriškos praktikos atlikimą ir teikia konsultacijas projekto veiklų dalyviui savanoriškos praktikos metu (taikoma Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytos veiklos vykdymo atveju, kai projekto veiklų dalyvis praktinius darbo įgūdžius įgyja pagal savanoriškos praktikos sutartį).

Valstybės ar savivaldybių biudžetinių įstaigų darbuotojui mokamo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis jų darbo užmokesčio dydį reglamentuojančių atitinkamų teisės aktų nuostatomis. Kitų įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. Su darbuotojais, vykdančiais tiesiogines projekto veiklas, turi būti sudaromos darbo sutartys, kai tas darbas yra pagrindinis arba esamų darbo sutarčių papildymai, kai šalia pagrindinių pareigų sulygstama dėl papildomų funkcijų projekte (tokiu atveju sutartyje turi būti aiškiai įvardyta, kiek laiko dirbama prie projekto, ir nurodomas atlygis).

Projekto vykdytojo ir partnerio organizacijų darbuotojų darbo užmokesčio už kasmetines atostogas ir (ar) kompensacijų už nepanaudotas kasmetines atostogas išlaidos finansuojamos pagal kasmetinių atostogų išmokų fiksuotąsias normas, nustatytas Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.2. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriška veikla, tiesiogiai susijusi su projekto veiklų vykdymu (t. y. veikla, kurią atlieka savanoriai vykdydami projekto veiklas, atitinkančias Aprašo 10 punkte nurodytas veiklas); projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorių savanoriška veikla, ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.5 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų darbas. Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nepiniginis nuosavas įnašas, kuris apskaičiuojamas:

5.2.1. taikant fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį);

5.2.1. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų dalyvių – savanorių savanoriškos veiklos nepiniginio įnašo dydį ir projekto veiklų dalyvių – savanorišką praktiką atliekančių asmenų  darbo nepiniginio įnašo dydį);

 

5.3. projekto veiklų dalyvių – juridinių asmenų, kurių savininkais ar dalininkais nėra valstybė ar savivaldybė arba kuriuose valstybei ar savivaldybei priklauso ne daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.3.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.3.2 ir 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.3.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir 10.3.1 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.4. projekto veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų (t. y. biudžetinių įstaigų, kurios savininkė yra valstybė ar savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, akcinė bendrovė ir uždaroji akcinė bendrovė, kurioje valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, teisės aktų įgaliota dalyvauti viešojo valdymo procesuose) darbuotojų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (išskyrus tų projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš ES struktūrinės, kitos ES finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos). Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas ir apskaičiuojamos:

5.4.1. pagal fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.4–10.5 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

5.4.2. taikant Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą minimalųjį darbo užmokestį (taikoma apskaičiuojant projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir 10.3.1 papunkčiuose nurodytas veiklas, nuosavo įnašo dydžiui apskaičiuoti);

 

5.5. projekto veikloms vykdyti reikalingo nekilnojamojo turto nuomos išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

5.5.1. projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojamas nekilnojamasis turtas, įgyvendina pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris;

5.5.2. projekto vykdytojas ir (ar) partneris pagrindžia, kad:

5.5.2.1. projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, patikėjimo ar panaudos teise valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos;

5.5.2.2. projekto vykdytojas ir partneris, siekdami įgyti teisę projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų tą teisę įgyti;

 

5.6. projekto veikloms vykdyti reikalingo ir projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės, nuomos, panaudos ar patikėjimo teise valdomo nekilnojamojo turto (patalpų) eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan. išlaidos); šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto veiklas (arba jų dalį) įgyvendina pats projekto vykdytojas ar partneris.

 

5.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos ir eksploatavimo išlaidos; šios išlaidos tinkamos finansuoti tuo atveju, kai projekto vykdytojas ar partneris pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), kurioms vykdyti nuomojama (-os) transporto priemonė (-ės); kuro išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.8. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos, programinės įrangos nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos, kai projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui nuomojamas šiame papunktyje nurodytas turtas, vykdo pats projekto vykdytojas ar partneris arba tuo atveju, kai vykdomos Aprašo 10.2.1.3–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytos veiklos – taip pat projekto vykdytoju ar partneriu nesanti projekto veiklų dalyvius priimanti organizacija);

 

5.9. projekto vykdytojui ar partneriui nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto (baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos), kuris naudojamas projekto veikloms vykdyti, nusidėvėjimo išlaidos (kiek tai susiję su projekto veiklų vykdymu); šios išlaidos tinkamos tuo atveju, jei turtas yra įsigytas nuosavomis lėšomis;

 

5.10. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytas remiamas veiklas, dalyvių (savanorių) mokymų, reikalingų savanorius parengti savanoriškai veiklai atlikti, išlaidos;

 

5.11. projektą vykdančiam personalui (t. y. projekto tiesiogines veiklas vykdantiems fiziniams asmenims, su projekto vykdytoju ar partneriu susijusiems darbo santykiais, jų esmę atitinkančiais santykiais arba dirbančiais pagal paslaugų (civilines), įskaitant autorines, sutartis ar savanoriškos veiklos sutartis) projekto veikloms, atitinkančioms  Aprašo 10.1 papunktyje nurodytas veiklas, vykdyti, taip pat Aprašo 10.1 ar 10.2.1 papunktyje nurodytose veiklose dalyvaujantiems projekto veiklų dalyviams reikalingų specialių drabužių ir individualios saugos priemonių įsigijimo, skiepijimo, sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai to reikia pagal vykdomos projekto veiklos pobūdį);

 

5.12. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių  Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą remiamą veiklą, dalyvių (savanorių) pašto, telefono išlaidos;

 

5.13. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.2.1.3 papunktyje nurodytą veiklą, dalyvių (savanorių) savanoriškos veiklos vykdymo laikotarpiui tenkančios draudimo išlaidos;

 

5.14. projekto veiklas vykdančių savanorių ir projekto veiklų, atitinkančių Aprašo 10.1.1 ar 10.2.1.1–10.2.1.5 papunkčiuose nurodytą remiamą veiklą, dalyvių maitinimo išlaidos; maitinimo išlaidos kompensuojamos tik tuo atveju, kai projekto veiklas vykdančio savanorio ar projekto veiklų dalyvio tiesioginis dalyvavimas, vykdant projekto veiklas, trunka ne trumpiau kaip 2 valandas per parą. Šio papunkčio nuostatos netaikomos finansuojant projekto dalyvių maitinimą, kuris vykdomas projekto dalyviams teikiant maitinimo organizavimo socialinę paslaugą, atitinkančią Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytą remiamą veiklą;

 

5.15. projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo priemonių, darbo priemonių ir medžiagų, taip pat kito trumpalaikio turto (išskyrus trumpalaikiam turtui priskiriamus baldus, įrangą ir įrenginius) įsigijimo ir nuomos išlaidos; Aprašo 10.1.1 papunktyje nurodytai veiklai vykdyti reikalingų maisto produktų, higienos prekių įsigijimo išlaidos tinkamos tuo atveju, kai šios prekės nėra skirtos perduoti (išdalinti) tikslinėms grupėms sunaudoti;

 

5.16. projekto veikloms vykdyti reikalingos kelionių išlaidos; kelionių išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotuosius įkainius, kurių dydžiai nustatyti Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje, kuri skelbiama interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.17. dokumentų, reikalingų nustatyti asmens priklausymo tikslinei grupei faktą, išdavimo apmokėjimo išlaidos;

 

5.18. projekto veikloms vykdyti reikalingų renginių organizavimo išlaidos, kurios apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt;

 

5.19. projekto veikloms vykdyti reikalingų projekto personalo ir projekto veiklų dalyvių dalyvavimo renginiuose, užsiėmimuose išlaidos (t. y. bilietų į renginius, užsiėmimus; renginių, užsiėmimų dalyvio mokesčio išlaidas);

 

5.20. projekto veikloms vykdyti reikalingo svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

 

5.21. projekto veikloms vykdyti reikalingų interneto svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos, leidinių ir informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų rengimo ir transliavimo išlaidos;

 

5.22. projekto veiklų dalyvių, kurie dalyvauja Aprašo 10.2.1.2, 10.2.1.4 ir (ar) 10.2.1.5 papunkčiuose nurodytose neformaliojo profesinio mokymo, organizuojamo pameistrystės forma, ar praktinių darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje veiklose, civilinės atsakomybės už projekto veiklų dalyvio darbdaviui padarytą turtinę žalą projekto veiklų dalyviui (-iams) mokantis ir dirbant pagal pameistrystės darbo sutartį  arba atliekant praktiką pagal savanoriškos praktikos sutartį draudimo išlaidos (per sutarties galiojimo laikotarpį, bet ne ilgiau nei nustatyta Aprašo 53 punkte);

 

5.23. paslaugų, kurios skirtos tikslinių grupių socialinei atskirčiai mažinti ar socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialiniams ryšiams bendruomenėje stiprinti, teikimo pagal projekto vykdytojo (pareiškėjo) ir (ar) partnerio (-ių) su išorės paslaugų teikėju (-ais) sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos. Šiame Aprašo papunktyje nurodytoms išlaidoms nepriskiriamos išlaidos, kurios pagal pareiškėjo ar partnerio su išorės paslaugų teikėjais sudarytas paslaugų teikimo sutartis patiriamos socialinių ar kitų socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo ar socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialiniams ryšiams bendruomenėje stiprinti skirtų veiklų vykdymo metu tam, kad būtų užtikrintas šių paslaugų (veiklų) tinkamas suteikimas (vykdymas) (pvz., užtikrinta tinkama vieta ir aplinka, projekto dalyvių atvykimas į paslaugų teikimo (veiklų vykdymo) vietą, projekto dalyvių maitinimas socialiniai atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo metu); vykdant Aprašo 10.1.1-10.1.3 papunkčiuose nurodytas veiklas, šiame papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo, jeigu projekte nėra nei vieno projekto veiklas vykdančio savanorio;

 

5.24. kitos projekto veikloms įvykdyti ir projekto tikslui, taip pat Aprašo 9 punkte nurodytam priemonės tikslui pasiekti būtinos ir pagrįstos išlaidos.

6.

Informavi-mas apie projektą

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos privalomų viešinimo priemonių, nurodytų Projektų taisyklių 450.2 ir 450.4 papunkčiuose, rengimo išlaidos, taip pat su projekto pristatymu  susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui). Informavimui apie projektą skirtų renginių organizavimo išlaidos apmokamos taikant renginio organizavimo fiksuotąjį įkainį, kurio dydis nustatytas Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaitoje, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt. Informavimo apie projektą išlaidos turi neviršyti 3 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

7.

Netiesiogi-nės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Tinkamos finansuoti su projekto administravimu susijusios išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją projekto išlaidų normą, kuri projektui apskaičiuojama vadovaujantis Projektų taisyklių 10 priedu. Konkrečiam projektui taikomą fiksuotąją projekto išlaidų normą nustato įgyvendinančioji institucija projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, remdamasi projekto biudžetu ir neviršydama Projektų taisyklių 10 priedo 3 punkte nustatytų didžiausių ribų.“

 

13. Pripažįstu netekusiu galios 51 punktą.

 

 

Vidaus reikalų ministras