Projektas

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. o3-294 „DĖL SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALO, JO INFRASTRUKTŪROS IR JUNGTIES ĮRENGIMO BEI EKSPLOATAVIMO SĄNAUDOMS AR JŲ DALIAI KOMPENSUOTI SKIRTŲ LĖŠŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PAtvirtinimo“ pakeitimo

 

2018 m.                d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu,  Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 11 straipsnio pakeitimo įstatymu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
(toliau – Komisija) Dujų
ir elektros departamento Dujų skyriaus 2018 m. gruodžio    d. pažymą
Nr. O5E-     
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašą, patvirtintą Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti Aprašo 2 punktą ir išdėstyti jį taip:

2. Aprašo tikslas – nustatyti aiškią ir skaidrią lėšų, surinktų taikant suskystintų gamtinių dujų terminalo priedą (toliau – SGDT priedas) ar gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos, skirtų SGDT infrastruktūros įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, paskirtojo tiekėjo būtinojo SGD kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms ir skirtumo tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės faktinės ataskaitinio mėnesio svertinės gamtinių dujų importo į Lietuvos Respubliką kainos (toliau – vidutinė importo kaina) ir Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka – šių dujų pardavimo kainų bei SGDT lėšų administratoriaus sąnaudoms kompensuoti, surinkimo ir mokėjimo tvarką gamtinių dujų sektoriuje, nustatyti reikalavimus SGDT lėšų apskaitai, SGDT lėšų administratoriaus teikiamoms ataskaitoms.“

2.   Pakeisti Aprašo 3 punkto trečiąją pastraipą ir išdėstyti ją taip:

SGDT lėšos – lėšos, skirtos SGDT infrastruktūros įrengimo bei pastoviosioms eksploatavimo sąnaudoms, reikalingoms SGDT veiklai užtikrinti, paskirtojo tiekėjo būtinojo SGD kiekio tiekimo pagrįstoms sąnaudoms ir skirtumui tarp paskirtojo tiekėjo už būtinojo SGD  kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės importo kainos ir (ar) Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka – šių dujų pardavimo kainų bei SGDT lėšų administratoriaus sąnaudoms kompensuoti, kurios iš SGDT lėšų mokėtojų surenkamos taikant SGDT priedą ar gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos.“

3.   Pakeisti Aprašo 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4. Jei kiti teisės aktai nenustato kitaip, surinktos SGDT lėšos yra skirtos:

4.1. kompensuoti SGDT infrastruktūros įrengimo sąnaudas, kurių nėra galimybės finansuoti iš kitų SGDT lėšų gavėjui prieinamų šaltinių;

4.2. kompensuoti SGDT infrastruktūros pastoviąsias eksploatavimo sąnaudas, reikalingas SGDT veiklai užtikrinti;

4.3. padengti SGDT lėšų administravimo sąnaudas;

4.4. kompensuoti SGDT paskirtojo tiekėjo būtinojo suskystintų gamtinių dujų kiekio tiekimo pagrįstas sąnaudas:

4.4.1. skirtumą tarp paskirtojo tiekėjo už SGD terminalo būtinojo kiekio įsigijimą mokėtinos kainos už per ataskaitinį mėnesį išdujintą ir (ar) perkrautą SGD kiekį ir Komisijos nustatytos vidutinės importo kainos;

4.4.2. pagal naudojimosi SGD terminalu taisykles viso paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio sąnaudas, kai paskirtasis tiekėjas yra vienintelis SGD terminalo naudotojas, turintis SGD atsargų SGD terminale, o ataskaitiniais laikotarpiais, kai SGD terminale fizinį ar virtualiai saugomą SGD kiekio likutį turi ir kiti SGD terminalo naudotojai, paskirtojo tiekėjo SGD terminale technologinėms reikmėms sunaudoto SGD kiekio, viršijančio kitų SGD terminalo naudotojų vidutinį technologinėms reikmėms sunaudotą SGD kiekį (procentine išraiška nuo per ataskaitinį laikotarpį išdujinto SGD kiekio), sąnaudas;

4.4.3. SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo ilgalaikės garantijos finansavimo sąnaudas;

4.5. kompensuoti susidariusį skirtumą, tarp faktinių ir prognozuotų SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstų sąnaudų, apskaičiuotą Komisijos nustatyta tvarka ir sąlygomis.“

4. Pakeisti Aprašo 14 punktą ir išdėstyti jį taip:

14. Jei per ataskaitinį laikotarpį išmokėtina SGDT lėšų suma viršija surinktas SGDT lėšų įmokas, SGDT lėšos Aprašo 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 ir 4.5 punktuose nurodytoms sąnaudoms kompensuoti paskirstomos proporcingai mokėtinų lėšų dydžiui.“

 

 

Komisijos pirmininkas