Projekto

nauja redakcija

 

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. gruodžio         d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šio sprendimo 1 punktu patvirtintu aprašu privalo vadovautis Šiaulių miesto savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos.

3. Pripažinti netekusiu galios Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 6 d. sprendimą Nr. T-8 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras