Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. LIEPOS 5 D. SPRENDIMO NR. T-264 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO DARNAUS JUDUMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. .................... d. Nr. ...

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Šiaulių miesto darnaus judumo planą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-264 „Dėl Šiaulių miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Savivaldybės meras