Pastaba. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas, bet Respublikos Prezidento nepasirašytas.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUOLATINIO ATSTOVO EUROPOS SĄJUNGOJE ĮSTATYMO NR. IX-1165 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m. spalio 19 d. Nr. XIV-591

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymo Nr. IX-1165 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo Europos Sąjungoje įstatymą Nr. IX-1165 ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO NUOLATINIO ATSTOVO

ĮSTATYMAS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos Seimo nuolatinio atstovo (toliau – atstovas) užsienio valstybėje ar Europos Sąjungoje statusą, teisinius veiklos pagrindus, funkcijas, socialines ir kitas garantijas, taip pat perkėlimo į šias pareigas ir atšaukimo iš jų tvarką.

 

2 straipsnis. Atstovas

1. Atstovas užsienio valstybėje padeda stiprinti ir plėtoti Lietuvos Respublikos Seimo ir užsienio valstybės parlamento bendradarbiavimą, teikia informaciją užsienio valstybės parlamentui apie Seimo veiklą, reguliariai informuoja Seimą ir Lietuvos Respublikos Seimo kanceliariją apie užsienio valstybės parlamento veiklą. Atstovas Europos Sąjungoje padeda stiprinti ir plėtoti Seimo, Seimo kanceliarijos ir Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimą, teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms apie Seimo veiklą, reguliariai informuoja Seimą ir Seimo kanceliariją apie Europos Sąjungos institucijų veiklą.

2. Į atstovo pareigas perkeliamas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas, einantis ne žemesnes kaip patarėjo pareigas, turintis 2 metų darbo patirtį atitinkamai užsienio politikos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo užsienio valstybėje atveju) arba Europos Sąjungos reikalų, eurointegracijos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo Europos Sąjungoje atveju).

3. Atstovo užsienio valstybėje pareigybės aprašymą, vadovaudamasis šio įstatymo
4 straipsnio nuostatomis, ir atstovo Europos Sąjungoje pareigybės aprašymą, vadovaudamasis šio įstatymo 5 straipsnio nuostatomis, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimo kancleris.
Seimo kancleris atstovui gali pavesti atlikti ir kitas su jo veikla susijusias funkcijas ir duoti Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti reikalingus nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

4. Atstovas privalo turėti teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ar suteiktą teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

5. Atstovas užsienio valstybėje bendradarbiauja ir savo veiklą koordinuoja su šio įstatymo 4 straipsnyje nurodyta, o atstovas Europos Sąjungoje – su šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyta Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe. Atstovo statusas yra tolygus Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje dirbančio specialiojo atašė statusui.

6. Atstovas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Seimo kancleriui, taip pat atskaitingas atitinkamai šio įstatymo 4 straipsnyje ar 5 straipsnyje nurodytos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės vadovui.

7. Prireikus gali būti paskirtas atstovo pavaduotojas. Atstovo pavaduotojo statusas tolygus Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje dirbančio specialiojo atašė pavaduotojo statusui (atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojo atveju) arba Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje dirbančio specialiojo atašė pavaduotojo statusui (atstovo užsienio valstybėje pavaduotojo atveju). Į atstovo pavaduotojo pareigas gali būti perkeltas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas, einantis ne žemesnes kaip vyriausiojo specialisto pareigas, turintis darbo patirties Europos Sąjungos reikalų, eurointegracijos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo Europos Sąjungoje pavaduotojo atveju) arba užsienio politikos ar tarptautinių santykių srityje (atstovo užsienio valstybėje pavaduotojo atveju). Perkeliant į atstovo pavaduotojo pareigas ir atšaukiant iš jų, nustatant atstovo pavaduotojo funkcijas, pavaldumą, darbo užmokestį, socialines ir kitas garantijas, taikomos šio straipsnio 3, 4 ir 6 dalių ir šio įstatymo 3, 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatos.

 

3 straipsnis. Atranka ir perkėlimas į atstovo pareigas

1. Pretendentas į atstovo pareigas atrenkamas iš Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojų ir teikiamas kandidatu Seimo kanclerio nustatyta tvarka.

2. Atrinkto pretendento kandidatūrą apsvarsčius Seimo Užsienio reikalų komitete (atstovo Europos Sąjungoje atveju – ir Seimo Europos reikalų komitete) ir šiai kandidatūrai pritarus Seimo valdybai, taip pat raštu pritarus Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui, Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas į atstovo pareigas jo rašytiniu sutikimu perkeliamas Seimo kanclerio įsakymu.

3. Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas į atstovo pareigas perkeliamas 3 metams. Kai yra tarnybinė būtinybė, šis terminas gali būti pratęstas vieną kartą iki vienų metų šio straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, netaikant pretendentų į atstovo pareigas atrankos procedūrų.

4. Apie numatomą Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojo perkėlimą į atstovo pareigas, taip pat apie perkėlimo termino pratęsimą Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija informuojama ne vėliau kaip prieš mėnesį iki perkėlimo ar perkėlimo termino pratęsimo dienos, nurodant perkėlimo ar perkėlimo pratęsimo terminą ir pateikiant atstovo pareigybės aprašymą (perkėlimo atveju).

5. Kai į atstovo pareigas perkeltas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas laikinai negali eiti pareigų, kitas Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas į atstovo pareigas, taikant šiame straipsnyje nustatytą atranką, gali būti perkeltas, iki grįš negalintis eiti atstovo pareigų Seimo kanceliarijos karjeros valstybės tarnautojas.

 

4 straipsnis. Atstovo užsienio valstybėje funkcijos

Atstovas užsienio valstybėje atlieka šias funkcijas:

1) teisėtais būdais gauna, renka, kaupia, apdoroja ir reguliariai teikia Seimui, Seimo valdybai, Seimo komitetams, Seimo kancleriui, Seimo kanceliarijos padaliniams pagal kompetenciją informaciją apie užsienio valstybės parlamento veiklą, iniciatyvas, pasiūlymus, pozicijas Lietuvai aktualiais klausimais;

2) užsienio valstybės parlamento kvietimu dalyvauja posėdžiuose, susitikimuose ir kituose renginiuose, pagal kompetenciją padeda organizuoti Seimo ir užsienio valstybės parlamento bendradarbiavimą;

3) dalyvauja Seimo ir užsienio valstybės parlamento pirmininkų, parlamentų generalinių sekretorių susitikimuose ir kituose svarbiuose bendruose institucijų renginiuose, prireikus – Seimo organizuojamuose renginiuose ir darbo grupėse, pagal kompetenciją padeda pasirengti posėdžiams, susitikimams, kitiems renginiams;

4) bendradarbiaudamas su Seimo padaliniais ir Lietuvos Respublikos diplomatine atstovybe užsienio valstybėje, užsienio valstybės parlamento kvietimu pagal kompetenciją organizuoja Seimo narių vizitus į užsienio valstybės parlamentą; padeda organizuoti užsienio valstybės parlamento narių ir parlamento administracijos darbuotojų vizitus į Lietuvos Respubliką;

5) pasibaigus eilinei Seimo sesijai parengia savo veiklos ataskaitą ir pateikia ją Seimo Užsienio reikalų komitetui, Seimo kancleriui, Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei užsienio valstybėje;

6) Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų prašymu teikia joms informaciją apie savo veiklą.

 

5 straipsnis. Atstovo Europos Sąjungoje funkcijos

Atstovas Europos Sąjungoje atlieka šias funkcijas:

1) reguliariai informuoja Seimą, Seimo valdybą, Seimo komitetus, Seimo kanclerį, Seimo kanceliarijos padalinius pagal kompetenciją apie Europos Sąjungos institucijų veiklą Lietuvai aktualiais klausimais, ypač dėl labai aktualių arba aktualių pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, išskirtus kaip Seimo prioritetus pagal Europos Komisijos metinę darbo programą, taip pat apie kitų Europos Sąjungos dokumentų svarstymą;

2) teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms apie Seimo veiklą;

3) dalyvauja Europos Parlamento sesijose, komitetų rengiamuose posėdžiuose ir klausymuose, politinių grupių posėdžiuose, kituose renginiuose ir, bendradarbiaudamas su Seimo padaliniais, pagal kompetenciją organizuoja Seimo ir Europos Parlamento padalinių bendradarbiavimą;

4) dalyvauja kitų Europos Sąjungos institucijų rengiamuose klausymuose, svarstymuose, darbo grupių posėdžiuose svarbiais Europos Sąjungos politikos klausimais;

5) dalyvauja Europos Sąjungos valstybių parlamentų pirmininkų, parlamentų generalinių sekretorių susitikimuose, Sąjungos reikalų parlamentinių komitetų konferencijoje (COSAC) ir kituose svarbiuose bendruose institucijų renginiuose, prireikus – Seimo organizuojamuose renginiuose ir darbo grupėse;

6) bendradarbiaudamas su Seimo padaliniais, Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijomis, pagal kompetenciją organizuoja Seimo narių vizitus ir Seimo komitetų išvažiuojamuosius posėdžius Europos Sąjungos institucijose;

7) bendradarbiaudamas su Seimo kanceliarijos padaliniais, Lietuvos nuolatine atstovybe Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijomis, pagal kompetenciją organizuoja Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, stažuotes ir vizitus Europos Sąjungos institucijose;

8) pasibaigus eilinei Seimo sesijai parengia savo veiklos ataskaitą ir pateikia ją Seimo Europos reikalų komitetui, Seimo Užsienio reikalų komitetui, Seimo kancleriui, Lietuvos nuolatinei atstovybei Europos Sąjungoje;

9) Užsienio reikalų ministerijos ir kitų Lietuvos Respublikos institucijų prašymu teikia joms informaciją apie savo veiklą.

 

6 straipsnis. Atstovo darbo užmokestis, socialinės ir kitos garantijos

1. Valstybės tarnautojui nuo perkėlimo į atstovo pareigas dienos mokamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyto dydžio darbo užmokestis. Atstovui ir kartu su juo užsienyje gyvenantiems jo šeimos nariams taikomos specialiesiems atašė nustatytos socialinės ir kitos garantijos.

2. Atstovo darbo užmokestis, išmokos (kompensacijos) ir kitos atstovo išlaikymo išlaidos mokami iš Seimo kanceliarijai skirtų asignavimų.

 

7 straipsnis. Atstovo atšaukimas

1. Atstovas Seimo kanclerio įsakymu, informavus užsienio reikalų ministrą, atšaukiamas pasibaigus jo perkėlimo į šias pareigas laikui.

2. Atstovas Seimo kanclerio įsakymu, informavus užsienio reikalų ministrą, gali būti atšauktas anksčiau, negu baigiasi jo perkėlimo laikas:

1) jo paties prašymu;

2) Valstybės tarnybos įstatyme nustatytais atleidimo iš pareigų ar perkėlimo į kitas pareigas pagrindais;

3) šio įstatymo 4 straipsnyje ar 5 straipsnyje nurodytai Lietuvos Respublikos diplomatinei atstovybei nutraukus savo veiklą;

4) tarptautinės teisės nustatytais pagrindais.“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda