ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-198 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS PREMIJŲ  VALSTYBINIO ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRO KŪRYBINIAMS DARBUOTOJAMS SKYRIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                            d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro

kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatus, patvirtintus Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-198 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės premijų Valstybinio Šiaulių dramos teatro kūrybiniams darbuotojams skyrimo nuostatų patvirtinimo“ 1 punktu:

1.1. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10. Kultūros skyrius rengia Savivaldybės mero potvarkio projektą, vadovaudamasis

Meno tarybos teikimu.“

1.2.                Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Premijos skiriamos Savivaldybės mero potvarkiu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja nuo 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023–2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras