Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. BIRŽELIO 6 D. NUTARIMO NR. 665 „DĖL VALSTYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO VALSTYBĖS VALDOMOSE ĮMONĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m.                              d.   Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.4. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo atliekamos valstybei atstovaujančios institucijos funkcijos turi būti sutelktos tuose struktūriniuose padaliniuose, kurie neatlieka valdymo koordinavimo centro funkcijų.“

1.2. Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. Vyriausybės įgaliotai viešajai įstaigai – atlikti valdymo koordinavimo centro funkcijas;“.

1.3. Pakeisti 4.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.3. turtas, nenurodytas šio nutarimo 4.1 ir 4.2 papunkčiuose, perduodamas centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip.“

1.4. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. Įgalioti centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoją perimti valstybei tenkantį likviduotos valstybės valdomos įmonės turtą, nurodytą šio nutarimo 4.3 papunktyje.“

1.5. Pakeisti nurodytuoju nutarimu patvirtintą Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašą:

1.5.1. Pakeisti 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Akcijų valdytojas – valstybei nuosavybės teise priklausančių valstybės valdomų bendrovių akcijų suteikiamas turtines ir neturtines teises įgyvendinanti valstybės institucija, įstaiga, centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas ar kitas juridinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka šios akcijos yra perduotos patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti.“

1.5.2. Pakeisti 49.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

49.2. centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo darbuotojas, jeigu akcijų valdytojas yra centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas;“.

1.5.3. Pakeisti 1 priedo 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1.

akcinė bendrovė „Autoūkis“

transportas

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas

1A“.

 

1.5.4. Pakeisti 1 priedo 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

„4.

akcinė bendrovė „Mintis“

kita

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas

1A“.

 

1.5.5. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 9 punktą.

1.5.6. Pakeisti 1 priedo 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11.

uždaroji akcinė bendrovė „Geoterma“

energetika

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas

1A“.

 

1.5.7. Pakeisti 1 priedo 27 punktą ir jį išdėstyti taip:

„27.

uždaroji akcinė bendrovė sanatorija „Pušyno kelias“

kita

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1A“.

 

1.5.8. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 32 punktą.

1.5.9. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 34 punktą.

1.5.10. Pakeisti 1 priedo 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35.

uždaroji akcinė bendrovė

poilsio namai „Baltija“

kita

Ūkio ministerija

1A“.

 

1.5.11. Pakeisti 1 priedo 40 punktą ir jį išdėstyti taip:

„40.

akcinė bendrovė

Klaipėdos metrologijos centras

kita

Ūkio ministerija

1B“.

 

1.5.12. Pakeisti 1 priedo 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

„44.

akcinė bendrovė

„Šiaulių metrologijos centras“

kita

Ūkio ministerija

1B“.

 

1.5.13. Pakeisti 1 priedo 45 punktą ir jį išdėstyti taip:

„45.

akcinė bendrovė

„Vilniaus metrologijos centras“

kita

Ūkio ministerija

1B“.

 

1.5.14. Pakeisti 1 priedo 46 punktą ir jį išdėstyti taip:

„46.

uždaroji akcinė bendrovė „Būsto paskolų draudimas“

kita

Finansų ministerija

2“.

 

1.5.15. Pakeisti 1 priedo 47 punktą ir jį išdėstyti taip

„47.

„Lietuvos energija“, UAB

energetika

Finansų ministerija

1B“.

 

1.5.16. Pakeisti 1 priedo 66 punktą ir jį išdėstyti taip:

„66.

akcinė bendrovė

„Kauno metrologijos centras“

kita

Ūkio ministerija

1B“.

 

1.5.17. Pakeisti 1 priedo 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

„78.

akcinė bendrovė

„Panevėžio metrologijos centras“

kita

Ūkio ministerija

1B“.

 

1.5.18. Pakeisti 1 priedo 80 punktą ir jį išdėstyti taip:

„80.

valstybės įmonė „Mūsų amatai“

kita

Kalėjimų departamentas prie Teisingumo ministerijos

1B“.

 

1.5.19. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 81 punktą.

1.5.20. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 82 punktą.

1.5.21. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 111 punktą.

1.5.22. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 113 punktą.

1.5.23. Pakeisti 1 priedo 114 punktą ir jį išdėstyti taip:

„114.

uždaroji akcinė bendrovė Sportininkų testavimo ir reabilitacijos centras

kita

centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas

2“.

 

1.5.24. Pripažinti netekusiu galios 1 priedo 141 punktą.

2. Šis nutarimas įsigalioja 2014 m. spalio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Ūkio ministras