Projektas

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. ĮSAKYMO nR. 2-109 DĖL aVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ VYKDOMŲ EGZAMINŲ TVARKOS IR AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ RENGIAMOS MOKYMO MEDŽIAGOS REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                 d. Nr.

Vilnius

 

Pakeičiu viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymą Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL aVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ IR NUOTOLINIUS MOKYMUS VYKDANČIŲ ŪKIO SUBJEKTŲ VYKDOMŲ AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ IR EGZAMINŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo 412 straipsnio 6 dalimi ir Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“, 24 ir 42 punktais,

tvirtinu Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų vykdomų aviacijos saugumo mokymų ir egzaminų tvarkos aprašą (pridedama).“

 

 

 

 

Direktorius                                                                                           

 

 

 


 

part_af8d225c7353484bb46baf5cc88bda94_end

part_173a8a8aaabd4cfba3d57d587abdcb91_end

PATVIRTINTA

Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2020 m  balandžio  30 d. įsakymu Nr. 2-109

(Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus

2023 m.              d. įsakymo Nr.     redakcija)

 

DĖL aVIACIJOS SAUGUMO DARBUOTOJŲ ATESTAVIMO, AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIŲ IR nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų VYKDOMŲ AVIACIJOS SAUGUMO MOKYMŲ IR EGZAMINŲ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų vykdomų aviacijos saugumo mokymų ir egzaminų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmenų, atsakingų už aviacijos saugumo priemonių taikymą ir (arba) atliekančių aviacijos saugumo patikrą, patekimo kontrolę ar kitokią aviacijos saugumo kontrolę, ir kurie nurodyti 2015 m. lapkričio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2023 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2023/566, priedo 11.2.3.1-11.2.3.5 punktuose (toliau – asmenys), atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų vykdomų aviacijos saugumo mokymų bei egzaminų tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos apibrėžtos 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 300/2008 dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinančiame Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, su visais pakeitimais, ir Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1998.

3. Atestavimo metu tikrinamos atestuojamų asmenų teorijos žinios ir praktiniai gebėjimai pagal Nacionalinėje civilinės aviacijos saugumo mokymo programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ (toliau – NCASMP) nurodytas temas ir nustatytą tvarką. Aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų rengiamos aviacijos saugumo mokymo medžiagos vertinamas atliekamas pagal NCASMP nuostatas.

4. Asmenų atestavimą vykdo ir aviacijos saugumo instruktorių bei nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų  rengiamos mokymų medžiagos vertinimą atlieka viešoji įstaiga Transporto kompetencijų agentūra (toliau – Agentūra).

 

II SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIAUS AR NUOTOLINĮ MOKYMĄ VYKDANČIO ŪKIO SUBJEKTO VYKDOMŲ MOKYMŲ IR EGZAMINŲ TVARKA

 

5. Prieš atestuojant asmenį Agentūroje, asmuo turi būti baigęs aviacijos saugumo instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto dėstomą aviacijos saugumo mokymą ir išlaikęs šio instruktoriaus ar nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto parengtą egzaminą klasėje arba nuotolinėmis mokymo priemonėmis.

6. Aviacijos saugumo mokymas turi apimti teorinius ir praktinius aspektus, atsižvelgiant į NCASMP 1 ir 2 priede nustatytus reikalavimus.

7. Aprašo 5 punkte nurodyto egzamino metu pateikiamų klausimų skaičius turi būti proporcingas modulio apimčiai, bet ne mažesnis nei pusė NCASMP 1 priede nurodyto konkretaus modulio potemių skaičiaus. Egzamino metu asmeniui pateikiami klausimai su galimais atsakymų variantais, taip pat gali būti pateikiami ir atviri klausimai.

8. Aprašo 5 punkte nurodyto egzamino trukmė nustatoma atsižvelgiant į pateikiamų klausimų skaičių ir kiekvienam egzamino klausimui su galimais atsakymų variantais atsakyti skiriamos ne mažiau kaip 2 minutės, klausimams be atsakymų variantų skiriamos ne mažiau kaip 5 minutės.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ REGISTRAVIMAS ATESTUOTI

 

9. Agentūroje atestuojami asmenys laiko atitinkamus egzaminus atsižvelgiant į NCASMP 2 priede nurodytas aviacijos saugumo darbuotojų kategorijas:

9.1. asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas taiko tikrinimą rankomis, turi išlaikyti atitinkamos aviacijos saugumo kategorijos teorijos ir praktikos egzaminus;

9.2. asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas naudoja rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemų įrangą, turi išlaikyti atitinkamos aviacijos saugumo kategorijos teorijos egzaminą tikrinti rankomis, teorijos egzaminą dirbti su rentgeno ir sprogmenų aptikimo sistemos įranga, vaizdų atpažinimo egzaminą ir praktikos egzaminą.

10. Registracija į atestavimo egzaminą bei apmokėjimas už atitinkamą Agentūros paslaugą vykdomi Civilinės aviacijos specialistų teorijos žinių patikrinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo, patvirtinto Agentūros direktoriaus 2022 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 2-149 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų teorijos žinių patikrinimo viešojoje įstaigoje Transporto kompetencijų agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Egzaminavimo tvarkos aprašas) nustatyta tvarka.

11. Lietuvos Respublikos oro uostų valdytojai, oro vežėjai ir subjektai, taikantys aviacijos saugumo priemones ir veikiantys oro uosto teritorijoje ar už jos ribų, tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas oro uostuose ar per juos (toliau kartu – įmonės), siunčiantys atestuoti asmenis, kurie baigė aviacijos saugumo mokymą ir išlaikė Aprašo 5 punkte nurodytą egzaminą, Agentūros elektroninėje registravimosi į egzaminus sistemoje pateikia:

11.1. atestuojamo asmens vardą, pavardę ir gimimo datą;

11.2. informaciją apie asmens baigtus aviacijos saugumo mokymus pagal NCASMP 14 punkte nustatytus reikalavimus;

11.3. atliktos reikalingos praktikos darbo vietoje įrodymus, kai asmuo atestuojamas pirmą kartą;

11.4. pastarųjų 3 metų asmens darbo rezultatus, gautus vidinės kokybės kontrolės metu arba tiesioginio vadovo atliktą asmens darbo įvertinimą, kai asmuo peratestuojamas darbui su rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemos įranga.

12. Agentūros elektroninėje registravimosi į egzaminus sistemoje negalima užregistruoti asmens atestavimo egzaminui, jeigu pateikiama ne visą reikalaujama informacija, nurodyta Aprašo 11 punkte.

 

IV SKYRIUS

TEORIJOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

13. Teorijos egzaminas laikomas Agentūros kompiuterine teorijos egzaminų laikymo programa (toliau – egzaminų laikymo programa).

14. Asmuo tą pačią dieną gali laikyti vieną ar kelis teorijos egzaminus, atsižvelgiant į tai, kiek skirtingų tikrinimo metodų šis asmuo naudos ir kiek skirtingų aviacijos saugumo funkcijų vykdys, jeigu yra iš anksto į šiuos egzaminus užsiregistravęs. Tą pačią dieną tą patį teorijos egzaminą asmuo gali laikyti vieną kartą.

15. Kiekvieną teorijos egzaminą sudaro skirtingas testo klausimų su pateiktais atsakymų variantais skaičius, kuris priklauso nuo to, kiek ir kokių mokymo modulių, nustatytų NCASMP 1 priede, išklausė asmuo pagal atestavimui reikalingus aviacijos saugumo mokymų modulius.

16. Teorijos egzamino metu skaičiuojamas bendras egzamino laikas, kuriam pasibaigus, teorijos egzaminas nutraukiamas ir skaičiuojami egzaminuojamo asmens teisingai atsakyti klausimai.

17. Teorijos egzamino metu nėra galimybės praleisti klausimo ir nepažymėjus atsakymo pereiti prie kito klausimo.

18. Teorijos egzamino laikymo metu ekrane visada matomas iki teorijos egzamino pabaigos likęs laikas, bendras teorijos egzamino klausimų skaičius ir klausimo, kurį ekrane mato egzaminuojamas asmuo, numeris.

19. Teorijos egzamino pradžioje kiekvienas egzaminuojamas asmuo kompiuterio naršyklės lange, kuriame atidaryta egzaminų laikymo programa, įrašo egzaminatoriaus jam suteiktą indentifikavimo kodą. Tada asmeniui ekrane pateikiama patvirtinti, ar teisingai įrašyti, jo asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data. Teorijos egzaminas pradedamas, kai asmuo patvirtina minėtą informaciją ir susipažįsta su ekrane pateiktomis teorijos egzamino laikymo sąlygomis ir taisyklėmis.

20. Jei asmuo yra užsiregistravęs laikyti daugiau nei vieną egzaminą, jie laikomi vienas po kito atsitiktiniu elektroninės egzaminavimo sistemos parinktu eiliškumu.

21. Atsakius į visus teorijos egzamino metu pateiktus klausimus arba pasibaigus laikui, asmeniui iš karto pateikiamas rezultatas. Baigęs laikyti teorijos egzaminą asmuo nėra supažindinamas su teorijos egzamino metu padarytomis klaidomis.

22. Teorijos egzamino metu egzaminuojamas asmuo privalo laikytis bendrųjų egzamino laikymo tvarkos reikalavimų, nurodytų Egzaminavimo tvarkos aprašo 10 punkte.

23. Jei asmuo nesilaiko Aprašo 22 punkte nurodytų reikalavimų, Agentūros darbuotojas nutraukia šio asmens teorijos egzaminą, surašo Egzaminavimo tvarkos apraše nustatytos formos Egzamino nutraukimo aktą  ir apie pažeidimus raštu informuoja asmenį atestuoti siuntusią įmonę. Tokiais atvejais, teorijos egzaminas laikomas neišlaikytu. Pakartotinai laikyti teorijos egzaminą tokiam asmeniui gali būti leista ne anksčiau kaip po 3 mėnesių skaičiuojant nuo teorijos egzamino nutraukimo datos.

24. Teorijos egzaminas yra išlaikytas, jeigu asmuo surenka 80 proc. galimos balų sumos. Egzamino rezultatas iš karto po egzamino pateikiamas egzaminuojamam asmeniui ir išsaugomas Agentūros elektroninėje egzaminavimo sistemoje.

25. Tuo atveju, jeigu surenkama mažiau kaip 80 proc. galimos balų sumos, reikalingas teorijos egzamino perlaikymas.

26. Teorijos egzaminą leidžiama perlaikyti tik pateikus įrodymą apie atliktą mokėjimą už atitinkamas Agentūros administracines paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai asmenį atestuoti siunčianti įmonė yra sudariusi susitarimą su Agentūra dėl atlyginimo už Agentūros pagal Aprašą teikiamas administracines paslaugas.

 

V SKYRIUS

VAIZDŲ ATPAŽINIMO EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

27. Vaizdų atpažinimo egzaminą laiko asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas naudoja rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemų įranga.

28. Vaizdų atpažinimo egzamino metu asmens žinios vertinamos naudojant Agentūros kompiuterinę vaizdų atpažinimo programą.

29. Priklausomai nuo asmens vykdomų aviacijos saugumo funkcijų, galimi šie vaizdų atpažinimo egzaminai:

29.1. daiktų, draudžiamų gabenti rankiniame keleivių bagaže, vaizdų atpažinimo testas;

29.2. daiktų, draudžiamų gabenti krovinių skyriuje vežamame bagaže, vaizdų atpažinimo testas;

29.3. daiktų, draudžiamų gabenti krovinyje ir pašto siuntoje, vaizdų atpažinimo testas;

29.4. daiktų, draudžiamų gabenti atsargose, vaizdų atpažinimo testas.

30. Vaizdų atpažinimo egzamino metu asmeniui pateikiama ne mažiau kaip 100 vaizdų per valandą.

31. Vaizdų atpažinimo egzaminas yra išlaikytas, jeigu asmuo teisingai atpažįsta ne mažiau kaip 80 proc. pateiktų vaizdų.

32. Asmeniui, pabaigusiam vaizdų atpažinimo egzaminą, egzamino rezultatas pateikiamas iš karto po jo laikymo. Egzamino rezultatas pateikiamas Agentūros elektroninėje egzaminavimo. sistemoje. Baigęs laikyti vaizdų atpažinimo egzaminą asmuo nėra supažindinamas su teorijos egzamino metu padarytomis klaidomis.

 

VI SKYRIUS

PRAKTIKOS EGZAMINO LAIKYMO TVARKA IR VERTINIMAS

 

33. Praktikos egzaminas gali būti laikomas tik Aprašo IV skyriaus nustatyta tvarka išlaikius teorijos egzaminą. Tais atvejais, kai asmenys, kurie vykdydami jiems pavestas aviacijos saugumo funkcijas naudos rentgeno arba sprogmenų aptikimo sistemų įrangą, 34.8 papunktyje nurodytą praktikos egzaminą gali laikyti tik išlaikę teorijos ir vaizdų atpažinimo reikiamos kategorijos egzaminus. Tą pačią dieną tą patį praktikos egzaminą asmuo gali laikyti vieną kartą.

34. Priklausomai nuo kategorijos (-jų), kurias nori įgyti atestuojamas asmuo, praktikos egzaminai gali būti:

34.1. keleivių ir kitų nei keleiviai asmenų tikrinimas rankomis;

34.2. rankinio bagažo ir kitų nei keleiviai asmenų nešulių tikrinimas rankomis (toliau – rankinio bagažo ir nešulių tikrinimas);

34.3. krovinių skyriuje vežamo bagažo tikrinimas rankomis (toliau – registruoto bagažo tikrinimas);

34.4. krovinių ir pašto tikrinimas rankomis;

34.5. oro uosto atsargų tikrinimas rankomis;

34.6. orlaivio atsargų tikrinimas rankomis;

34.7. transporto priemonės tikrinimas;

34.8. praktinis rentgeno įrangos taikymas.

35. Keleivių ir kitų nei keleiviai asmenų tikrinimo egzamino metu vertinama, ar egzaminuojamas asmuo pasirenka tinkamus tikrinimo metodus, ar patikrinimu užtikrinama, kad būtų patikrintos visos vietos, nustatytos 2015 m. lapkričio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu C(2015) 8005, kuriuo nustatomos išsamios bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo priemonės, kuriose pateikiama Reglamento (EB) Nr. 300/2008 18 straipsnio a papunktyje nurodyta informacija, su visais pakeitimais, ir, kai taikoma, aptinkami  paslėpti  ir (ar) draudžiami daiktai.

36. Aprašo 34.2–34.6 papunkčiuose nurodytų egzaminų metu egzaminuojamam asmeniui pateikiama sukomplektuota rankinė, lagaminas, dėžutė arba kita talpa, siekiant įvertinti asmens gebėjimą patikrinti rankomis. Taip pat sukomplektuotoje rankinėje, lagamine, dėžutėje ar kitoje talpoje gali būti paslėpti ir draudžiami daiktai (peilis, sprogmens imitacija ar kt.). Šioje praktikos egzamino dalyje vertinama, ar asmuo pasirenka tinkamus tikrinimo metodus, geba aptikti paslėptus draudžiamus daiktus (kai taikoma) ir  (ar)  pateikto bagažo, krovinio arba atsargų pavyzdžio tikrinimą atlieka nuosekliai, Įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/1998 ir Įgyvendinimo sprendimo (ES) C(2015)8005 nustatyta tvarka ir sąlygomis.

37. Praktinio rentgeno įrangos taikymo egzamino metu asmeniui pateikiamas rentgeno įrangos valdymo skydelis arba jo atvaizdas ir egzaminuojamas asmuo turi paaiškinti skydelio funkcijų simbolines reikšmes. Praktikos egzamino metu vertinama, ar egzaminuojamas asmuo moka elgtis su šia įranga ir ar geba naudotis jos funkcijomis.

38. Transporto priemonės tikrinimo praktikos egzamino metu asmeniui pateikiamos transporto priemonės atitinkamos vietos, nurodytos Sprendimo (ES) Nr. C(2015)8005 priedo 1.4.1 punkte. Taip pat transporto priemonėje gali būti paslėpti ir (ar) draudžiami daiktai. Šioje praktikos egzamino dalyje vertinama, ar asmuo geba aptikti paslėptus ir (ar) draudžiamus daiktus (kai taikoma), ar patikrina visas transporto priemonės vietas, kurias jam nurodyta patikrinti, ar patikrinimas atliekamas pagal metodus, tinkamus aptikti tose vietose paslėptus ir (ar) draudžiamus daiktus.

39. Praktikos egzamino rezultatas vertinamas 10 balų skalėje. Praktikos egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu jo rezultatas yra ne mažiau kaip 8 balai.

40. Praktikos egzamino pradžioje egzaminuojamas asmuo turi 10 balų. Egzamino metu už kiekvieną nepatikrintą arba netinkamai patikrintą vietą, netinkamai parinktą tikrinimo metodą bei už nesugebėjimą naudotis tam tikra įrangos funkcija atimama po vieną balą. Neradus paslėpto ir (ar) draudžiamo daikto taip pat atimamas 1 balas. Tais atvejais, kai draudžiamas daiktas randamas, tačiau nėra identifikuojamas kaip draudžiamas, laikoma, kad egzaminas neišlaikytas.

41. Su praktikos egzamino rezultatais asmuo supažindinamas iš karto po egzamino. Praktikos egzamino rezultatas pateikiamas Agentūros elektroninėje egzaminavimo sistemoje.

 

VII SKYRIUS

AVIACIJOS SAUGUMO INSTRUKTORIAUS IR NUOTOLINIUS MOKYMUS VYDANČIO ŪKIO SUBJEKTO MOKYMO MEDŽIAGOS VERTINIMAS

 

42. Aviacijos saugumo instruktoriaus ir nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto rengiama aviacijos saugumo mokymo medžiaga (toliau – mokymo medžiaga) teikiama Agentūrai įvertinti tiesiogiai, paštu, per kurjerius arba elektroninių ryšių priemonėmis ir vertinama NCASMP nustatyta tvarka ir terminais.

43. Agentūrai aviacijos saugumo instruktoriaus teikiamą mokymo medžiagą sudaro:

43.1.  mokymo gairės, parengtos pagal Aprašo priedą;

43.2.  dalomoji medžiaga (gali būti elektroniniu formatu);

43.3.  skaidrės ir kita vaizdinė medžiaga;

43.4.  dėstomosios dalies aprašas.

44. Kiekvienam mokymo moduliui turi būti parengta atskira Aprašo 43 punkte nurodyta medžiaga.

45. Dalomoji medžiaga turi būti parengta pagal atitinkamą modulio temą, joje turi būti nurodyta parengimo (jei informacija buvo keičiama, – paskutinio atnaujinimo) data. Dalomojoje medžiagoje gali būti perteikiamos tam tikros procedūros, veiksmai, daiktų, objektų ar kitokie pavyzdžiai, reikalingi išsamiau atskleisti dėstomą temą.

46. Skaidrėse turi būti nurodyta parengimo (jei informacija buvo keičiama – paskutinio atnaujinimo) data. Jose perteikiamos pagrindinės tezės ir pagrindiniai mokymo aspektai bei svarbi vaizdinė medžiaga. Skaidrėse taip pat gali būti demonstruojami dokumentų ir daiktų pavyzdžiai (pavyzdžiui, oro uosto planas, leidimų ir draudžiamų daiktų pavyzdžiai ar kt.).

47. Kiekvienas dėstomosios dalies aprašas turi būti parengtas pagal atitinkamą modulio temą. Taip pat turi būti nurodyta parengimo (jei informacija buvo keičiama – paskutinio atnaujinimo) data. Dėstomojoje dalyje turi būti perteikiama esmė, aprašyta, ką kalbės instruktorius rodydamas kiekvieną skaidrę ir aprašytos teisės aktų nuostatos, išsamiai paaiškinant, kaip jos turi būti įgyvendinamos.

48. Aprašo 43.2–43.4 papunkčiuose nurodyta informacija pridedama prie mokymo gairių.

49. Tais atvejais, kai mokymo medžiaga (įskaitant ir nuotolinio mokymo) atnaujinama, prie jos turi būti pridedamas mokymo medžiagos atnaujinimo lapas, kuriame nurodoma: modulio pavadinimas, temų, kurios atnaujinamos, pavadinimai, su tomis temomis susijusi dalomoji medžiaga, skaidrių ir dėstomųjų dalių informacijos atnaujinimo data. 

50. Aviacijos saugumo instruktoriaus arba nuotolinį mokymą vykdančio ūkio subjekto parengta mokymo medžiaga vertinama gavus nustatyto dydžio atlygį už atitinkamą Agentūros administracinę paslaugą.  

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

51. Agentūra turi teisę prašyti aviacijos saugumo instruktoriaus ir nuotolinius mokymus vykdančio ūkio subjekto statusą turinčių asmenų pateikti aviacijos saugumo mokymus įrodančius duomenis, stebėti vykdomus aviacijos saugumo mokymus ir egzaminus, vertinti mokymo medžiagos atitiktį taikytiniems reikalavimams.

52. Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo apskaita vykdoma Agentūros elektroninėje registravimosi į egzaminus sistemoje.

53. Agentūros pagal Aprašo nuostatas priimti sprendimai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

_________________

 

 

 

 


 

part_0658cdfcf1e6406793ad96180f2116c7_end

part_f561d228fa5b4e628bd75cc95d6d431a_end

Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių ir nuotolinius mokymus vykdančių ūkio subjektų vykdomų aviacijos saugumo mokymų ir egzaminų tvarkos aprašo

priedas

 

(Aviacijos saugumo instruktoriaus mokymo gairių forma)

 

Aviacijos saugumo instruktoriaus mokymo gairės

 

 

Parengimo data:

 

Aviacijos saugumo instruktorius_______________________________________________

(Vardas, Pavardė)

Modulio Nr. , pavadinimas (pagal NCASMP 1 priedą):

 

 

Modulio trukmė:

 

Modulio dėstymo uždaviniai, ką klausytojas išmoks išklausęs šį mokymo modulį:

1.

2.

3.

...

 

Trukmė (min.)

Pagrindinės modulio temos

...

...

...

...

...

...

...

...

 

____________________