Projektas

                                                                             

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

NUTARIMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO 2021 M. SĄMATOS PATVIRTINIMO

 

2021 m.             d. Nr.

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Nacionalinio klimato kaitos komiteto 2021 m. vasario 25 d. posėdžio protokolą Nr. D4-27 ir Lietuvos Respublikos Seimo aplinkos apsaugos komiteto 2021 m.  vasario 24 d. posėdžio protokolą 107-P-07, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                             

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2021 m.        d. nutarimu Nr.

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO

2021 M. SĄMATA

 

LĖŠŲ PASKIRTIS

Suma, mln. Eur

I.

2021 M. PROGRAMOS LĖŠŲ PANAUDOJIMO SRITYS

1.

Priemonės, kurias įgyvendinus pasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

157,8

1.1.

energijos vartojimo efektyvumo didinimas: pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

28,8

1.1.1.

gyvenamųjų  namų atnaujinimas (modernizavimas)

21,3

1.1.2.

juridinių asmenų pastatų atnaujinimas (modernizavimas)

7,5

1.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo skatinimas, aplinkai palankių technologijų diegimas

129

1.2.1.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas juridinių asmenų poreikiams

27

1.2.2.

atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas individuliuose namuose ir (ar) daugiabučiuose

10

1.2.3.

mažiau taršaus transporto panaudojimo fiziniams asmenims skatinimas

15

1.2.4.

mažiau taršaus transporto įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas

42

1.2.5.

taršių technologijų keitimas į aplinkai palankias technologijas juridiniams asmenims

35

2.

Kitos priemonės, kurias įgyvendinant nepasiekiamas kiekybiškai apskaičiuojamas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

3,8

2.1.

nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos formavimo ir įgyvendinimo, tarp jų visuomenės informavimo ir švietimo, priemonės, klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu, programos administravimo lėšos ir kitos priemonės

3,8

 

IŠ VISO:

161,6

II.

2021 M. PROGRAMOS BIUDŽETAS

1.

Planuojamos programos pajamos

161,6

2.

Planuojamos išmokėti lėšos projektams pagal 2017 – 2020 m. gautas paraiškas ir (ar) skirtą finansavimą

108,3

 

IŠ VISO:

269,9

 

_______________________________