Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2011 M. BALANDŽIO 13 D. ĮSAKYMO NR. 3-223 „DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO KELIŲ TRANSPORTU TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. _______ __ d. Nr. ___

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymą Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18 straipsnio 1 dalimi,

tvirtinu Keleivių ir bagažo vežimo taisykles (pridedama).“

 

 

 

 

Susisiekimo ministras

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. ___________ d. įsakymu Nr. __________

 

KELEIVIŲ IR BAGAŽO VEŽIMO TAISYKLĖS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės (toliau – šios taisyklės) nustato keleivių vežimo keleivinėmis kelių transporto priemonėmis (toliau – transporto priemonė) reguliariais, specialiais bei užsakomaisiais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio), tolimojo susisiekimo maršrutais, taip pat bagažo ir smulkių siuntų vežimo transporto priemonėmis organizavimo ir šių vežimų vykdymo tvarką, keleiviams aptarnauti skirtų stotelių miestuose, gyvenvietėse ir keliuose įrengimą ir priežiūrą, bilietų rekvizitus, jų pardavimo ir grąžinimo tvarką.

2. Šios taisyklės yra privalomos savivaldybėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Savivaldybių institucijos, vadovaudamosi šiomis taisyklėmis, gali patvirtinti detalesnes keleivių ir bagažo vežimo vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais taisykles.

4. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse (toliau – Kodeksas) ir Lietuvos Respublikos turizmo įstatyme.

 

II SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKIPAŽO DOKUMENTAI

 

5. Reguliarių reisų metu ekipažas privalo turėti:

5.1. leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu (išskyrus tolimojo susisiekimo maršrutuose);

5.2. savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos, išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais, arba Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija), išduodančios vežėjams leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais (toliau kartu – kompetentinga įstaiga), patvirtintą eismo tvarkaraštį (patvirtinimas gali būti atliktas ir saugiu elektroniniu parašu);

5.3. Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją, jei vežėjas veiklą vykdo turėdamas Bendrijos licenciją vežti keleivius, suteikiančią teisę vežti keleivius autobusais tarptautiniais maršrutais ir Lietuvos Respublikos teritorijoje, arba Lietuvos Respublikoje išduota licenciją verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais, suteikiančią teisę vežti keleivius Lietuvos Respublikos teritorijoje;

5.4. kasos aparatą (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia) ir keleivių bilietus (toliau – bilietas);

5.5. keleivių bilietų kainoraštį (išskyrus vietinio (miesto) susisiekimo maršrutuose);

5.6. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

5.7. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

6. Reguliarių reisų metu transporto priemonė privalo atvykti į autobusų stotis ir stoteles, numatytas eismo tvarkaraštyje jame nustatytu laiku. Vežėjas, vežantis keleivius reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršrutais, susisiekimo ministro patvirtintų Autobusų stočių veiklos nuostatų nustatyta tvarka turi sudaryti su šių autobusų stočių savininkais (valdytojais) sutartis dėl informacijos apie reisų įrašymą į autobusų stočių ir stotelių tvarkaraščius, dėl bilietų pardavimo.

7. Savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos reguliaraus reiso vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutuose gali numatyti stoteles pagal pareikalavimą. Sustojimo stotelėse pagal pareikalavimą tvarką nustato savivaldybių institucijos.

8. Apie reguliaraus eismo nutraukimą ir pakeitimus keleiviams turi būti pranešama visose maršruto autobusų stotyse ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas, o stotelėse informacija atnaujinama iš vakaro.

9. Keleivių vežimo užsakomuoju reisu sutartis sudaroma raštu, joje turi būti nurodyta:

9.1. sutarties sudarymo data, vieta ir numeris;

9.2. keleivių grupės vežimo tikslas ir maršrutas, nurodant pradinio, svarbiausių tarpinių ir galinio punktų vietovių pavadinimus (vežimo sutartyje ir maršrute turi būti nurodyta transporto priemonės važiavimo be keleivių maršruto dalis);

9.3. keleivių grupės paėmimo ir išleidimo vietų adresai ir laikas;

9.4. vežimui naudojamos transporto priemonės markė, modelis;

9.5. mokestis už vežimo paslaugas ir atsiskaitymo tvarka;

9.6. vežėjo ir užsakovo susitarimu – kitos sutarties sąlygos.

10. Užsakomojo reiso metu ekipažas privalo turėti:

10.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją; 

10.2. keleivių vežimo sutartį, sudarytą tarp vežimo paslaugos užsakovo ir vežėjo, o tais atvejais, kai keleivių vežimo sutartis sudaryta telekomunikacijų galiniais įrenginiais, – duomenis apie susitarimą dėl keleivių vežimo už atlygį sąlygų;

10.3. keleivių vežimo lapą, kai jis yra būtinas;

10.4. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos išduoto pažymėjimo, patvirtinančio, kad kelionės organizatorius atitinka nustatytus reikalavimus, ir suteikiančio teisę teikti kelionių organizavimo paslaugas, kopiją, patvirtintą įmonės vadovo parašu (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

10.5. įmonės vadovo parašu patvirtintos teikiamos turizmo paslaugos aprašymo kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

10.6. įmonės vadovo parašu patvirtinto dokumento, nustatančio teikiamos turizmo paslaugos kainą, kopiją (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

10.7. dokumentus arba įmonės vadovo parašu patvirtintas jų kopijas, patvirtinančius, kad yra sumokėta už teikiamą turizmo paslaugą (kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą);

10.8. ekipažo narių darbo ir poilsio laiko apskaitos dokumentus;

10.9. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

11. Kai vežėjas teikia savo organizuotą turizmo paslaugą ir užsakomuoju reisu veža keleivius turizmo tikslais, keleivių vežimo sutartį patvirtina turizmo paslaugos apmokėjimą įrodantis dokumentas.

12. Specialius reisus organizuoja specialią keleivių grupę formuojantys asmenys pagal rašytinę sutartį su vežėju, kurioje turi būti nurodytos šių taisyklių 9 punkte nustatytos sąlygos, taip pat apibrėžta speciali keleivių grupė. Vežti kitus asmenis, nepriklausančius specialiai keleivių grupei, draudžiama.

13. Specialaus reiso metu ekipažas privalo turėti:

13.1. Lietuvos Respublikoje išduotos licencijos kopiją arba Lietuvos Respublikoje išduotos Bendrijos licencijos kopiją;

13.2. specialios keleivių grupės vežimo sutartį;

13.3. vežėjo ir vežimo paslaugos užsakovo suderintą eismo tvarkaraštį;

13.4. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;

13.5. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

14. Kai asmuo vykdo vežimus savo sąskaita, t. y. savo transporto priemonėmis, vairuojamomis to asmens arba jo darbuotojo, vežančiomis savo darbuotojus, svečius ar kitus su asmeniu susijusius asmenis, ekipažas privalo turėti:

14.1. darbo santykius patvirtinantį dokumentą;

14.2. ekipažo narių darbo ir poilsio režimo apskaitos dokumentus;

14.3. asmens (juridinio asmens vadovo) arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintą laisvos formos dokumentą, patvirtinantį, kad vežami savo darbuotojai, svečiai ar kiti su asmeniu susiję asmenys;

14.4. kitus teisės aktais nustatytus dokumentus.

 

III SKYRIUS

AUTOBUSŲ STOTELĖS

 

15. Stotelių vietas reguliaraus susisiekimo maršrutuose nustato kompetentinga įstaiga, suderinusi su kelio (gatvės) savininku (valdytoju). Stoteles savo lėšomis įrengia ir nustatyto pavyzdžio kelio ženklus pastato kelių (gatvių) savininkai (valdytojai). Informaciją vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse skelbia ir atnaujina autobusų stočių savininkai (valdytojai), o su tuo susijusias išlaidas jiems apmoka šiais maršrutais keleivius vežantys vežėjai pagal su jais Autobusų stočių veiklos nuostatuose nustatyta tvarka sudarytas sutartis. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų stotelėse informacija pateikiama ir atnaujinama savivaldybių institucijų arba jų įgaliotų įstaigų nustatyta tvarka.

16. Stotelės įrengiamos vadovaujantis kelių techniniu reglamentu KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“, ir statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“. Kelio ženklai „Stotelė“ statomi pagal Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“, ir susisiekimo ministro patvirtintų Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių reikalavimus, ant ženklo nurodomas stotelės pavadinimas.

 

IV SKYRIUS

BILIETAI, BAGAŽO KVITAI, JŲ PARDAVIMAS IR GRĄŽINIMAS

 

17. Reguliarių reisų metu vežėjai privalo taikyti nustatytus tarifus, o ekipažas – parduoti bilietus ir bagažo kvitus. Vieno reiso metu visiems keleiviams taikomas vienodo dydžio tarifas už tą patį nuvažiuotą atstumą, o Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme (toliau – Transporto lengvatų įstatymas) nustatytos nuolaidos taikomos nuo visos bilieto kainos ar nuo bilieto kainos, gautos pritaikius kitas nuolaidas.

18. Draudžiama parduoti du bilietus ar daugiau su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida vietoj vieno bilieto, kasos aparatu išspausdinti bilietus su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida nesant keleivių arba išspausdinti viename biliete dviejų ar daugiau bilietų su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida duomenis.

19. Dokumentai, suteikiantys teisę važiuoti ir vežti bagažą reguliaraus susisiekimo maršrutu, yra bilietai ir bagažo kvitai. Keleivis privalo saugoti bilietą (bagažo kvitą) iki kelionės pabaigos ir jį pateikti ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas (bagažo kvitas) ar naudojamasi Transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų elektroninių keleivinio transporto bilietų (bagažo kvitų) identifikavimo priemones nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

20. Ekipažas bilietų kontrolės lape turi registruoti transporto priemonėse parduodamus bilietus (bagažo kvitus).

21. Vienkartiniuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose (bagažo kvituose), parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), išvykimo data, išvykimo laikas, bilieto (bagažo kvito) kaina, Transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, sėdima vieta (išskyrus bagažo kvitus) ir išvykimo aikštelės numeris. Terminuotuose vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose, parduodamuose autobusų stočių kasose, turi būti nurodyta: vežėjo pavadinimas, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), bilieto (bagažo kvito) kaina, bilieto galiojimo terminas, o terminuotuose vardiniuose vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietuose – ir Transporto lengvatų įstatyme arba savivaldybių nustatytos nuolaidos dydis procentais. Transporto priemonėse vežėjai privalo naudoti kasos aparatus (išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus, kai kasos aparatų naudoti nereikia), numatytus Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kuriais bilietuose (bagažo kvituose) būtų spausdinama: vežėjo pavadinimas, bilieto (bagažo kvito) pardavimo data, laikas ir kaina, išvykimo ir paskirties autobusų stotys (stotelės), Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma, taip pat turi būti spausdinama maršrute parduotų bilietų (bagažo vežimo) ataskaita, kuri saugoma su bilietų kontrolės lapu.

22. Parduodant vienkartinius elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo (bagažo vežimo) kaina ir Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais, kai ji yra taikoma. Parduodant terminuotus elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas. Parduodant terminuotus (vardinius) elektroninius keleivinio transporto bilietus važiuoti vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi šie duomenys: vežėjo arba savivaldybės pavadinimas, važiavimo kaina, bilieto galiojimo terminas, Transporto lengvatų įstatyme nustatytos nuolaidos dydis procentais.

23. Parduodant elektroninius keleivinio transporto bilietus (bagažo kvitus) važiuoti ir (ar) vežti bagažą vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais, skaitmeninėje duomenų bazėje turi būti saugomi duomenys, kurie, vadovaujantis šių taisyklių 21 punktu, turi būti nurodyti autobusų stočių kasose parduodamuose bilietuose (bagažo kvituose).

24. Vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietas (bagažo kvitas) galioja tik tą dieną ir tam reisui, į kurį jis parduotas. Vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietų (bagažo kvitų) galiojimą nustato savivaldybių institucijos arba jų įgaliotos įstaigos.

25. Į tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutų tos pačios dienos visus reisus bilietai (bagažo kvitai) parduodami autobusų stočių kasose ir kitose pardavimo vietose nuo jų atidarymo momento, o pardavimas nutraukiamas likus 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko. Bilietai keleiviams parduodami neribojant jų skaičiaus, tačiau neviršijant transporto priemonės techninėje charakteristikoje numatytų talpos normų. Iš anksto vienam keleiviui galima parduoti tik vieną bagažo kvitą. Bagažo kvitai vežti antrą arba didesnį negu 52 punkte nurodyti matmenys bagažo vienetą parduodami tik transporto priemonėse, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

26. Ekipažas bilietus (bagažo kvitus) keleiviams privalo parduoti iš karto, jiems įlipus į transporto priemonę. Draudžiama išvažiuoti iš autobusų stočių ir stotelių teritorijų nebaigus parduoti bilietų (bagažo kvitų) visiems transporto priemonėje esantiems keleiviams ir nustatyta tvarka neužpildžius kelionės dokumentų. Jeigu ekipažams neužtenka laiko parduoti bilietus (bagažo kvitus) visiems į transporto priemonę įlipusiems keleiviams, vežėjas gali kreiptis į leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią įstaigą dėl eismo tvarkaraščio koregavimo.

27. Keleivis, atsisakęs įsigyti bilietą (bagažo kvitą), išlaipinamas iš transporto priemonės.

28. Keleivis turi teisę prieš transporto priemonės išvykimą grąžinti vietinio (priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ir bagažo kvitą (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti visus už juos sumokėtus pinigus šiais atvejais:

28.1. kai reisas nutraukiamas arba transporto priemonė vėluoja išvykti daugiau nei 15 minučių, jeigu 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 181/2011 dėl miesto ir tolimojo susisiekimo autobusų transporto keleivių teisių, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 181/2011), nenumato kitaip;

28.2. kai keleivis negauna biliete nurodytos arba kitos sėdimos vietos.

29. Kai keleivis grąžina vienkartinius bilietus ir (ar) bagažo kvitus (atsisako elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito), pirktus į vietinio (priemiestinio) ar tolimojo susisiekimo maršruto reisą, jam grąžinama:

29.1. kreipiantis ne vėliau kaip prieš dvi valandas iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – visa bilieto (bagažo kvito) kaina, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip;

29.2. kreipiantis likus mažiau kaip dviem valandoms, bet ne mažiau kaip 10 minučių iki išvykimo pagal eismo tvarkaraštį laiko – ne mažiau kaip 85 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos, išskyrus atvejus, kai įsigyjant elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) buvo susitarta kitaip.

30. Kai keleivis grąžina terminuotą ar terminuotą vardinį vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą ar terminuotą tolimojo reguliaraus susisiekimo maršruto bilietą (atsisako terminuoto ar terminuoto vardinio elektroninio keleivinio transporto bilieto) nepasibaigus jo galiojimo terminui, keleiviui grąžintina pinigų suma apskaičiuojama pagal šią formulę:

 

S = (K : T x L) x 0,75,

kur:

S – grąžintina pinigų suma;

K – bilieto įsigijimo kaina;

T – bilieto galiojimo terminas (skaičiuojamas dienomis);

L – nepanaudota bilieto termino dalis (skaičiuojama dienomis).

 

31. Autobusui, važiuojančiam vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, išvykus į reisą, pinigai už nepanaudotus bilietus (bagažo kvitus) negrąžinami, išskyrus ligos ar nelaimingų atsitikimų atvejus, jei keleivis vežėjui pateikia tai patvirtinančius dokumentus ir nepanaudotą (neaktyvuotą) bilietą (bagažo kvitą). Tokiu atveju keleiviui grąžinama ne mažiau kaip 75 procentai bilieto (bagažo kvito) kainos.

32. Kai dėl neišvažiuojamo kelio, sunkių meteorologinių sąlygų, transporto priemonės gedimo arba kitų priežasčių negalima keleivio, važiuojančio vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu, arba bagažo nuvežti į paskirties autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinama sumokėta pinigų suma už važiavimą ir bagažo vežimą nuo kelionės nutraukimo vietos iki paskirties autobusų stoties (stotelės), taip pat už jau įvykusią kelionės dalį, jei pagal keleivio pradinį kelionės planą kelionė nebetenka prasmės. Jei transporto priemonė ir keleivis dėl minėtų priežasčių grįžta į išvykimo autobusų stotį (stotelę), keleiviui grąžinami visi pinigai už važiavimą ir bagažo vežimą.

33. Galiojančius nepanaudotus (neaktyvuotus) vienkartinius ir terminuotus vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutų bilietus ir bagažo kvitus keleivis gali grąžinti (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) per savivaldybių institucijos nustatytą bilietų ar bagažo kvitų grąžinimo terminą, bet ne vėliau kaip iki jų galiojimo pradžios.

34. Šių taisyklių 28–32 punktuose ir 45.1 papunktyje numatytais atvejais (išskyrus kompensaciją) pinigai keleiviui grąžinami bilieto (bagažo kvito) pardavimo vietoje arba pinigus grąžina vežėjas. Šių taisyklių 33 punkte numatytu atveju pinigus privalo grąžinti savivaldybė arba jos įgaliota institucija arba vežėjas. Pinigai grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo ir bilieto (bagažo kvito) pateikimo arba elektroninio bilieto atsisakymo dienos. Už bilietus ir bagažo kvitus sumokėtos sumos keleiviams grąžinamos pinigais, išskyrus atvejus, kai keleivis sutinka, kad sumokėta suma būtų atlyginta kitu būdu.

 

V SKYRIUS

KELEIVIŲ VEŽIMAS

 

35. Keleiviai įlaipinami ir išlaipinami autobusų stotyse ir stotelėse, numatytose eismo tvarkaraščiuose. Sustoti šiose autobusų stotyse ir stotelėse yra būtina. Galinėse ir tarpinėse autobusų stotyse keleiviai išlaipinami atvykimo aikštelėje.

36. Įlipti į transporto priemonę pirmumo teisę turi bilietus įsigiję keleiviai, neįgalieji, keleiviai su mažamečiais vaikais, nėščios moterys, senyvo amžiaus keleiviai.

37. Keleiviai, turintys terminuotus ar terminuotus vardinius bilietus, skirtus važiuoti vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais savivaldybės rajono teritorijoje, gali važiuoti to paties vežėjo tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais šios savivaldybės rajono teritorijoje, jeigu biliete nurodytos stotelės sutampa su maršruto stotelėmis ir kai transporto priemonėje yra laisvų vietų. Jie įlaipinami įleidus keleivius, vykstančius tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutais.

38. Draudžiama vežti keleivius be bilieto ar įsigijusius bilietus su Transporto lengvatų įstatyme nustatyta nuolaida, tačiau nepateikusius reikiamų dokumentų, patvirtinančių jų teisę į transporto lengvatas.

39. Tolimojo susisiekimo autobusais draudžiama vežti vaikus iki 7 metų, jei jų nelydi vyresni asmenys.

40. Neįgalieji su neįgaliųjų vežimėliais turi būti vežami keleivinėmis kelių transporto priemonėmis, išskyrus atvejį, kai neįgaliojo vežimėlis netelpa į transporto priemonės saloną ar bagažinę. Neįgaliojo vežimėlio vežimas neapmokestinamas.

41. Aklasis turi teisę važiuoti keleivinėmis kelių transporto priemonėmis su šunimi vedliu tik turėdamas dokumentus, kuriuose nurodoma šuns sveikatos būklė ir skiepų žymos. Šuo vedlys vežamas nemokamai ir neturi užimti sėdimos vietos. Tokiu atveju šių taisyklių 70 punkte numatytas reikalavimas vežti gyvūnus taroje netaikomas.

 

VI SKYRIUS

EKIPAŽO TEISĖS IR PAREIGOS

 

42. Ekipažas turi vadovautis  Kodekso 22 straipsnyje nustatytomis teisėmis. Taip pat ekipažas turi teisę laikinai nutraukti reguliarų reisą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms arba stichinių nelaimių metu, apie tai pranešęs vežėjui ir eismo tvarkaraštyje numatytoms autobusų stotims bei leidimą vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusiai įstaigai.

43. Ekipažas turi vadovautis Kodekso 22 straipsnyje nustatytomis pareigomis. Taip pat ekipažas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina bent vienam keleiviui, ir pan.).

44. Ekipažo nariams, vežantiems keleivius, transporto priemonėje draudžiama rūkyti, garsiai klausyti radijo imtuvo, magnetofono ar kitaip trikdyti keleivių rimtį.

 

VII SKYRIUS

KELEIVIO TEISĖS IR PAREIGOS

 

45. Keleivio teisės nurodytos Kodekso 21 straipsnyje. Taip pat keleivis turi teisę:

45.1. gauti atitinkamą kompensaciją, kai biliete nurodyta transporto priemonė dėl kokių nors priežasčių negali važiuoti ir vežėjas nepateikia kitos transporto priemonės. Kompensaciją vežėjas privalo sumokėti per vieną mėnesį nuo prašymo dėl kompensacijos pateikimo dienos;

45.2. grąžinti bilietą (bagažo kvitą) (atsisakyti elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) ir gauti už jį (juos) sumokėtus pinigus ar jų dalį šių taisyklių 28–32 punktuose nurodytais atvejais.

46. Keleivio pareigos nurodytos Kodekso 21 straipsnyje. Taip pat keleivis privalo:

46.1. įsigyti bilietą (bagažo kvitą);

46.2. pateikti bilietą ir bagažo kvitą ekipažui ar kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant, išskyrus atvejus, kai buvo įgytas elektroninis keleivinio transporto bilietas ar naudojamasi Transporto lengvatų įstatymo suteikta teise važiuoti nemokamai;

46.3. pasirūpinti savo saugumu: jei yra laisvų sėdimų vietų – atsisėsti ir užsisegti saugos diržą, jeigu jis yra įrengtas, o stovint – laikytis už turėklų;

46.4. kelionės metu turėti ir pateikti kontrolę vykdančiam pareigūnui reikalaujant elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę ir (ar) dokumentus, patvirtinančius:

46.4.1. asmens tapatybę (įgijus elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (priemiestinio) ar tolimojo reguliaraus susisiekimo maršrutu);

46.4.2. teisę į transporto lengvatas (reguliarių reisų metu);

46.4.3. priklausymą specialiai keleivių grupei (specialių reisų metu) – asmens tapatybę ir priklausymą darbovietei, mokymosi įstaigai ir pan.;

46.4.4. turizmo paslaugos apmokėjimą – vykstant turizmo tikslais (užsakomųjų reisų metu);

46.4.5. savivaldybės institucijos arba jos įgaliotos įstaigos nustatytą elektroninio keleivinio transporto bilieto (bagažo kvito) identifikavimo priemonę (įgijus elektroninį keleivinio transporto bilietą (bagažo kvitą) važiuoti (vežti bagažą) vietinio (miesto) reguliaraus susisiekimo maršrutu).

 

VIII SKYRIUS

LENGVATOS KELEIVIAMS

 

47. Transporto lengvatų įstatyme nustatytų kategorijų asmenys naudojasi važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) ir tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėmis lengvatomis. Teisę įsigyti bilietą su atitinkamo dydžio nuolaida turi asmenys, pateikę tokią teisę liudijančius dokumentus. Keleiviai gali naudotis ir savivaldybių institucijų nustatytomis važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais lengvatomis.

48. Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims ir senyvo amžiaus asmenims skiriamos 6 vietos, kurios žymimos užrašu „Keleiviams su vaikais ir neįgaliesiems“ arba atitinkamu simboliu. Kiti keleiviai, atsisėdę į šias vietas, privalo jas užleisti nurodytiems asmenims.

49. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonėse keleiviams su bilietais, kuriuose nenurodytos sėdimos vietos, ekipažas turi pasiūlyti jiems užleisti savo vietas neįgaliesiems, keleiviams su mažamečiais vaikais, nėščioms moterims, senyvo amžiaus asmenims.

50. Tolimojo reguliaraus susisiekimo transporto priemonės vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę ir išleisti bet kurio tipo stotelėje neįgaliuosius, keleivius su mažamečiais vaikais, nėščias moteris ir senyvo amžiaus asmenis jiems prašant.

 

IX SKYRIUS

BAGAŽO, SMULKIŲ SIUNTŲ VEŽIMAS

 

51. Transporto priemonės salone kiekvienas keleivis turi teisę nemokamai vežtis vieną rankinio bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 60 x 40 x 20 cm arba kurio bendra matmenų suma ne didesnė kaip 120 cm, vienetą, o svoris negali viršyti 10 kg. Mokiniai ir studentai turi teisę nemokamai vežtis ir didesnį, nei šiame punkte nustatyta, vieną rankinio bagažo, būtino jų mokslams ar studijoms, vienetą.

52. Transporto priemonės bagažinėje už mokestį galima vežti vieną bagažo, kurio matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba kurio bendra dydžių suma ne didesnė kaip 180 cm, vienetą, o svoris negali viršyti 15 kg. Antrą arba didesnį negu šie matmenys bagažo vienetą keleivis gali vežti tik tada, jei, baigus keleivių įsodinimą, bagažinėje lieka laisvų vietų.

53. Bagažą į transporto priemonės bagažinę priima ir paskirties punkte išduoda ekipažas.

54. Mokestis už kiekvieno bagažo vieneto vežimą imamas parduodant bagažo kvitą

55. Priimamas vežti ar saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas, išskyrus tą, kurio pakuoti nereikia.

56. Transporto priemonėmis draudžiama vežti lengvai užsidegančias, sprogstamąsias, dvokiančias, gailias medžiagas, smailius, pjaunančius daiktus, ginklus, daiktus, kurie gali sutepti transporto priemonės apmušalus arba keleivių drabužius, griozdišką bagažą, trukdantį praeiti, o vietinio (priemiestinio) ir tolimojo susisiekimo maršrutais – gyvūnus be taros. Gyvūnų vežimo tvarką vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais nustato savivaldybių institucijos.

57. Priimama vežti transporto priemonės bagažinėje smulki siunta, kurios matmenys ne didesni kaip 100 x 50 x 30 cm arba jeigu bendra matmenų suma ne didesnė kaip 180 cm, o svoris negali viršyti 15 kg. Vežėjas gali nepriimti vežti didesnės, negu nustatyta, smulkios siuntos.

 

X SKYRIUS

RASTI DAIKTAI

 

58. Vietinio (miesto) susisiekimo maršrutų transporto priemonėse rasti daiktai atiduodami į vežėjo nustatytą vietą.

59. Ekipažas, radęs arba keleiviui jam pateikus paliktus daiktus, surašo aktą smulkiai juos aprašydamas, nurodo radimo aplinkybes. Aktas perduodamas kartu su rastais daiktais. Rasti dokumentai, ginklai, šaudmenys tuoj pat perduodami policijai.

60. Daiktai saugomi 6 mėnesius, greitai gendantis turtas – iki 24 valandų, o po to realizuojami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Daiktai grąžinami savininkui, bet prieš tai jis turi atlyginti daikto išlaikymo ir kitas su radiniu susijusias išlaidas.

 

XI SKYRIUS

VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

 

62. Vežėjai, ekipažai ir keleiviai privalo vykdyti teisėtus valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę vykdančių pareigūnų (toliau – pareigūnai) reikalavimus.

63. Valstybinę kelių transporto priežiūros ar kelių transporto kontrolės teisę turinčių pareigūnų stabdomas vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, pranešti keleiviams apie būsimą kontrolę ir būtinumą pateikti bilietus ar kitus atitinkamus dokumentus, pateikti reikalaujamus ekipažo dokumentus ir vykdyti kitus teisėtus pareigūnų reikalavimus. Ekipažui ir keleiviams draudžiama trukdyti atlikti valstybinę kelių transporto priežiūrą ir kelių transporto kontrolę arba jos vengti.“

64. Pareigūnai tikrina:

64.1. kaip vežėjai, ekipažai ir keleiviai laikosi šių taisyklių;

64.2. kaip vežėjai ir ekipažai laikosi nustatytų maršrutų ir eismo tvarkaraščių;

64.3. ar ekipažai ir stotys teisingai išduoda ir įformina bilietus (bagažo kvitus), kelionės dokumentus.

65. Nustatę šių taisyklių reikalavimų pažeidimą, kontrolę vykdantys pareigūnai surašo administracinio nusižengimo protokolą, jeigu už tai numatyta administracinė atsakomybė.

66. Kontrolę vykdantys pareigūnai turi teisę pristatyti į policijos įstaigą be bilietų (bagažo kvitų) važiavusius keleivius, kurie atsisako juos įsigyti ir (arba) neturi jų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, reikalingų administracinio nusižengimo protokolui surašyti.

67. Kontrolę vykdantys pareigūnai, kontrolės metu nustatę netinkamo keleivių aptarnavimo, taip pat netinkamo informacijos keleiviams apie vežėjo rekvizitus pateikimo arba jų nepateikimo transporto priemonėse atvejus, privalo apie tai informuoti vežėją ir leidimus vežti keleivius reguliaraus susisiekimo maršrutu išdavusią kompetentingą įstaigą, kad būtų imtasi atitinkamų priemonių.

 

XII SKYRIUS

VEŽĖJŲ, EKIPAŽŲ IR KELEIVIŲ ATSAKOMYBĖ

 

68. Vežėjai privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą transporto priemone ir maksimalius patogumus joje. Vežėjo darbuotojai privalo būti mandagūs ir paslaugūs keleiviams bei nedelsdami šalinti keleivių aptarnavimo trūkumus nepriklausomai nuo jų atsiradimo priežasčių.

69. Už šių taisyklių pažeidimus vežėjai, ekipažai ir keleiviai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Surašytas administracinio nusižengimo protokolas keleivio neatleidžia nuo pareigos įsigyti bilietą (bagažo kvitą), t. y. sumokėti už vežimą.

71. Vežėjai privalo nustatyti ekipažams nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio su keleiviais normas. Gavę informaciją apie šių normų pažeidimus, vežėjų vadovai privalo nedelsdami ištirti ekipažų netinkamo elgesio su keleiviais aplinkybes ir joms pasitvirtinus imtis ekipažų atžvilgiu įstatymais numatytų poveikio priemonių.

 

__________________