Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ARCHITEKTŪROS ĮSTATYMO NR. XIII-425 8, 9, 10 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.            d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais vykdyti su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga susijusią veiklą: rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentus, vadovauti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;“.

 

2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 9 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

9 straipsnis. Architekto kvalifikacijos atestato įgijimo ir panaikinimo sąlygos

1. Architektai, siekiantys įgyti architekto kvalifikacijos atestatą, turi atitikti šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytuose įstatymuose nustatytus kvalifikacinius ir profesinės patirties reikalavimus.

2. Lietuvos Respublikos architektų rūmai šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytuose įstatymuose nustatytais atvejais, tvarka ir terminais neterminuotam laikui išduoda architekto kvalifikacijos atestatus, taip pat keičia, sustabdo ar panaikina architekto kvalifikacijos atestatų galiojimą, panaikina architekto kvalifikacijos atestatų galiojimo sustabdymą, pareiškia įspėjimą.

3. Architekto kvalifikacijos atestate nurodoma konkreti atestuoto architekto veikla, kurią gali vykdyti atestuotas architektas. Visi atestuoti architektai gali verstis architekto veikla, kurią suteikia teisę vykdyti architekto kvalifikacijos atestatas, tik būdami Lietuvos Respublikos architektų rūmų nariais, Lietuvos Respublikos architektų rūmų įstatymo nustatyta tvarka.

4. Architekto kvalifikacijos atestatą privaloma įgyti iki atestuoto architekto veiklos vykdymo pradžios.

5. Atestuotas architektas, prieš pradėdamas vykdyti architekto kvalifikacijos atestate nurodytą veiklą, informuoja apie vertimosi veikla pradžią Lietuvos Respublikos architektų rūmus Lietuvos Respublikos architektų rūmų nustatyta tvarka, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki vertimosi architekto veikla pradžios.

6. Architekto kvalifikacijos atestatą įgijęs asmuo, vadovaudamasis šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais įstatymais, privalo kelti architekto kvalifikaciją.

7. Atestuotas architektas, priėmęs sprendimą nesiversti architekto kvalifikacijos atestate nurodyta architekto veikla, privalo:

1) pranešti apie tai Lietuvos Respublikos architektų rūmams Lietuvos Respublikos architektų rūmų nustatyta tvarka;

2) nesiversti architekto kvalifikacijos atestate nurodyta architekto veikla.

8. Atestuotas architektas, priėmęs sprendimą atnaujinti vertimąsi atestuoto architekto veikla, privalo Lietuvos Respublikos architektų rūmų nustatyta tvarka pranešti apie tai Lietuvos Respublikos architektų rūmams, bet ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki architekto veiklos atnaujinimo.

9. Lietuvos Respublikos architektų rūmai architekto kvalifikacijos atestatą panaikina, kai atestuotas architektas, neinformavęs apie vertimosi veikla pradžią ar pranešęs, kad nesivers architekto kvalifikacijos atestate nurodyta architekto veikla, verčiasi šia veikla. Architekto kvalifikacijos atestatas (atestatai) naikinami visoms atestate nurodytoms veikloms.

10. Lietuvos Respublikos architektų rūmai duomenis apie architekto kvalifikacijos atestatų išdavimą, keitimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą ir galiojimo panaikinimą, įspėjimo pareiškimą, vadovaudamiesi šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytais įstatymais, taip pat apie atestuotus architektus, nesiverčiančius atestuoto architekto veikla, ir atestuotus architektus, atnaujinusius architekto veiklą, pateikia Lietuvos Respublikos architektų rūmų interneto svetainėje ir Licencijų informacinėje sistemoje. Šią informaciją Lietuvos Respublikos rūmai skelbia Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (ŽPDRIS).

11. Tais atvejais, kai architektas, vadovaujamas atestuoto architekto, rengia šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus, už šių dokumentų rengimą atsako atestuotas architektas.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vadovaudamasis teritorijų planavimą ir statinių projektavimą reglamentuojančiomis teisės aktų nuostatomis, pritaria projektiniams pasiūlymams ir teritorijų vystymo koncepcijoms;“.

 

4 straipsnis. 18 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Regioninę architektūros tarybą sudaro ne mažiau kaip 13 narių, skiriamų trejiems metams. Iš jų:

1) ne mažiau kaip 7 nariai išrenkami visuotiniame Lietuvos Respublikos architektų rūmų susirinkime iš Lietuvos Respublikos architektų rūmų narių;

2) ne mažiau kaip 2 nariai išrenkami visuotiniame Lietuvos architektų sąjungos suvažiavime iš Lietuvos architektų sąjungos narių;

3) ne mažiau kaip 1 narys išrenkamas visuotiniame Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos suvažiavime iš Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos narių, turinčių aukštojo mokslo  kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines architektūros studijų krypties arba kraštovaizdžio architektūros studijų krypties studijas, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

4) ne mažiau kaip 2 narius, baigusius universitetines architektūros krypties studijas ir vykdančius nuolatinę mokslinę pedagoginę architektūros srities veiklą, skiria Lietuvos Respublikos universitetinės aukštosios mokyklos, vykdančios architektūros krypties studijų programas;

5) ne mažiau kaip 1 narys išrenkamas visuotiniame Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos suvažiavime iš Lietuvos Respublikos restauratorių sąjungos narių, turinčių aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines architektūros studijų krypties arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Regioninių architektūros tarybų nuostatus ir sudėtis, suderinusi su Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijomis, tvirtina Lietuvos Respublikos architektų rūmų taryba. Regioninės architektūros tarybos nariai išsirenka tarybos pirmininką. Regioninių architektūros tarybų nuostatuose nustatoma tarybų darbo tvarka, tarybų narių rotacijos tarybos viduje ir tarp skirtingų regioninių architektūros tarybų tvarka, tarybų narių teisės ir pareigos, nusišalinimo ir atšaukimo tvarka. Regioninių architektūros tarybų nuostatuose nustatoma nusišalinimo nuo sprendimo priėmimo ir teisės kreiptis nenusišalinus įgyvendinimo tvarka. Regioninių architektūros tarybų nariai privalo nusišalinti, kai gali kilti interesų konfliktas dėl šiose tarybose nagrinėjamų klausimų¸ jeigu:

a) sprendžiami klausimai susiję su to paties nario vykdoma architekto veikla;

b) sprendžiami klausimai susiję su asmeniu, su kuriuo narys susijęs šeimos, artimos giminystės ir/ar verslo ryšiais;

c) pareiga nusišalinti įtvirtinta kituose įstatymuose.

Regioninių architektūros tarybų nariais asmenys gali būti renkami ar skiriami ne daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.“

3. Papildyti 18 straipsnį 9 dalimi:

9. Regioninių architektūros tarybų posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti asmenys, kuriuos skiria Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos. Stebėtojai nagrinėjamais šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais dalyvauja patariamojo balso teise pagal teisės aktuose apibrėžtą ministerijų kompetenciją, susijusią su architektūros sritimi.“

4. Papildyti 18 straipsnį 10 dalimi:

10. Regioninių architektūros tarybų posėdžiuose stebėtojų teisėmis turi teisę dalyvauti savivaldybių, kurių teritorijai priskiriami svarstomi objektai, vyriausieji architektai. Stebėtojai nagrinėjamais šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais dalyvauja patariamojo balso teise pagal šiame įstatyme apibrėžtą savivaldybių vyriausiųjų architektų kompetenciją architektūros srityje.

5. Papildyti 18 straipsnį 11 dalimi:

11. Regioninių architektūros tarybų posėdžiuose nagrinėjamais šio straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytais klausimais stebėtojų teisėmis gali dalyvauti nevyriausybinių organizacijų atstovai, kurie suinteresuoti dėl savivaldybės teritorijoje vystomų objektų ir kurie Lietuvos Respublikos architektų rūmams raštu nurodo motyvus, kodėl pageidaujama dalyvauti.“

6. Papildyti 18 straipsnį 12 dalimi:

12. Stebėtojai, dalyvausiantys tarybų posėdžiuose, privalo pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą ir nešališkumo deklaraciją. Stebėtojai balsavimo teisės neturi. Stebėtojų dalyvavimo tarybų posėdžiuose tvarka nustatoma Regioninių architektūros tarybų nuostatuose.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2021 m. lapkričio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos aplinkos ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos architektų rūmai iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytos Regioninės architektūros tarybos savo funkcijas atlieka, kol bus sudarytos naujos sudėties Regioninės architektūros tarybos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas