Projektas

 

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL  ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2018 METAMS

 

2017 m. balandžio       d. Nr.T1-

Šilalė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 6 straipsniu, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti 2018 metų žemės mokesčio tarifus pagal pagrindinę žemės naudojimo paskirtį žemės savininkams – fiziniams ir juridiniams asmenims procentais nuo žemės mokestinės vertės Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje:

1.1. žemės ūkio paskirties žemei:

1.1.1. mėgėjų sodų (paskirties kodas 611, 612) – 1,2 proc.;

1.1.2. likusiai žemės ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 610) – 1,6 proc.;

1.2. vandens ūkio paskirties žemei (paskirties kodas 820) – 1,5 proc.;

1.3. miškų ūkio paskirties žemei, priskirtai miškų ūkio paskirčiai, bet nepatenkančiai į miškų plotus (paskirties kodas 710) – 1,5 proc.;

1.4. konservacinės paskirties žemei (paskirties kodas 810) – 1,5 proc.;

1.5. kitos paskirties žemei:

1.5.1. gyvenamųjų teritorijų (paskirties kodai 940,  950, 952, 953, 954) – 0,9 proc.;

1.5.2. komercinės paskirties objektų teritorijų (paskirties kodas 972) – 2,0 proc.;

1.5.3. pramonės ir sandėliavimo, infrastruktūros teritorijų (paskirties kodai 970, 993) – 1,2 proc.;

1.5.4. rekreacinių teritorijų (paskirties kodas 968) – 1,6 proc.;

1.5.5. visuomeninės paskirties teritorijų (paskirties kodas 994) – 0,9 proc.;

1.6. apleistai žemės ūkio paskirties žemei (sumedėjusiais augalais (išskyrus želdinius) apaugę žemės sklype ar jo dalyje esančių žemės ūkio naudmenų plotai, nustatyti nuotoliniais kartografavimo metodais Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka) – 3,0 proc.;

1.7. likusiai kitos paskirties žemei, nenurodytai 1.5 – 1.5.5 papunkčiuose – 1,7 proc.

2. Taikyti šiuos mokesčio tarifus apskaičiuojant žemės mokestį 2018 metų mokestiniu laikotarpiu.

3. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Meras                                                                                                                          Jonas Gudauskas

 

SUDERINTA

Administracijos direktorius

 

Raimundas Vaitiekus                                                             

2017-04-

 

SUDERINTA                         SUDERINTA                          SUDERINTA                                           SUDERINTA

Teisės ir viešosios tvarkos      Teisės ir viešosios tvarkos      Turto valdymo ir ekonomikos                  Finansų skyriaus vedėja

skyriaus kalbos tvarkytoja      vyr. specialistė                        skyriaus vedėja                                          

 

Aldona Špečkauskienė           Regina Kvederienė                  Reimunda Kibelienė                                 Danguolė Vėlavičiutė        

2017-04-                                 2017-04-                                  2017-04-                                                   2017-04-

 

Parengė Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Nijolė Marozienė                              

2017-04-