Projektas Nr. TSP-152

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI KUPIŠKIO LIGONINEI IMTI TRUMPALAIKĘ PASKOLĄ

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 10 punktu ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2019 m. gegužės 10 d. raštą Nr. 31/1958 „Dėl leidimo naudotis kredito paslaugomis, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Leisti viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei imti trumpalaikę 48000 eurų paskolą (kredito liniją) iki 2021 m. birželio 1 d.,  įkeičiant įstaigos lėšas, esančias banko sąskaitoje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

 

 

 

 

Parengė        

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Projektas suderintas DVS