Projektas Nr. XIIP-4485 (2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

NUTARIMAS

DĖL DEMOGRAFIJOS, MIGRACIJOS IR INTEGRACIJOS

PROCESŲ VALDYMO

 

2016 m.                    d. Nr. 

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į tai, kad blogėjanti Lietuvos demografinė padėtis, nemažėjanti Lietuvos Respublikos piliečių emigracija daro neigiamą poveikį šalies ekonomikai ir socialinės apsaugos sistemai;

pabrėždamas, kad pagalbinė demografinių iššūkių sprendimo priemonė turi būti lanksti, veiksminga ir į ateitį orientuota migracijos politika;

siekdamas, kad Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų dėl prieglobsčio prašytojų perkėlimo iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių ir trečiųjų šalių vykdymas nepažeistų Lietuvos visuomenės sanklodos ir darnos;

atkreipdamas dėmesį į tai, kad migracijos politikos veiksmingumas yra neatsiejamai susijęs su plėtojama integracijos politika, n u t a r i a:

 

1 straipsnis.

Pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)    iki 2016 m. gruodžio 31 d. atlikti valstybės institucijų vykdomą demografijos, ryšių su emigravusiais Lietuvos Respublikos piliečiais palaikymo, migracijos ir integracijos procesų valdymo analizę ir įvertinti galimybes šių procesų valdymo koordinavimą pavesti vienai valstybės institucijai;

2)    iki 2016 m. gruodžio 1 d. sudaryti darbo grupę iš mokslininkų, valstybės pareigūnų, specialistų ir socialinių partnerių Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos 2018–2027 metų strategijos projektui ir Lietuvos piliečių reemigracijos programos projektui parengti;

3) parengtus Lietuvos demografinės, migracijos ir integracijos politikos 2018–2027 metų strategijos projektą ir Lietuvos piliečių reemigracijos programos projektą iki 2017 m. kovo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Seimui.

 

Seimo Pirmininkas 

 

Teikia:

Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto

Pirmininkas Valentinas Bukauskas

2016-09-28