Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MIŠKŲ ĮSTATYMO NR. I-671 2, 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2015 m.                                    d. Nr.  

Vilnius          

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1.   Papildyti 2 straipsnį 30 dalimi:

30. Miško infrastruktūra – miško medelynuose įrengta infrastruktūra, miško žemėje esantys miško keliai, miško žemės sausinimo sistemų įrenginiai, priešgaisrinės miško apsaugos sistemos inžineriniai statiniai ir įrenginiai, taip pat kiti inžineriniai statiniai, skirti miško rekreacinėms ar aplinkosauginėms funkcijoms užtikrinti“.

2. Papildyti 2 straipsnį 31 dalimi:

31. Valstybiniai miškai – valstybinės reikšmės miškai ir kiti valstybei nuosavybės teise priklausantys miškai“.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnio 3 dalį nauju 11 punktu:

11) nustačiusi galimą viešojo intereso pažeidimą valstybinių miškų apsaugos srityje, kreipiasi į teismą dėl viešojo intereso gynimo;“.

2.  Buvusį 5 straipsnio 3 dalies 11 punktą laikyti 12 punktu.

 

3 straipsnis. 7 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 7 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikoje veiklą vykdo 42 miškų urėdijos. Miškų urėdijos veikia pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymą, vykdo kompleksinę miškų ūkio veiklą valstybiniuose miškuose, Vyriausybės ar jos įgaliotos Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka parduoda pagamintą miško produkciją, nenukirstą mišką ir teikia paslaugas. Valstybinius miškus (miško žemę ir medynus) tikrąja verte, kuri apskaičiuojama vadovaujantis Vyriausybės patvirtinta metodika, vertina ir buhalterinėje apskaitoje registruoja viešojo sektoriaus subjektai, valdantys šiuos miškus arba įgyvendinantys valstybinių miškų valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir miškai jiems perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas. Miškų urėdijos Civilinio kodekso ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka jungtinės veiklos sutarties pagrindu gali kooperuoti lėšas ilgalaikiam turtui, skirtam kompleksinei miškų ūkio veiklai vykdyti, įsigyti. Jungtinės veiklos sutarties įgyvendinimo kontrolę nustatyta tvarka vykdo Aplinkos ministerija.“

2.   Papildyti 7 straipsnį 4 dalimi:

4. Valstybiniuose miškuose esanti miško infrastruktūra, sukurta iš miškų urėdijos lėšų ir jai skirtų valstybės lėšų, nuosavybės teise priklauso valstybei.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1.    Viešojo sektoriaus subjektai, valdantys valstybinius miškus, arba įgyvendinantys valdytojų, kurie nėra viešojo sektoriaus subjektai ir miškai jiems perduoti valdyti patikėjimo teise, savininko teises ir pareigas, 2016 m. liepos 1 d. buhalterinėje apskaitoje įregistruoja miško žemės ir medynų vertę.

2.   Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2016 m. liepos 1 d.

3.    Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir aplinkos ministras iki 2016 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas