ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. BALANDŽIO 11 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.     d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 11 d. sprendimą Nr. T-195 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“:

1. Pakeisti 1 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

1. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Finansų ir ekonomikos komitetą iš 10 (dešimties) narių:“.

2. Papildyti 1.8 papunkčiu: 

1.8. Saulius Stasiūnas;“.

3. Pakeisti 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

7. Sudaryti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komitetą iš 10 (dešimties) narių:“.

4. Papildyti 7.8 papunkčiu: 

7.8. Nijolė Prascevičienė;“.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose, arba Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmams adresu: Algirdo Juliaus Greimo g. 77, Šiauliai.       

 

 

Savivaldybės meras